C. Tóth Norbert: A leleszi konvent statutoriae sorozatának 1387–1410 közötti oklevelei - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 36. (Nyíregyháza, 2006)

Az oklevelek kivonatai

Dec. 21. (in Thome ap.) A leleszi konvent emlékezetül adja, hogy Ga- 171 ra-i Miklós nádor levele értelmében az abban megnevezett Hrassan-i György mesterrel, nádori jegyzővel és emberrel Jakab frátert, egyházuk cantor-át küldték ki, akik visszatérve elmondták, hogy ők Luca-nap utáni vasárnapon (dec. 18.) kimenve a Szatmár megyei Gygye birtokra és azt a szomszédok és a határosok jelenlétében minden haszonvételével iktat­ták és meghagyták a váradi püspöknek és káptalanának a nádor levelében leírt jogon örök birtoklásra, Bator-i Péter fia: János ellentmondását fi­gyelmen kívül hagyva. A privilégiumukat alphabeto intercisas fűggőpe­csétjükkel erősítették meg. Hártyán, felül (ABC) chirographum-mal, függőpecsét befüggesztésének helyé­vel. Leleszi konvent orsz. lt., Statutorie V-29. (DF 212450.) 1408. Apr. 18. (Bude, f. IV. p. resurrect. Domini) Zs. a leleszi konventhez. El- 172 mondták neki Belthek-i néhai Balk vajda fiai: Sándor és Demeter meste­rek meg néhai Dragh vajda fiai: György és Sándor mesterek nevében, hogy ők egy, a Szatmár megyei Owary birtokon lévő részbe, amely őket csere címén illeti meg, be akarnak kerülni; ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a királyi embe­rek egyike a szomszédok és a határosok jelenlétében vezesse be őket ab­ba, majd iktassa részükre az őket illető jogon; az esetleges ellentmon­dókat idézzék ad terminum competentem a királyi különös jelenlét elé; a konvent ugyanoda tegyen jelentést is. Az oklevelet propter absentiam ... Eberhardi episcopi ecclesie Waradiensis, aule nostre cancellarii et sigi Ho­rum erga ipsum habitorum, sigillo eiusdem erősítette meg. Kijelölt kirá­lyi emberek: Nicolaus de Zenthkyral, Andreas(?) de Komlód, Stephanus de Dombo, Demetrius de [....], Ladislaus de Darah. Elhalványult. írású papíron, hátlapján zárópecsét töredékével. Leleszi konvent orsz. lt., Statutorie D-260. (DF 211423.) - A hátlapján konventi feljegyzés és a fogalmazvány érdemi része, amelyek szerint Dombo-i István királyi ember és Szaniszló fráter áldozócsütörtök előtti szombaton (máj. 19.) iktatni akartak, de Darah-i Jakab Fia: János a maga meg fiai: Mátyás, Gergely és László nevében el­lentmondott, ezért megidézték őket Keresztelő Szent János születése ünnepének

Next

/
Oldalképek
Tartalom