Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 1–2. (Nyíregyháza, 1979)

Adattár - Orosz István: Tanúvallomások Nyíregyháza és Hajdúdorog XVIII. századi határperéhez

egyházi Lakosoktul nevezetessen Luka Ferencztul leg előszer is, midőn a nevezet ki arendált földet ki arendálta ugy hallotta, hogy az Deutrális Köz föld nevezetű Terrénum a Nyíregyháziak és Dorogiak között annak előtte közös volt, ugy hogy egyik helységbélinek és az másikának hire nélkül nem volt szabad rea menni, hanem előszer egymásnak hirt adtának, ugy mentenek osztan ki, és egy üt egyszer s mind kaszálták, mivel hogy másféle képpen nem élték. Ad 5-um(29) Circiter 15 vagyis 16 Esztendeje lehet a mint rea emlékezhetik Fatens Ur, hogy az köz földet Kozma nevű görög arendában birván az Dorogiaktul és előszer az Nanasiakkal törette föl Dézsma alá adván az ultátul fogva már szántogatyák, az előt pedig gyöpben álot. Ad 6-um(30) Maga Eötsit hasonló Tanúnak lenni vallya Fa­tens Uram. Secundus Testis Egregius Andreas Kováts Regiae Civitatis Debre­czinensis Concivis Annorum circiter 63 juratus examinatus fassus est. Ad l-um(31) Fatens Uram is jól tudgya, hol és mellyik legyen ezen Terrénum, mellyet köz földnek hivnak és tudja, hogy azon köz földnek egyik széle az Simái határ szélében lévő Benne halomnál kezdődik, és mindenüt a Csős árka mentiben szolgál Nap nyugot felé ezen nevezet köz föld Terré­numnak dél felül való Határát hol légyenek és mely felé szolgályanak bi­zonyosan nem tudja, látott ugyan a Fatens és tudót a Rezes nevü halmon is egy határt, de mitsoda határnak kellessék lenni, azt Fatens Ur nem tud­ja, és ezen kévül is tudott s látott még Tanú Ur egynihány határokat de mire valók nem tudja. Délfelül való szele nevezet köz földnek azon Hatá­rokig légyenek vagy tovább nem tudhatya, mindazonáltal tudgya azt, hogy az köz föld ezek közöt vagyon s ezek közt situaltatik,(32) és hogy még a* Dorogi Csárda is azon köz földen légyen, a midőn Arendátora lett a nyír­egyházi, és a köz földbul ki szakadot rész földnek akkori nyíregyházi Is­pánytul Luka Ferenc és Kereki Ferencz Uraméktul ugy hallotta az Doro­gi Csárdán belől is Dorog felül mint egy két Döllő földnyire az Tokaj Ut félen tudja Fatens Uram, hogy volt egy ki tecző nagy Határ, de mit jed­zet nem tudgya. Ad 2-um Fatens Uram első Tanú Báttya Urával együt 30 Esztendőkig birt arendában az Deutrális köz föld Terrénumából egy darab plagat, ugy Nyiregyházibul is egy Darabot, egy véktiben mind akkoráig, még nem az Nyíregyházi uj lakosok már hét esztendőtül fogva meg szál­lották és hét esztendeje már, hogy Méltóságos néhai Groff Karolj Ferencz eő Excellentiája parantsolatyabul ki köllet azon árendás földbul költözni, azon nevezet Terrenumbul való plágát az akkori Nyíregyházi földes Urak­tul nevezet szerint Baro Josikanétul és néhai Tekintetes Jósa István Uramtul kiis az Palocsai Just akkoron felesége Bozoky Leány után birta, melly Just is minekutánna Palocsainé eő Nagysága Tit.(33) Jósa István Uramtul ki váltót már az előt hat vagy hét esztendeig birván Fatens Ur

Next

/
Oldalképek
Tartalom