Egy Felső-Magyarországi köznemesi uradalom a XVII. század közepén. Ibrányi Ferenc urbáriuma 1656 - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 39. (Nyíregyháza, 2010)

Ibrányi Ferenc urbáriuma (1656)

Nádudvar / Kutyabagos / Nyírpazony 57 Következik Bagoss68 Ez Bagosnak éppenséggel az fele Ibrányi szer, s éppen egészen felét én bírom, úgy mint az napkeletről való sort, mind éppen. Jóllehet ezelőtt az Peczi és Czernel famíliák is bírtak benne, de azokot is megvettem, az Czernel szert zálogban. Signanter penig az faluban való házak, telekek így vannak, Várad69 felől legvégén: 1. Pattko János telke, 2. Hejgető Mihály háza, 3. Sipos András háza, 4. Juhász János telke, 5. Nagy András háza, 6. Pap György háza, 7. Tordai Pap István háza, 8. Sipos Mihály háza, 9. Szabó János háza, 10. Oláh Mihály háza, 11. Nagy László háza, 12. Deczei Györgyné háza, 13. Nagy Demeter háza, és Peczi szerre való, 14. Nagi Mihály háza, 15. Bereczki István háza, 16. Bakator Mihály telke, 17. Kis Pap István háza, 18. Kis László telke, 19. Biró István háza, 20. Nemetth György háza, 21. Peczko István háza, 22. Tótth Tamás háza, 23. Fekete János háza Peczi szer, 24. Veres Mihály háza, Czernel szertől való, maga Debreczen- ben szökött. NB. Nem is vólt Czerneléknek Bagoson ennél az egynél több, csak ezt bírom Czernel után, mert az Czerneleknek se jobbágya, se pusztája ez egyetlen egynél Bagoson több nem vólt. 25. Kálló felől70 szinte legvégén, Kis Vincze teleke, Ittem 26. Doczi Pál teleke, 27. Pap Antal teleke, 28. Neste Péter telke, 29. Szabó Ferenc telke, 30. Szekeres István telke. Ez öt telek ismét Aczad felé az Laposson vannak, és valameny- nyi házam, telekem van Bagoson, az Péczieké két pusztáján és egy Czernelén kívül, az többi mind örököm főttig,71 ezek leányágaké vóltak, de én megvettem. Az mi ezen bagosi erdőt, mezőt illeti, ezeknek is hason-hasonfele enyim az Ibrányi szerre, és mikor (puszta lévén Bagoss) az erdejét pénzen vagy tizedben eladták az Kál­lai és Ibrányi Urak, mind pénznek, tizednek hasonfelét vették az Ibrányi részre. Van egy Úr Rété nevű kaszálló, melly csak az Ibrányi szerre való, ezt az én szereseim ház után elosztván, úgy bírják. Mivel penig csak négy szólgáló jobbágyom van Bagoson, az csendességnek okáért egyenlőül élik az taxás hajdúimmal az bagossi határt, de ezek is semmit sem contribuálnak, sem dézmát nem adnak énnékem egyebet, hanem az szól- gálatjok csak egy-egy tized disznót adnak esztendőnként az négy jobbágy. Az rajta lakos hajdúk azelőtt lövök hátán szólgáltak, de becsülletessen meg nem felel­vén az szólgálatnak, köntöst, lovat, fegyvert rosszat tartván, én taxára bocsáttam őköt. Úgy hogy Szent Mihály napján minden külön kenyeres hajdú három tallért ád, tall. 3, és egy-egy tábla szappant, egyebet semmit sem. Következik Pazon Ez Pazomban való birodalmam így vagyon, benn az faluban legelső telekem: 1. Az nagy Ibrányi Ferencné telekén most az ivó kút vagyon, Ö. 2. Az Kánia Benedek háza, Ö. 3. Mindjárt ez mellett az Boti Péter telke. Ez hajdan nemes curia vólt, az Boti Péteré, sőtt 68 Nem tévesztendő össze a mai Hajdúbagossal! Az elpusztult település később Nyírmártonfalva határába olvadt be, Kutyabagosnak is nevezték. Forrásunk fontos adatként rögzíti, hogy a falu a XVII. század köze­pén még lakott volt. Lásd: Németh P., 1997. 27. 69 Nagyvárad — csakúgy mint az alább említett Nagykálló - jóval távolabb fekszik, Ibrányi itt nyilván a faluból kivezető országutak irányjelzése szerint említi a két várost. 70 Lásd az előző jegyzetet. 71 Fogytig, azaz a fiág kihaltáig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom