Tanítóképzőitézeti Tanárjelöltek Apponyi Kollégiuma tanácsülései, 1938-1943, Szeged

1942. június 24.

- 3 -halált halt volt tagjának emlékét jegyzőkönyvben örökíti meg. 5. Következik dr. Becker Vendel tanitőképzőintézeti igazgatő jelentése a tanárjelöltek didaktikai gyakoriatairől: "Órákat látogattak az I.éves jelöltek közül: Csiszár Albert, Kemenes József, Kiss Sándor, Nagy Sándor, Schleicher Lajce pedagógia-fiiozófia szakos, Fodor József, Molnár József Padányi Viktor, történelem magyar, Balázs János, Juszkó András, Kollár Ferenc, Németh Zoltán, Orbán Ottó mennyiségtan természet­­tan, Legeza Pál, M.Szabó László földrajz-te mészetrajz, Soós Attila német-magyar szakos jelöltek. Tanítottak a II.éves jelöltek közül: Almáéi György, Aradszky Pál és Huszka László magyar-történet, Edelényí Béla, Göcsei Imre, Karakasevich Károly és Tury Géza földrajz-természet­rajz, Ködöböcz József filozófia-pedagógia szakos jelöltek. Évközben egymást követőleg végezték látogatásaikat és tanításaikat Berhidai János és Damjanovich Pál pedagógia-filozó­fia szakos jelöltek. A jelöltek didaktikai gyakorlataival kapcsolatban szabad legyen még a következőket előterjesztenem. Az Apponyi Kollégium szervezeti szabályzata a 9-15 §-ban intézkedik a kollégiumi tagok didaktikai gyakorlatairól. A képzés általános kereteinek megszabá­sán túlmenőieg, a részletes keresztülvitel módozatainak a megál­lapítását, a gyakorló tanítóképző-intézet igazgatója és érdekelt tanáraira bízza a szabályzat azzal, hogy arról a szakvezető tanári értekezleteken tegyen jelentést. Ezt a következőkben tenném meg. A jelöltek munkájának irányítása és ellenőrzése, de az adminisztráció szempontjából is szükségesnek tartjuk, hogy a Kollégium Igazgatósága, illetőleg a Tanitóképző Intézeti Tanár­vizsgáló Bizottság titkársága év elején csoportosan, év közben pedig egyénenkint is hivatalosan közölné velünk, kik illetékesek gyakorlataik elvégzésére. A múltban többször megtörtént, ugyanis, hogy minden hivatalos átirat nélkül, személyes jelentkezés alap­ján kezdtek a gyakorlataikhoz a jelöltek. Gyakorlataik elvégzésére a jelöltek legszívesebben szeptember, január és május hónapokat használták fel. Tekintettel szeptemberben a tanévkezdeti tennivalókra, januárban és májusban az osztályozással is kapcsolatos összefoglalásokra, a gyakorlatok elvégzésére az október, november, december, március, április és

Next

/
Oldalképek
Tartalom