Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1926-1927

1926. augusztus 24. I. rectori ülés

■ter úr azon óhajához, hogy a tervbe vett ünnepségek megosztassanak. E tekintetben a következő propozi- ciót tesz i: 1/ Szeptember 15 és <0 között tar­tassák meg a sub auspiciis Guberna­toris avatás Ő Excellentidja a Mi­nister úr áltál,mint a Kormányzó " „ , c^éwiselője Ur C Főméit óságéinál t ál, az egyetem megnyitó ünnepélyének keretében. Z/Q Főméit óságának a Kormányzó Ur­nale legmagasabb jelenlétében októ­ber 4-én tartassák az Egyetem alap kó'letételi ünnepélye, természete­sen az egyetemi építkezések szin- helyén. Ezt követóleg az egyetem központi épületében diszközgyülés keretében történjék 0 Excellentiár- jának Gróf KLebelsberg Kunő cultus minister úrnak, mint az egyetemet épitő miniszternek diszdoctorrá avatása. 3/ Ezután menne végbe az egyetemet alapitó király szobrának leleple­zése. A szobor helyére nézve Taná­csunk szakértők bevonásával a hely szinen tartott szemle után azzal a javaslattal járul a Miniszter úr elé, hogy a szobor az egyetem köz­ponti épülete előtt fekvő kisebb parkban helyeztessék el . A klini­kai telep majdani parkjában tervbevett elhelyezésnek fizikai akadálya ugyan nincs, akár a park közepén, akár az épitendő sebésze­ti klinika előtt helyeztetnék el

Next

/
Oldalképek
Tartalom