Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar ülései, 1958-1959

1958. 10. 30. 1. rendes kari ülés

1 7o7/1958.jk.sz. J e g y z őkönyv, felvétetett a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1958. október 3o-án megtartott I» rendes kari tanácsüléséről. Jelen vannak: dr. Martonyi János egyetemi tanár, dékán, dr. Maday Pál egyetemi docens, dékánhelyettes, dr. Antalffy György egyetemi tanár, dr. Búza László egyetemi tanár, dr. Fonyo Antal egyetemi docens, dr. Horváth Róbert egyetemi tanár, dr. Kemenes Béla egyetemi docens, dr. Kovács István egyetemi tanár, dr. Nagy László egyetemi tanár, dr. Fólay Elemér egyetemi tanár, dr. Szabó József egyetemi tanár, dr. Szilbereky Jenő egyetemi meghivott előadó, Mucsi József a Kari Ide­gennyelvi Lektorátus vezetője, dr, Papp Ignác a kari MSzMP-szervezet képviseletében, Beke Lajos a kari KISz-szervezet képviseletében, Imre Ottó a Politikai gazdaságiani tanszék tanársegéde. Jegyzőkönyvet vezeti: dr. Bérezi Imre osztályvezető. Vitairó: Havrincsák Mária. Távol vannak: dr. Bolya Lajos egyetemi tanár, Nagy Lajos egyetemi docens. 1. Dékán üdvözli a kar tagjait és az I.rendes tanácsülést megnyitja. T~psgyzőkönyv hitelesitesére felkéri dr. Horváth Róbert és ar. Fonyó Antal tanszékvezetőket. Ezután a következő szavakkal üdvözli dr. Búza László akadémikust, tanári működésének 5o éves jubileuma alkalmából: '’Tisztelt Kari Tanácsülés! Mielőtt a tárgysorozaton szereplő dékáni előterjesztéseimre reátér­nék, egy, karunk életében rendkívüli örömet jelentő tényről szeret­nék megemlékezni. Karunknak mindnyájunk által nagyon tisztelt akadémikus professzora, dr. Búza László október hó 1-én töltötte be a felsőoktatás körében kifejtett tanári működésének 5o. esztendejét, ami szemeszterekben kifejezve egyúttal azt jelenti, hogy Búza László kartársunk a jelen félév elején tanári munkásságának lol. félévét kezdte meg. A leg­tekintélyesebb egyetemi professzorok között is ritkán elofordulo ju­bileum ez, amelynek jelentősége mellett feltétlenül meg kell álla­mink. Különösen indokolt ezt tennünk akkor, amikor olyan, karunk, közéletében egészen kiemelkedő szerepet betöltő professzor szolgá­lati jubileumáról van szó, amilyen Búza László kartarsunk. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom