Borza Tibor (szerk.): A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum évkönyve 1976 (Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 1976)

Pálmány Béla: Szécsény mezőváros és környéke kereskedelme és vendéglátása 1728-1848

29. Vő. 1741. évi 28. sz. tc. (Corpus Juris Hungarici). 30. OL CSFL Tabella telonialis 1725. jún. 11. nagyzellői megyegyülés határozata 1785. évi hiteles másolatban. 31. OL CSFL megyei közgyűlés 1785. jún. 13. évi határozata. Hegyessy József szolgabíró 1785. június 15-i jelentése az eljárásról. 32. Az 1530: 15. tc., 1647: 91. tc., 1649: 79. tc., 1655: 29. tc., 1659: 57. tc., 1715: 15. tc. és 1723: 15. tc. Vö. Magyar Zsidó Oklevéltár XI. k. 1446—1741. Bp. 1968. 17—18. 33. OL CSFL. Az 1784. márc. 1-i úriszék jegyzőkönyve (Szécsény). 34. Nml. Kgy. jkv. 1816. év 606., 1341. és 2137. szám. 35. Nml. Kgy. jkv. 1821. év 868. és 890. szám. 36. A teljesség igénye nélkül: 1550: 36. tc. 7. §, 1598: 4. és 1598: 35. tc., 1647: 49. tc. 1649: 53. tc., 1649: 89. tc.; 1655: 31. tc. 3. §.; 1659: 47. tc., 1681: 41. tc., 1715: 82, 1715: 83. tc., 1723:73. tc. 4. §., 1729: 4. tc., 1751: 24. és 1751: 37. tc., 1765: 38. tc., 1802: 29. tc., 1836: 6. tc. 2. §., 1888: 35. tc. és 1899: 25. tc. Vö. dr. Márkus Dezső i. m. III. 111. 37. Kiss Ákos: A földesúri korcsmáltatási jogok hasznosítása, vendéglátás az egykori Buda környéki (Tinnye—Uny—Jászfalui) közbirtokosságnál. A Magyar Vendéglátóipari Múzeum Évkönyve Bp. 1970. 195. 211. 38. Nml. Törvényszék. Befejezett perek (Proc. Term.) 2516. szám, ill. OL CSFL 1780. év. 39. Őrhalom és Csitár földesurainak és Forgáchok és Szentiványiak esetében. Vö. OL CSFL 1781. és 1783. évi Proventus fixus-ok. 40. OL CSFL A szakáli közbirtokossággal folyt levelezés 1820. febr. 5., márc. 4., márc. 8. és 13. Vö. Kiss Ákos i. m. 199. A Setéth család árendáival. 41. OL CSFL Urbán István és Urbán Rozália elismervénye 1827. júl. 14.-én. 42. OL A Helytartótanács levéltára. Dep. Urb. (С. 59) 1790. év 150 fons és 1791. év 44 fons. 43. OL CSHF Dávid József árendális szerződése (1820) és kérvénye (1822). 44. Kiss Akos: i. m. 201. old. szerint a tinnyei korcsmáros Hauch Ferenc csakis ura és a saját borát árulhatta, másoktól csak, ha olcsóbb és jobb volt, vehetett italt. 45. OL CSFL Computus circa epocillationem 1813. 46. OL CSFL Ratio ann 1763. év, Nml. SzFK GI 1779. évi számadások. 47. OL CSFL 1819. évi iuradalmi épület leltár és becslés. 48. OL CSFL Ratio anni 1765. 49. OL CSFL 1770. évi preceptori számadás. 50. A Ferencesrend szécsényi rendházának gazdasági iratai (továbbiakban NmL SzFR Gl) 1776. évi preceptori és 1808. évi kulcsári számadások. 51. OL CSFL az 1820. esztendőben Áron Saffon ser és pálinkafőző conventioja. 52. NML AM. IV. 1/1839. Forgách Pál Szécsény uradalmának jövedelemfelmérése. 53. Országos Széchényi Könyvtár. Kézirattár Fol. Germ. 1266. Inventarium Szécsény 1851. 54. Dr. Márkus Dezső: i. m. V. 432., 433. 55. OL CSFL 1796. márc. 1. Szécsényi úriszék jegyzőkönyve. 56. OL CSFL 1762., 1768., 1781. évi számadások 1813. évi terményeladások, Nml. Kgy. jkv. 1814/582. sz. 1816. 21. sz. 57. OL CSFL Elenchus a Nagy András számtartósága alatt felépített épületekről (1773). 58. 1888: 36. tc., 1880: 34. tc. (malom) 1888: 19. tc. (halászat) 1890: 1. tc. (rév és vámjog) Dr. Márkus Dezső: i. m. IV. 806. 59. Nml SZFR GI. 1819. és 1827. évi terményeladások, ill. Zólyomi József Észak-Cserhát állattartásá­nak másfél százada AtSz. 1968. évi 3—4. sz. 458. 60. Dr. Fél Edith: Néprajzi adatok Őrhalomból. Ethnographia 1939. 83—84. 120

Next

/
Oldalképek
Tartalom