Tanítóképzőitézeti Tanárjelöltek Apponyi Kollégiuma tanácsülései, 1938-1943, Szeged

1942. június 24.

f/ A 84.993/1942. IV.1. sz.a. március 16.-án kelt rendelettel az 1942. évi január 19.-i 3. rendes és az 1942. évi január 10.-i 1. rk. ülés jegyző­könyveit betekintés után visszaküldötte. g/ A 86.246/1942. IV.4. ez.a. március 13.-án kelt rendelettel kiutalványőzta az 1941/42. tanév II. felére esedékes Horthy Miklós ösztöndijat, b/ A 87.155/1942. IV.1. sz.a. április 9.-én kelt rendelettel az 1941/42. tanév II.feléré vonatko­zó szakvezetést jóváhagyta, i/ A 87.542/1942. IV.1. sz.a. április 9.-én kelt rendelettel megküldi a kitiltott német szerzők müveinek használatáról szóló névsort, j/ A 87.217/1942. ív.4. sz.a. április 27.-én kelt rendelettel jóváhagyta a közalk. tanulmányi segély szétosztását. k/ A 87.956/1942. IV.1. sz.a. május 5.-én kelt ren­delettel az 1942. évi március 7.-i 2 rk. ülés jegyzőkönyvét betekintés után visszaküldötte. 1/ A 85.946/1942. IV.4. sz.a. május 25.-én kelt rendelettel Balázs János és Kiss Sándor ttgoknak évi 360 pengős Horthy Miklós ösztöndijat adomá­nyozott. m/ A 88.176/1942. IV.4. sz.a. május 22.-én kelt ren­delettel a közalkalmazotti tanulmánj'i segély II. félévi részletét kiutalta. n/ A 120.736/1942. VI. 1. sz.alatt junius 3.-án kelt rendelettel a németnyelvi továbbképző tanfolyam pálj'ázati hirdetményét megküzdötte. 0/ A 89.340/I942. IV. sz.a. junius 11.-én kelt ren­delettel szabályozza a hallgatók katonai szolgá­lathalasztását. p/ A 89.493A942. IV.2. sz.a. junius 9.-én kelt rendelettel kiutalványozta a Horthy Miklós ösz­­. töndijak összegét. Tudomásul szolgálnak. 2. Igazgató jelenti, hogy Suta Gyula, az Apponyi Kollégium volt tagja a keleti harctéren hősi halált halt. Az értekezlet elhatározza,hogy Suta Gyulának az Apponyi Kollégium hősi

Next

/
Oldalképek
Tartalom