Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1926-1927

1926. augusztus 24. I. rectori ülés

1-1926/27 etsz. 1 Jegyzőkönyv felvétetett a m.kir.Ferencz József Tudományegyetem Tanácsának; Szegeden,1926. évi augusztus hó 24-én tartott 1926/27.tanévi I.rk.ülésébŐ1. Jelen voltak: Dr.TÓth Károly e. i. Rector, Elnök Dr.Polner Ödön prodékán Dr.Bartók G-jö rgy e.i.dékán Dr.Issekutz Béla e.i.dékán Dr.Pfeiffér Péter prodékán Jegyzett: Dr.Kiss Albert egyetemi tanácsos Rector ezen első tanácsülés al­kalmából üdvözölte a Tanács tagjait. Bejelentette, hogy a rectori hivatalt a mai napon átvette. Az Egyetem 1926/27. tanévi tanácsát megalakultnak jelentet­te ki. Kérte a Tanács tagjainak támo­gatását. ígérte, hogy működéseben^rnin- den vonatkozásban az Egyetem érdekeit C fogja szem előtt tartani. A Tanács mun­kásságára Isten áldását kérve,az ülést megnyitotta. Rector indítványára Rect'or bejelenti, hogy a szege­di kir.Főügyészség vezetőjének jgyé­re á Dr.Szász Ivánnak elhunyta al­katijából a kir.Főügyészségnek kife­jezte az Egyetem részvétét Rector indítványára a Tanács Dr.Bartók G-yörgy bölcsé- szetkari dékánnak, mint rectorhe- lyettesnek köszönetét mond a rec­tori teendőknek julius és augusz­tus hónapokban történt buzgó és eredményes ellátásáért. Tudomásul szolgál.- a Tanács egyhangú határozattal és örömmel járul hozzá a Sültusminis-

Next

/
Oldalképek
Tartalom