Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1967-1968

1967. szeptember 15., I. rendkívüli ülés

2 1./ Szene Ivi változások az állami vezetésben Dekán bejelenti, hogy az Egészségügyi Miniszter dr.Kedvessy Syörgy egyetemi tanárt rektorhelyettesi, dr.Ilovák István egyetemi^tanárt a Gyégyszerésztudományi Kar dékáni tisztsége alól 1967.augusztus 31-i hatállyal felmentette,* egyidejüleg dr.Kedvessy György egyetemi tanárt a ^yógyszerésztudományi Kg dékáni teendőinek ellátásával 3 évi időtartamra, - továbbá dr..Ormos Jenő egyetemi tanárt a rektorhelyettesi tisztség el­látásával 3 évi időtartamra megbízta. Dékán a &ar és a maga^ jókívánságait fedezi ki Ormos profess! nak rektőrhelyettesi megbizása alkalmából és működéséhez sok sikert kivan. A Kar tagjai melegen ünnepük Ormos tanárt. 2./ Gy^kattyafiy Pease egyete,rnj.üafí,'j,., v^gága. Dékán tájékoztatja a Kart, hogy dr.Hattyasy Dezső egyetemi tg az I.sz.áog-és-szájbeteg klinika igazgatója 1967.szeptember 1 16-i hatállyal nyugalomba vonul. - - i Dbbol az alkalomból a Kar nevébena mostani ülésen óhajtotta volna Dékán Hattyasy professzort üdvözölni, azonban ülésünkéi nem tud résztvénni és kérte, hogy.levelét ismertesse Dekán a Kar tagjai előtt, A levél a következőképen szól: “Dékán Up, Igen tisztelt Barátom! ­Igen^jól esett^hallanom, hogy'egyetemünk általános orvos kara rendkívüli ülés keretében szándékozik aktiv működésem 1 fejezésekor, a karból való távozásomról megemlékezni. Ezt nagyon köszönöm. Elnézést kérek, hogy nem jöttém el személyesen - csupán ezen pár sor Írással képviseltetem magamat - mert az adott körülmények között úgy érzem, hogy egy súlyos akut emotionrl stresst spórolok meg, mely latens módon úgyis megyan. Heméle hogy ezt orvos-barátaim megértőén méltányolni fogják. Kagy megtiszteltetésnek és kitüntetésnek vettem amikor a Szegedi 'Tudományegyetem orvosi karára nyilvános rendes egyet tana mák 1949-ben kinevezett kormányzatunk. Egyetemünket sze rettem és szeretem most is. Igyekeztem képessegemhez mérten tanárig és klinikai igazgatóig valamint kutatói munkámat jól végezni. Ez persze hol sikerült, hol meg kevésbé. •* Távozá sonic or köszöne temet szeretném kifejezni mind az Egyetemi Pártbizottságnak, mind az Egyetem mindenkori Vezető genek, hogy munkámban és problémáimban támogatott. Karunk Ta it, akik mindig barátságukkal tüntettek ki, kérem, hogy tova ra is tartsanak meg barátságukban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom