Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv 17. (Nyíregyháza, 2006)

III. Családtörténeti tanulmányok - Lakatos Sarolta: A Nagykállói Kállayak a 16. század második felében és a 17. században

egyetemben felesége, Nadányi Krisztina és Orsolya leánya s Pál fia (a többi fía később szüle­tett). A Kállayakat egyébiránt 1526 után Szapolyai János, Izabella királyné és János Zsigmond erdélyi fejedelem oldalán találjuk. Habsburg I. Ferdinánd magyar király uralkodása alatt ezért kegyvesztettek, „hűtlenségük" miatt 1560-ban a király megfosztotta Lőkös Pál és Ferenc m testvéreket, valamint az elhunyt Lőkös Farkas" 1 testvérük fiát, Jánost (6) birtokaiktól, mert „a lázadókhoz csatlakoztak, azokkal ellenünk és híveink ellen fegyvert fogtak, örökös hűtlenség­be estek". 11 Majd Lőkös Ferencet 0 ', Lőkös Pál fiát: Lőrincet és Lőkös Farkas' 1 ' fiát: Jánost' 6 ' II. Mátyás király 1576-ban, II. Rudolf pedig 1577-ben erősítette meg, szintén az ősi birtokaik­ban: 12 „Nagy Kalló oppidum, Thür és Tisza Varsán oppidumok, Kis Kalló, Semjén, Bir, Nap­kor, Oros, Thura, Hugyaj, Sima, Leök, Eszlár, Bagos, Filep, Felegyház Teleké, Kaszaperek, Panyola, Kér, Kér Semjén, Bodollo, Barkaszó, Bátha, Zavoda és Valkaja, Gáva és Zékely, Rázon Teleké és Gyoman Teleké " - amelyek Szabolcs, Külső Szolnok, Bereg, Gömör és Ung vármegyékben voltak. Kiskállói Vitéz János unokáiban: Balázsban (t 1590 táján) és Györgyben (fi598) kihalt Egyed főága. Már az utolsó Egyed-ági leszármazott, Vitéz György életében elindította a pere­ket a Vitéz leányág a Vitéz-birtokok megszerzéséért. így pl. az orosi és turai részekért s az orosi nemesi kúriáért Telegdy Gáspárné (Orosy Helena) kontra Méhes Istvánné szül. Ludnay Klára (1589), 13 vagy Bánffy Sándorné szül. Kiskállai Anna (Vitéz János leánya) és az ő fía: Bánffy János de Nagy Mihály 1590-ben Vitéz György ellen, 14 a Vitéz vagyonból őket illető leánynegyedért, amelyet Vitéz György és a Lőkös-ági öt fileszármazott nem adott ki nekik „Nagy Kállo, Kis Kalló, Harong, Napkor, Székel, Oros, Pazon, Thura, Byr, Balkány, Hugyaj, Sima, Kis Létha, Penyeszig, NagyMihálly falva, Bodolo, Keér, Batha " településeken. ALőkösök a 16. század második felében jó egynéhány pert folytattak birtokaikért, amelyek­ben Lőkös Ferenc 0) - ki tutora elhunyt testvérei fiainak: Lőrincnek és Jánosnak' 6 ' -, majd Lő­rinc és János (6) , ill. Ferenc' 1 ' fia Farkas (2) játszották a főszerepet. így pl. a löki birtokokért az Ibrányiakkal (1560, 1569); Ibrányi Ferenc így írt 1575-ben „Nagykallói Lökös Kallaj János­nak^", mert annak jobbágyai háborgatták az övéit: „ a'minémü végezés László Király idejé­ben, a' Kegyelmed Ösi, és az én Atyám, Bátyáim között lett, azt Kegyelmed mindenbe observállya meg, azt is kívánom hogy Lökön mind föld, széna réth, minden esztendőben em­ber számira oszlassék, mert Kegyelmed jól tudja; én ott felénél az én Atyámfiával többet bi­rok, több is illet, se az Kegyelmedé, se az enyím ne nyomorodjanak meg, a Rázon telekét tu­dom nehézlitek, én azt nem kívánom... kiből én Kegyelmedtül semmit nem kívánok. " 15 1588-1589-ben Károlyi Mihállyal került szembe Lőkös Lőrinc és Farkas {2) , 1612-ben Lőkös Lőrinc, Ferenc (J) és János (1) , a Panyola - Otsva/Olcsva - Apathi/Apáthy közötti Bajos erdő ügyében („Bajba van az Erdő"), a makkoItatás, fakivágások miatt (mindkét família magáé­nak vallotta a bajos földet). 16 Helytörténeti jelentőségű a határbejárás és a részletes kijelölés leírása 1573-ban az Ibrányiak kezdeményezésére, Szentmihály-Nagy Lök-Eszlár faluhatárain, 11 BENEDEK, 2005. 38^t0. Habsburg I. Ferdinánd Lökös Farkasa már 1548-ban megfosztotta részbirtokaitól, mert „ az elmúlt napokban egy bizonyos asszony orrát minden törvényes eljárás nélkül, vakmerően levágatta, vég­tagjait megcsonkíttatta. Ezenfelül Kállay Jánost - a nemzőjét - megtámadta, és öt az isteni és emberi törvények ellenére vére folyására kényszerítette, és ezáltal a hűtlenség vétke megesett. " Uo. 26. 12 Uo. Fasc. 5. No. 487. 13 Uo. Fasc. 6. No. 551. 14 Uo. Fasc. 6. No. 567. 15 Uo. Fasc. 5. No. 471. 16 Uo. Appendix No. 35.; Uo. Fasc. 1. No. 31.

Next

/
Oldalképek
Tartalom