Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1967-1968

1967. szeptember 15., I. rendkívüli ülés

- 3 ­Az Egészségügyi kormányzat felé köszönöm. homy módot ad arra, hogy tudományos munkámat egyetemünkön tovább folytathas­sam • Végezetül megkérnélek, hogy ezt a pár sort a Kar tagjai előtt felolvasni sziveskedjel. Dékán megemiiti még, hogy Hattyasy professzor minisztériumi támogatással folytatja kutató munkáját a klinikán, igy tulaj­donkénén kapcsolata az egyetemmel csak mint aktiv egyetemi ta­nárnak szűnik meg, egyébként pedig megmarad. Tudomá su1 szóIgá1, 3./ D.r,a_SziÜ£.er.££.lászló egyetemi ...tanért kinevezése Dékán bejelenti, hogy a Magyar forradalmi Munkás Paraszt Kormány dr.Szekeres Lászlót, a pécsi Orvostudományi Egyetem gyógyszertani Intézetének docensét egyetemünk Gyógyszertani Intézetébe egyetemi tanárrá kinevezte. Dékán üdvözli a Karban elsőizben megjelent Szekeres professzort; elmondja, hogy tulajdonképen a Kar kívánsága teljesült Szekeres professzor kinevezésével. Tudjuk, hogy tudományos munkássága, oktatói tevékenysége, emberi magatartása biztositéka annak,' hogy a várakozásnak meg fog felelni. Hagy örökséget vesz át, nem lesz könnyű dolga, azonban a. Kar és az allami vezetés támogatására mindig számíthat. Kéri Szekeres professzort, váljék mielőbb sziwel-lélekkel szegedivé, ne csak hivatalában, hanem mindenképen. Kivárja, hogy jó egészségben, töretlen munkakedvvel kezdje meg a munkát, amelyhez sok sikert és szép eredményeket kivin. Szekeres professzor hálásan köszöni Dékán üdvözlő szavait, fagy megtiszteltetés számára, hogy a hagyományokban gazdag Kar és Egyetem méltónak tartotta, hogy tagjai sorába lephessen. Kifeje­zi háláját a Párt és az állami vezetés iránt és szeretné, ha az előlegzett bizalmat sikerülne munkásságával kiérdemelni. Tudatában van annak, hogy nagy örökséget vett át Janesó kikiás­nak:, a tudományos kutató világ egyik nagy egyéniségének intéze­tével . Minden erejével arra fog törekedni, hogy az intézet jo hirnevét megőrizze és tovább fejlessze. Kéri a Kar tagjait őrizzék meg továbbra is a vele szemben eddig megnyilvánult bizalmat, támgatást, hogy ennek segítségével mara­déktalanul megfelelhessen a reá váré feladatoknak. ä Kar tagjai melegen ünnepük Szekeres professzort.

Next

/
Oldalképek
Tartalom