Kerényi Ferenc szerk.: Színháztudományi Szemle 29. (Budapest, 1992)

200 ÉVE SZÜLETETT KATONA JÓZSEF (AZ 1991. NOVEMBER 9-I KECSKEMÉTI EMLÉKÜLÉS ELŐADÁSAI) - OROSZ LÁSZLÓ: Katona József személyisége

csalódását leplezte. Széppataki Rózával „hármat se szólt", nevének kezdőbetűi mögé rej­tőzve, levélben vallott neki szerelmet, s amikor Déryvel kötött házasságát megtudta, egy kurta mondattal tért fölötte napirendre. 5 Bátortalanul közeledhetett a kecskeméti főbíró leányához, Végh Franciskához is. Mikor az egy katonatisztet választott férjéül, Katona állítólag csak ennyit mondott neki: „Lám ni, Franciska kisasszony, mennyit tesz az unifor­mis, és mily siralmas, aki szegény." 6 Titok fedi, ki lehetett az a nő, akinek Katona gyűrűjét végakarata szerint egy barátja vitte el, s aki azt akkor is visszautasította. 7 Hasonló a ho­mály a körül a leány körül, aki kecskeméti szóbeszéd szerint 40 évig viselte a gyászt Kato­náért. 8 Zárkózottsággal párosuló vagy leplezett bátortalansága akadályozta Katonát abban is, hogy életét határozott célok kitűzésével s ezekhez való következetes ragaszkodással irá­nyítsa. Nem állt a színészek közé, mint több jogásztársa; kötelezése szerint csak delectans actorként s álnéven vállalta a társulat „minden terheiben" való részvételt. Nem tudunk azonban arról, hogy álnevét, a Békésit használta volna; valószínű, hogy ez csak a végleges döntést elodázó pillanatnyi ötlet volt részéről a jogászi és a színészi pálya egymás melletti folytatására. Tanulmányainak befejezésekor, 1813-ban, jurátusnak fölesküdve válaszút elé került, végleg le kell-e mondania „a játékszíni barátságról". A Ziska olvasóhoz intézett előszavában írta ezeket a később elhagyott mondatokat: „Az én örök Útmutatóm azon Pá­lyára int engemet, mellynek környül állásai meg tiltyák ezentúl e hasonló munkálódást édes nyelvemen. Most utoljára kívántam még háláadatosságomat meg mutatni, mellyet a N. Magyarság is esztendő ólta szüntelen nagyobbitot szivemben. De — tsak nagyobb Adósságba vertem magamat — olly adósságba, mellyet büszke érzéseimből semi idő ki nem olthat." 9 Vagyis nem tudott dönteni a jogászi pályán rá váró kötelezettségek és a színház szolgálatában tett első lépésekkel magára vállalt adósság törlesztése, e lépések folytatása között. A magasztos „örök Útmutatóm" szókapcsolat a sorsot irányító Isten képzetét sugallja, akaratát azonban Katona számára bizonyára az apja közvetítette, aki fiát tekintélyes úrnak, jogásznak, nem bizonytalan sorsú színésznek vagy írónak szánta. A hozzá való ragaszkodással szemben azonban ellentétes erőként élt lelkében a nemzet irán­ti, itt is, másutt is szenvedélyesen megvallott kötelezettség. Máig sem tudjuk bizonyosan, ott volt-e a Bánk bán a kolozsvári pályázaton. A Jegy­zés e tekintetben homályos mondataiból nem derül ki, végül is elküldte-e a drámáját. („Ötödik éve, hogy készítettem e' darabot, mikor az Erdélyi Múzeumban a' Kolosvári le­endő Játék-színtől Felszóllitás hirdettetett. Nem volt e' pénz? vagy — a' mit szégyen volna hinni — nem találtatott valamire való munka, és igy a' neszt csak az idővel akarták megha­latni? de valójában a' híre elis némult, vagy legalább én nem tudok rólla. Részemről ele­gendő hálát nem adhatok, hogy így esett; mert megvallom, hogy gyengét írtam:...") Utal­hatok arra is, hogy az első kidolgozásnak a pályázat föltételeinek megfelelő, idegen kézzel írt egyetlen példánya egy Kecskemét melletti tanyán került elő. Gátlásos személyisége azt a föltételezést támogatja, hogy visszariadt a megmérettetéstől. Műveinek értéke, hatása felől azért is bizonytalan lehetett, mert eredeti drámái nem kerültek színpadra, versei kiadásra. Bizonytalanságát gyakran leplezte önmaga lekicsiny­lésének fonák iróniájával. Verseit fanyar elmegyümölcsként kínálta az olvasónak, s el­szenvedésükért azzal kárpótolta őket, hogy versesfüzete végére a Csokonai-epigon Bozóky István költeményét másolta. Dramaturgiai tanulmányát azzal kezdte, hogy parlagi ember­ként csak a benne rémlő képzeleteket mázolja, s azzal zárta, hogy fűzfája alatt talán fűzfa-

Next

/
Oldalképek
Tartalom