Püspöki körlevelek 1910 (Szombathely, 1911)

I. Az Ur Jézus nevében s az ő szeretetével köszöntőm Kedveltségieket és a főpász­tori gondjaimra bizott híveket ez újév kezdetér ! S újévi köszöntésül én is azért kö­­nyörgök az apostollal, hogy »beteljetek az Ur akaratának ismeretével, minden bölcse­­séggel és lelki értelemmel, hogy Istenhez mél'ó legyen viseletetek mindenben az ő tetszése szerint, minden jó cselekedetben gyűrni lesözvén és gyarapodván az isteni tudo­mányban.« (Kol. 49, io.) Az imént lefolyt félév nevezetesebb, kik érdekű eseményeiről a következőkben tájékoztatom Kedveltségieket. Emlékeznek Kedveltségtek arra, hogy m lt évi I. számú körlevelemben katho­­likus egyházi és társadalmi egyesületekre, a kati olikus sajtóra és mint minden katholikus társadalmi akció működését előmozdító, tápláló . irányitó és fejlesztő eszközére a kath. népszövetség szervezésére, felkarolására hívtam 'el Kedveltségtek és híveim figyelmét : s egyben elrendetem, hogy az egyes esperesi kt . öletek a koronagyülések jegyzőkönyvei utján tájékoztassanak engem nemcsak a hitbuzg’dmi, hanem a kath. társadalmi élet­nek is főleg az egyesületekben megnyilatkozó j< ienségeiről, előrehaladásáról s főleg a kath. népszövetségnek plebániánkint való mega akulásáról, működéséről és tagjainak számáról. S midőn itt főpásztori megnyugvással és bensőséges örömmel említhetem meg, hogy e téren, főleg a lefolyt félévben, nagy buzgóságot tapasztaltam úgy székhelyemen, ahol az országos középpont közbejöttével a helyi szervezet rendszeresen is megalakult, mint egyházmegyém igen sok más plébániájában is és nagy örömmel láttam, hogy a kath. népszövetség' nemcsak a tagok számát illetőleg, hanem egyöntetű, szervezett fel­lépésében is nem egy helyütt szép sikerekre hivatkozhatik ; és nagy örömömre szol­gált, hogy egyes esperesi kerületek főpásztori o lajomnak megfelelően komolyan letár­gyalták koronagyüléseiken ezen mozgalmakat s azokról a koronagyülés jegyzőkönyvé­ben is/tüzetesen beszámoltak: ugyanakkor nem hallgathatom el, hogy a kath. népszö­vetség' orsz. középpontjából vett értesülés szerint még mindig sok plébániában nem történt meg az, amit e tekintetben Kedveltségiektől méltán remélhettem és elvártam ; s hogy voltak esperesi kerületek, amelyek, bár a koronagyülés keretében sok, többé­­kevésbbé fontos tárgyat is megbeszéltek, fönti rendeletemről a jegyzőkönyvek tanúsága szerint egyenesen megfeledkeztek. Éltet a remény és bizom Kedveltségiekben, hogy nagyon is indokolt főpásztori várakozásomnak a most kezdődő uj évben ujult buzgalommal megfelelnek és módot nyújtanak nekem arra, hogy buzgóságuk eredményéről az ez évi koronagyülések jegy­zőkönyveiből örvendetes meggyőződést szerezzek 272. sz. Főpásztori szózat az újévre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom