Helytörténeti tanulmányok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 7. (Nyíregyháza, 1989)

Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711)

Jegyzetek 1. Rákóczi V. E. 323. 1. 2. I. József /1678-1711/ uralkodott: 1705. V. 5. - 1711. IV. 17. 3. Kronológia 194. 1. 4. A magyar nemzet története. Szerk.: Szilógyi Sándor. VII. kötet. Budapest 1898. 673.1. 5. Rabutin.de Bussy, Jean Louis /1642-1717/, francia szárma­zású császári tábornagy; 1696-1708 közt Erdély katonai pa­rancsnoka. /Rókóczi tükör 2. köt. 564. 1./ 6. Kronológia. 198. 1. 7. Pápai Páriz 486. 1. /1707. nov. 8. R. F. utasitja Károlyit, hogy gondoskodjék az enyedi menekültekről/ 8. Eötvös /Ötves/ Miklós nagykárolyi generális perceptor /fő­pénztárnok, aki a fejedelmi tanács utasításai szerint gon­doskodik a jövedelmek felhasználásáról/ a szabadsóghare alatt. /Pápai Páriz 791. ós 725. 1./ 9. Szádeczky: A székely nemzet ... 130. 1. 10. U.o. 130. 1. 11. Balogh István: Szabolcs és Szatmár megye a szabadságharc utolsó éveiben. = Vitás kérdések 17. 1. 12. U.o. 19. 1. 13. Mi sem természetesebb, hogy az 50 éves kor körüli Szaniszló már 1707-ben megváltja magát a hadkötelezettségtől, de 1709­ben újólag - eredményesen - intézkedik "tábori immunitása" ügyében. /153. 1./ 14. A bujdosók száma biztonsággal csak ujabb levéltári kutatá­sokkal lenne esetleg megállapítható. Jelenleg megbízhatónak csak a Szaniszló óltal leirt 486 tordai menekült létszámot tekinthetjük, valamint az emiitett Szabolcs megyei összeirást# mely 783 menekülttel számolt. Ezek figyelembevételével eset­leg 5-6000 bujdosó létszámmal lehet számolni. 15. Barcsai Ábrahám - /megh. 1716/ itélőmester, Rákóczi alatt Hunyad vm. főispánja. /B. M. önéletirása 2. köt. 344. 1./ - Barcsai Mihály, erdélyi nagybirtokos, Rákóczi hive, sze­nátor. - "A két öreg Barcsai fivér ... csak az elmúlt idők régi történeteit emlegették anélkül, hogy a jelent megértet­ték volna", irta Rókóczi. /Rókóczi V. M. 352. 1./ Rákóczin kivül Károlyi 1711. március 8-án Rákóczihoz irt levelében igy irt Barcsai Ábrahámról "Salánki gyűlés után az erdélyi tekintetes tanácsurak eloszolván, méltóságos ur Barcsai Áb­rahám" Máramarosban sirva jelentette ki a menekülteknek, hogy "valaki szemével hova lót, menjen ... kin megindulván" hozzá fordultak, útlevelet "kivánván Erdélyre sokan, cse­lédjeknek penig jobbára mindnyájan". Nehogy az egyéni béké­re hajlandók, de még kegyelemadós nélkül is "hányat homlok

Next

/
Oldalképek
Tartalom