Borza Tibor (szerk.): A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum évkönyve 1976 (Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 1976)

Pálmány Béla: Szécsény mezőváros és környéke kereskedelme és vendéglátása 1728-1848

JEGYZETEK 1. Danyi Dezső, Dávid Zoltán szerk.: Az első magyarországi népszámlálás (1784—1787) Bp. 1960. Ludovicus Nagy: Notitiae.. . regni Hungáriáé. . . Pest, 1828. 2. Országos Levéltár, Forgách család Csákányi Levéltára (a továbbiakban: OL CSFL) 1769. év, Szécsény házhelyeinek összeírása. 3. OL CSFL 1815. év: Gróf Forgách József urbáriális pere Szécsény mezőváros közönsége ellen 1815. Február 24-től. 4. OL (továbbiakban: OL) Filmtár (X. 1927), Nógrád megyei levéltár (továbbiakban: Nml.). 1728. évi országos összeírás. Observationes locorum curialium, továbbá Nml. Közgyűlési iratok 1765. Q. 15. Szécsény összeírása. 5. OL CSFL 1781. év. Szécsényi szőlők összeírása tesz erről említést. •6. Közli Dr. Szádeczky Lajos: Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon okirattárral (1307—1848) I—II. Bp. 1913. II. 306—307. Az itt említett céhlevelek az Országos Levéltárban elégtek. 7. Nml. Archívum Mixtum (a továbbiakban AM) XVIII. 1836. évi dicalis összeírás. 8. Közli Patay Pál: Szécsény műemlékei. Bp. 1965. 37. 9. Mocsáry Antal: Nemes Neográd vármegyének... esmértetése. Pest, 1826. 10. Patay Pál: i. m. 9—10., továbbá OL DI. 2824 (1334. év). 11. OL Filmtár Királyi Könyvek LXIV. kötet (1821. év) p. 510. 12. Mocsáry Antal: i. m. II, 44. 13. Magyar Ipartörténet. Gyármonográfiák és ipartörténeti közlemények tára. 4. sz. (1908. dec. 15.) Adalékok Losonc város ipartörténetéhez a XVIII. századtól a XIX. század első feléig (közli Sztudinka Ferenc) 58—62. 14. Magyar Ipartörténet IV. kötet (1910. dec. 1.) Nógrád vármegye ipar és kereskedelem története legújabb időkig (közli Sztudinka Ferenc) 15. Magyar Ipartörténet (1908. dec. 15.) Adalékok Losonc... 62. 16. Virág István: A zsidók jogállása Magyarországon 1657—1780. Bp. 1935. 68—69. 17. Magyar—zsidó oklevéltár VII. kötet 1725—1749. Az első országos zsidó conscriptiók. Bp. 1963. 17—18. stb. 18. Nml. Kgy. iratok 1765. év Q 15. Szécsény összeírása. 19. Büchler Sándor: A nógrád megyei zsidók történetéből. Magyar Zsidó Szemle. 1898. 134—139. 20. Virág István: i. m. 74. 21. Ludovicus Nagy: Notitiae... Regni Hungáriáé. Pest, 1828. 22. OL (N. 26.) Arch. Palatinale 1828. évi országos összeírás. Nógrád megye, Szécsény. E foglalkozási megoszlás általános volt az egész országban. Vö. pl. Rohoncon 42 rongyszedőt, 27 házalót, 25 kereskedőt, 13 kisboltost írtak össze. Schneider Miklós : A rohonci zsidók 1848. évi összeírása. Szombathely. 1939. 23. OL CSFL Rationes anni 1702. 1763., 1764. 24. Nml. Kgy. jkv. 1821. év 260 és 1916. év 4/1479. sz. 25. OL CSFL. 1762. évi Ratio anni és Libellus culinaris 1767. 26. Fényes Elek: Magyarországnak... állapottya... Pest, 1836. 27. Márkus Dezső szerk.: Magyar Jogi Lexikon I—VI. Bp. 1898—1907. IV. 804—805. 28. Dr. Márkus Dezső: i. m. VI. 947. 119

Next

/
Oldalképek
Tartalom