MAGYAR SZÍNPAD 1906. május (9. évfolyam 119-149. sz.)

1906-05-11 / 129. szám

92 1906. május 1 2. NEMZETI SZÍNHÁZ. Wallenstein halála. Wallenstein értesül Illo és Terzky tábor­nokok révén, hogy Sesint elfogták s most félő hogy Sesin el fogja árulni azokat a titkos tár­gyalásokat, a melyek Wallenstein és a svédet közt folytak. Illo és Terzky róakarják beszéln: Wallensteint, hogy szakítson véglegesen e császárral és fogadja el a svédek ajánlatát. Wallenstein habozik. Később kihallgatást két Wrangelnek, a svéd kanczellár követének, a ki felajánlja neki a svéd koronát azzal a feltétellel, hogy Prágát foglalja el és hódítsa meg a své­deknek. Wallenstein gondolkodási időt kérve, miután nagyravágyó sógornője, Terzky grófnő is buzdítja, elfogadja Wrangel ajánlatát és nyíl­tan fellázad a császár ellen. De máris meg­kezdődik a reakczió és az öreg Piccolomini, a ki inkább mint a császár kéme szerepel Wal­lenstein mellett, titokban megnyeri magának Isolanit és a grófi czimre vágyó Buttlert. Ezek hajlandók elpártolni Wallensteintől, sőt Buttler arra vállalkozik, hogy csapataival Wallenstein mellett marad és alkalmas időben lefegyverzi a fővezért. Lassankint a tábornokok nagy része elpártol Wallensteintói s már csak a hü Illo és Terzky gróf maradnak mellette, azonkívül az ifjabb Piccolomini, a ki szereti Wallenstein leányét, Theklát. De Piccolomini nem hajlandó a császárnak tett hűségi esküjét sem megszegni s most alattvalói hűsége, szerelme és Wallenstein­hoz való barátsága küzdenek lelkében. Közben a prágai ostrom is kudarczot vallott s Wallen­stein Egerbe menekül, a hol a parancsnok, Gordon tábornok, hü embere. De az áruló Buttler Gordont felvilágosítja, hogy Wallenstein a császárt megtagadta s Gordon, fájó szivvel bár, kénytelen Wallensteint és híveit sorsukra hagyni. A fiatal Piccolomini is elesik a svédek elleni harczban s a mikor ezt Theklának hirül hozzák, ez kétségbeesik szerelme halála fölött s elhatározza, hogy felkeresi sirjánál. Buttler rábirja Deveroux és Macdonald kapitányokat, hc y a most már teljesen magára hagyatott " Ta'lensieint meggyilkolják. Ez meg is történik, miután előbb Terzky és Illo estek el a gyil­kosok fegyverei alatt. Wallenstein meghalt. Az öreg Piccolomini megérkezik s megdöbbenve látja a pusztítást, a melyet hűtlenségével és árulásával okozott. De már késő a megbánás s csak Buttlernek tesz szemrehányást, a ld mindenkitől megvetve, még azt sem kapja meg, a mit árulásáért jutalmul tűztek ki számára. Szinház után egy fél órára nézzük meg a Projectograf előadást. Gambrinus mellett. Erzsébet-körut 27. NÉPSZÍNHÁZ. él a köszvényben, reumában szenved, r.t kiiérletaien temmifele »térrel, hanem vegyen egy üveg Dr. Flesch-féle kösz vény-szeszt mely uúst, köményt, reumát, két. láb, hát ét derekfájdt kitek ét lábak gyengetégít, ütét, er ölte tét, rdndulál, fictame­ddtból udrmaMÓ fájdalmakat ét daganatokat biitoeabban gyógyít mint bármely mdt kültö vagy belső gyógy et er. Hatása a legrövidebb iiö alatt éttltlhelő, még a legrégibb bajoknál it melyeknél lem fürdő, lem győgytter nem haetndlt. Kapható a feltalálónál ét egyedüli kétiitönél Dr. riaseh Emil Miirír Korona lyéiymrtíribin, Győr, Baross-ut 24. szám. Buiapati főraktár: Török Jóiaet gyógyaaertarában Budapett, Kirdly-u. 12 ét .Opera" gyógytár, Andráiiy-ut »6. I'|i deetiíiterei üveg irr » korona. Hutamotabb haimdlatrd Mid tetaláiie üveg dra 6 korona, 3 kit, vagy i tClalddic üveg rmielétnél bementve utánvéttel küldjük. Dr. RENNER VIZGYÓGYINTEZETE BEDAPEST, TTL, Taleró-nUsa 4. az. (Teieíoa 555.) Az intézet a legkényesebb igényeknek Megfelelőm teljesen npalakitva, a Medern viz- és eiektraans­avógMód Lgujabb készülékeivel lett felszerelve, TOkéletes hydrothepapla, elektronee fén-rfflrdflk ssénsavaa fOrdők, forró légfirdOk, vlbraealús massage stb. - Kívánatra prospektus. _ A »San-Toy« szövege. Első felvonás. Történik Csinka-Csong utczá­ján. Jen-Ho mandarinnak San-Toy nevü leányát, a kinai törvények szerint, Pekingbe kellene kül­denie, hogy ott a császár női testőrségében szolgálatot teljesítsen. Jen-Ho azonban nem akar megválni leánykájától és ezért fiuruhában járatja, azt irván a császárnak, hogy neki nincs lánya, csak fia. A mandarin titkáról senki más nem tud Csinka-Csong városában, csak Fo-Hop, a kinai diák, a ki nőül akarja venni San-Toyt. San-Toy azonban Bobbiet, az angol konzul fiát szereti. Jen-Ho elküldi Csu-Li nevü szolgáját Pekingbe a császárhoz, azzal az üzenettel, hogy neki csak fia van. Alig indul útjára a szolga, megérkezik a császár erélyes parancsa, hogy Jen-Ho azonnal küldje San-Toyt Pekingbe. San­Toy indul is, de vele megy Bobbie is, a kit az atyja küld politikai küldetésben Pekingbe. Mikor a hajó elindul a szerelmesekkel, Fo-Hop boszu­ból elárulja, hogy San-Toy leány, mire az egész társaság, angolok és kinaiak egyaránt, felkerekedik és a fiatalok után megy Pekingbe. Második és Harmadik felvonás. Történik a kinai császár palotájában. Csu-Li eljár külde­tésében. Jelenti a császárnak, hogy Jen-Ho nem küldheti a leányát, mert az — fiu. De San-Toy ekkor már Pekingben jelentkezett, be is soroz­ták a női testőrezredbe és igy Csu-Li hazug­ságáért, melyben tulajdonképen ártatlan, halállal kell, hogy bűnhődjék. Kellemetlen helyzetéből régi barátnője, Vun-Lung, a császári testőr­hölgyek tizedese menti ki, a ki őt San-Toy kapitányi ruhájába öltözteti és mint kapitányt mutatja be a női testőrgárdának. Ekkor azon­ban ujabb baj történik. A császár szemet vetett San-Toyra és nejévé akarja tenni. Csakhamar azonban az anyacsászárné tilalma folytán, meg­másítja az elhatározását és San-Toy végre it megkapja az 6 szerelmes BobbiejáL Szinház után egy fél órára nézzük meg a Projectograf előadást. Gambrinus mellett Erzsébet-körut 27. : fogsorok, arany, kancank szájpadlás nélkül ia a g f*» • : kerek eltávolítás* ADEBfl fogmBtsrm<- : • nélkül készülnek ^ftw EIIM ben. A béavl • : szakkiállításon (1901.) arany éremmel Htflntotv;. j Sadapmat, VI., AndíAaay-at: IS. I. S j „IDEAL M-CREME. < Páratlan areztisztitó éa szépítőszert Plrizori be- a kenéz ntán már czodálatoz hatása van a bőrrel J 1 tégely 1 korona. 1 drb azappan 1 kor. 1 doboz ( ponder bárminő színben 1 kor. Naponta azétküldi: f CZETTLER 8YULA gyégysztrész { BUDAPEST—BUDAFOK.= t Kapható: Tőrök Józaef gyógyszertárában, Király- ^ oteza IS. szám éa az »Opera« gyógyszertárban ( Andrásay-ut 26. £ TJDLBFON 08 50. HAZAI TELEFON 68-59. HIRDETÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG m BUDAPEST^ IX.ÜUL1ŐI-UT41. MODERN ALAPON BEREN­DEZETT HlRDETÉSIIRODA HIRDETÉSEK FELVÉTELE AZ ÖSSZES BEL- ÉS KÜL­FÖLDI LAPOK, FOLYÓIRA­TOK, NAPTÁRA RÉSZÉRE KÖLTSÉGVETÉSEK ÉS TERVEZETEK DÍJTALANUL PONTOS KISZOLGÁLÁS. ELŐNYŐS ÁRAK. Fővárosi Nyári Szinház. «Touboisson ur házassága» szövege. I. fölvonás. Touboisson Maxim párisi tőzsér el akarja venni Louvois kapitány leányát: Susettet. Hogy ezt megtehesse, szakítani kell előbbeni kedvesével: Liane de Valentonnal. Ez a hevesvérű hölgy rá akarja venni Maximot, hogy esküdjön meg vele, ellenkező esetben botránynyal fenyeget. Maxim, hogy a botrány­nak elejét vegye, megígéri Lianenak a házas­ságot, de Rokville barátjának tanácsára elho­zatja rég nem látott öcscsét Lucient — egy­kori hires nőcsábítót — hogy az Lianenát vesse ki a nyeregből, hogy igy botrány nélkül szabaduljon meg Liánétól. Lucien megérkezik, de a kitűzött feladatra nem vállalkozhatik, mert felesége van, a ki igen féltékeny természetű. II. fölvonás. Az anyakönyvvezetői hivatal. Maxim megérkezik a menyasszonyával s annak egész családjával, hogy megesküdjön. Ugyan­akkor jön Lucien is, hogy újszülött fiát beje­lentse. A két Toubuissont elcserélik; a vőle­gényről azt hiszik, hogy gyermeke van, mig a gyermekét bejelentő apát ismét meg akarják házasítani. Növelti a zavart Liane megjelenése is. Maxim mindig abban a pillanatban kény­telen Liane elől menekülni, mikor össze akarják ádni a menyasszonyával. Nagy kavarodás támad ebből, a mely abban csúcsosodik ki, hogy a vőlegényt kabáttolvaj gyanánt viszik a rend­örségre, mig a menyasszony s annak egész családja felháboródottan hallani som akarnak többé az esküvőről. III. fölvonás. Ujabb mulatságos félreértések lánczolata után általános kibékülés. Maxim üveszi Susettet, Liane megelégszik végkielégí­téssel, Lucien pedig kibékül Mariannal, kivel a második felvonásbeli félreértések folytán össze­külömbözött, Szinház után egy fél órára nézzük meg a Projectograf előadást. Gambrinus mellett. Erzsébet-körut 27. PÍRTOLJUK HONFITÁRSAINKAT. PARFÜMERIE „SERAIL" Fiedler Rezső és Társa BUDAPEST, VI., K1RÁLY-UTCZA 92. Készít minden fajta parfumt, brillantint, toilette-vizet, haj­festőszert, amerikai toilette­szereket, magnesia - rizspor­tablettek, vérzést elállító rudacskák stb. Raktár Amerikából importált Bay- Rumból, mindennemű Védjegy. fodrászati czikkekből. BBPgBaBHBBBglBBiaiag Mlnlus Jakab ííítííV isi- éa külföldi paplrkárpltok legnagyobb választék, kárpitozások helyben, valamint vidósen t legolcsóbb irskon eszközöltetnek. Spanyolfalak mindig készlet­em. Főüzlat: Badapest, Kerepesi-nt 6, a bazárépületben éa Hókban: Irányi-ntcza 25. szám. HHHEasaaßi^EEBsaHaa FO G A K azAJpadláa és a gyökér eltávolítása nélkül 8 koronától feljebb. Az általunk elkészített éa a páriái fogorvosi akadémia kiállításán aranyéremmel éa a diazkereixttel kitüntetett fogak nagyon könnyen megszokhatók éa beszédnél semmiféle nehézséget nem okoznak. Vidéki megrendelések 18 óra alatt elkézzittetnek caiUa » fogorvosi intézetben. Budapest, Erzsébet-köret 50. a Royal-azáUóval szemben. Fogorvos: LOFFLHR EMIL rendelés: 9-12-ig, 8—7-ig. - Fogtechnikai főnök: GROSSMANN S. Fogad egész nap. FájdalonmélküH fogmütétek 2 korona. — Tartó« törnétek 8 korona. Rossz éa fájóa fogak aranykoronával leaznek ellátva, továbbá ni amerikai eltávolíthatatlan aranyhidak 10 évi jótállás mellett készíttetnek. Mértéheit árak, rétnlet/Uetét mellett it.

Next

/
Oldalképek
Tartalom