MAGYAR SZÍNPAD 1906. május (9. évfolyam 119-149. sz.)

1906-05-24 / 142. szám

1906. május 29. 3 M. KIR. OPERAHÁZ. NEMZETI SZÍNHÁZ. VÍGSZÍNHÁZ. „Lakmé" szövege. /. felvonás. Pompás kert, melybe a füg­felgördöftekor egy csoport indus ájtatósan tér. Nilakantha, a száműzött indus pap boszut esküszik ellenségeire. Lakmé előbb a színfalak közt, majd a színpadra énre, imát mond. Az indusok után Nilakantha is eltávozik, végül pedig Lakmé is csolnakba ül szolgáival. Egy angol társaság jő és csodálja Nilakantha házát. Ellen gyönyörű ékszereket vesz észre s vőlegénye, Gerald megígéri, hogy azokat meg­szerzi számára. Hiáda óvják őt az indusok fanatikus bosszújától, — ő marad, mig a tár­saság eltávozik. Nemsokára jő Lakmé s ijedten távozásra inti Gérald-ot, nehogy vakmerőségé­nek áldozatául essék. De Gérald-ot fogva tartja Lakmé szépsége s a leány is szerelemre gyul az idegen iránt, ki csak akkor távozik, mikor Nilakantha jön. A főpap megtudván, hogy házá­ban idegen jár, bosszút esküszik ellene. II. felvonás. Piacz egy indus városban. Javában áll a vásár. A mint a tér lassanként kiürül, megjelenik Nilakantha indus vezeklőnek öltözve, mellette halad leánya, Lakmé, s atyja parancsára énekli a pária dalát. Gérald fölismeri Lakmét, hozzá rohan, a mire Nilakantha is megtudja, hogy ő volt az az idegen, a ki házát megszentségtelenítette. Dobpergés hallatszik, mire Gérald eltáv Mikor visszatér, egyedül találja Lakmét. Szer. et vallanak egymásnak s Lakmé egy titkos házikót mond Géraldnak az erdőben, a hol zavartalanul találkozhatnak Nagy indus menet, élén Nilakanthával, a ki Géraldot leszúrja. Lakmé azonban észreveszi, hogy Gérald csak elájult ///. felvonás. Erdőben. Gérald lombágyon szunnyad. Lakmé virraszt mellette s mikor föl­ébred, elmondja neki, miként hozatta őt ide szolgájával s miként gyógyította meg sebét virágnedvvel. Lakmé elmegy, hogy a szent forrás vizéből italt hozzon; mert ha e vizből szerelmes pár iszik, többé el nem válhatnak. Fréderia rátalál Géraldra s előbb menyasszonya, majd zászlója iránt tartozó köteles&c^rp, figyel­mezteti, mire Gérald szavát adja, hogy a más­nap induló sereggel tart ő is. A visszatérő Lakmé fájdalmasan veszi észre a változást Géraldban. Érzi, hogy Gérald lelkét most már hazája tartja fogva. Gyorsan leszakít egy datur­virágot és ajkához veszi. Azután mindketten isznak a szent forrás vizéből. A méreg hatása jelentkezik Lakménál, de ő boldog, mert életé­ben már nem válhat meg tőle kedvese. — Nilakantha vad haraggal beront; meg akarja ölni Gérald-ot, de Lakmé figyelmezteti hogy a szent forrás vizét egy pohárból itták, tehát nem szabad őt bántani. Nilakantha kétségbe­esetten látja leányát meghalni, majd megnyug­szik rajongó hitében, hogy leánya mennybe szált. Szinház után egy fél órára nézzük meg a Projectograf előadást. Gambrinus mellett. Erzsébet-körut 27. él kérjünk mindenütt Pártoljuk i honi ipart Xoeznik-féle franczia mustárt, Xocznik*féle boreczetet, Mocznik-féle paradicsomot, Mocznik-féle eczetes ngorkát, mert jobb éo olcsóbb mint a külföld'. Kapható minden fűszer és csemege­heresltedésben. KOTSCHY ERICH első magyar mechanika! szőnyegporoló és megóvó intézet — Hungária-kOrut 94. Telefon 606 Sxőnyegmosái, javitá», agytolltizztití« és butor­bcraktározás. A «Georges herczegnő» szövege. Első feloonás. Birac herczeg, a ki valóság­gal a zárdából vezette oltárhoz ifjú hitvesét: Severine t, megcsalja a feleségét, a ki pedig igaz és őszinte szerelemmel szereti. A herczeg kedvese Terramonde gróf felesége: Sylvanie. A herczeg egy külvárosi hotelben találkozik a kedvesével és az éjt házon kivül tölti. Severine a komornáját küldi utána, hogy lesse ki és így bizonyosságot szerezzen férje hűtlenségéről, de a herczeg neszét veszi, hogy kikémlelték és pénzzel próbálja hallgatásra birni a komornát, a kit viszont a herczeg inasa lesett meg. A ber­ezegné kihallgatja férje és a komorna beszél­getését és mindent megtud. Szemére veti fér­jénék hűtlenségét. A herczeg azt hazudja, hogy Sylvanieval való összeköttetése csak futó viszony, melynek máris véget vetett. A herczegné meg­bocsát férjének, a kit szeret, sőt abba is bele­egyezik, hogy Terramonde grófnét fogadja az estélyen, melyre készülnek. Második felvonás. A herczeg szökni készül kedvesével és mert pénzre van szüksége, Gálánson jegyzőtől át akarja venni felesége hozományának a felét, két millió frankot. Sylvanie is szabadulni akar férjétől, a ki az anyagi tönk szélére jutott és éppen nagy fárad­sággal hajszol egy háromszázezer frankos köl­csönt. Az estély folyamán Sylvanie titkos leveleket vált a herczeggel, melyek a jegyző kezébe kerülnek és ez uton a herczegnő is megtudja, hogy mi készül és hogy a férje hazudott neki. Feltürés nélkül kiutasitja sza­lónjából Sylvaniet, a ki egyik imádójával: De Fendotte tel távozik, de előbb megbeszéli a herczeggel, hogy az éjjel a palotájában — mely szomszédos Birac herczeg palotájával — fel fogja öt keresni. Severine ezt is megtudja és most már Sylvane férjének: Terramonde grófnak mondja el, hogy a felesége megcsalja. Ha bosszút akar állani: siessen haza, ott meg­találja felesége kedvesét. Harmadik félvonás. Severine már meg­bánta, a mit tett és remeg férje életéért, a mely veszélyben forog, mert Sylvanie férje bosszuszomjasan hazarohant, hogy megölje felesége kedvesét. Valóban kis vártatva a szom­szédban lövés dördül el, de Terramonde gróf golyója nem a herczegnek szólott, hanem az ifjú De Tandotte-nek, a ki az imádott Sylvanie ablakai alatt sétált a parkban. De Fendotte meghal, a herczeg pedig visszatér nejéhez, a ki újból megbocsát neki. Szinház után egy fél órára nézzük meg a Projectograf-előadást. Gambrinus mellett. Erzsébet-körut 27. Ha kOszvényben, reumában szenved, M kisérltltstm eemmifele sserrel, hanem vegyen egy üveg Dr. Flesch-féle köszvény-szeszt mely esúst, hö&evényt, reumdt, két, 141, hát ét ierekfdiját hu ék ét lábak gyengeségét, ütéi, erőltetés, rándulás, ficsamo­idsból udrmasó fájdalmakat és daganatokat bistosabban győgyit mint bármely más külső vagy belső győgysser. Hatása « legrövidebb idő alatt ésslelhető, még a legrégibb bajoknál is melyeknél eem fürdő, eem győgyetar nem használt. Kapható a fsltaldiőndl és sgyedüli késsitőnél Dr. Flaseh Emil Vipir Korom irómurtirábin, Qyőr, Baross-at 24. szám. való »családié ü\ die üveg dra 6 korona, 3 kis, vagy » »Családié üveg rendelésnél bermentve utánvéttél küldjük. Újonnan épült házak mellett eladók, azonnal átvehetik. Ugyanott vízvezetékkel ellátott üre» házhelyek négyszögölenként 3 kor.-ért, 20 korona havi részlet • fizetés ellenében kaphatók. A telepen levó es a házépítéshez szük­séges terméskő, kavics és homok Önköltségen bocsájtatik a vevő rendelkezésére. Közlekedés a budafoki villamossal, hajón és vasúton. Bővebbet Baross-telepen Libái Ferencinél és a Herrmann-féle ezüst­áru üzletben Budapesten, IV., Kskü-ot 6. (Klotild-palota.) PURGO Az »Aranygyapjú« szövege. Első felvonás. Roger de Fréville szereti Chabal törvényszéki biró leányát, a kit azon­ban nem akarnak hozzáadni, mert Chabal fele­oége Des Langoustes bárónak szánta a leá­nyát. Chabal nem is ismeri leánya imádóját, a ki most nagybátyja kíséretében megjelenik, bogy bemutatkozzék az elnöknél annál is inkább, mert Chabal fogja vezetni azt a tárgyalást, a melyben Roger először fog szerepelni, mint rédőügyvéd. Chabal nem sokat törődik családi ügyekkel. Biró létére is szeret a tilosban járni, kiváltképen a barna Clotildehoz, a kiről nem tudja, hogy kettős lakást tart és a szőke Éva alakjában is fogadja az urak hódolatát. Most is mint Éva jelenik meg a törvényszéki épü­letben, a hová valami automobil-ügyben idéz­ték és itt látja meg Sigismond, egy jóképű és jókedélyü gázmunkás, a ki azért tartózkodik a teremben, mert egyrészt udvarol Chabalék gzobaleányának, másrészt menekül egy rendőr elől, a kit megütött és a ki most halálra ker­geti. Sigismond meglesi Évát, a mint megiga­zítja a harisnyakötőjét és minthogy a szép boka az ő gyöngéje, elhatározza, hogy a szép kisasszonynál szerencsét fog próbálni. De egy­•zerre csak jön Plumasson, a rendőr. Sigis­mond ijedtében Chabal talárjába búvik és csak igy rázza le a rendőrt. De még benne van a taiárban, a mikor benyit Ledamier, az agancs ember, aj ki tanácsot kér a „törvényszéki elnöktől" és ez ugyancsak alaposan kioktatja. Hasonlóképen Chabal képében fogadja Sigis­mond Rogert is és odaígéri neki Suzanne kezét. Végül kimenekülhet és Chabal veszi fel a talárt. Ezalatt Éva átváltozott Clotilddá és megjelenik Chabalnál, a kitől estére szabadulni akar, mivel az estét Éva képében Des Lan­goustesnak ígérte oda. Chabal megtudva utóbb, hogy Des Langoustes, a ki pedig a leánya kezére vágyik, szeretőt tart, elhatározza, hogy felkeresi azt a nőt és rábírja, hogy sza­kítson a fiatal emberrel. Második félvonás. Clotildenál vagyunk. Megjelenik Ledamier, a kinek Sigismond a Chabal képében azt a tanácsot adta, hogy verje meg családi boldogságának megrontóját. és kérdezősködik a feleségére, a ki épen Clo­tilde felett lakik. Majd megjelenik Chabal, a kit a leány azonban elküld azon a czimen, hogy valami szomorú évforduló van és olyan­kor ő nem mulalhat, Sigismondnak is van dolga a lakásban, mert a légszeszcső meg­repedt. öt is elküldik. Chabal elhatározza, hogy elmegy Évához a Des Langoustes ügyében, Sigismond is Évához készül a saját ügyében. Más kapun lépnek be, de ugyancsak a Clotilde lakásába jutnak, a melyet a szobalány idő­közben egészen transzformált. Chabal meglátja Évát és ez hamarosan magába bolondítja any­nyira, hogy szakítani akar Clotilde-dal. Sigis­mond egy gazdag báró képében jelenik meg, nagyon jól érzi magát Évánál, vendégek érkez­nek, vigadnak, énekelnek, tánczolnak, de egy­szerre beront Chabal. Ledamier őt nézte a felesége csábitójának és iszonyúan elveri, sőt a kabátjának szárnyát is letépi róla. Harmadik felvonás. Chabal valahogyan hazamenekült, de kabátjának hiányzó szárnya miatt abban a veszedelemben forog, hogy a kardos Chabalné mindent megtud és keményen megleczkézteti. Sigismond lép közbe, megmenti Chabalt, Rogernek juttatja Susannet, Des La­goustes kénytelen elvonulni, Chabal szakit Clo­tilde-dal és Évához, az Aranygyapjuhoz pártol, Szinház után egy fél órára nézzük meg a Projectograf előadást. Gambrinus mellett. Erzsébet-körut 27. «mmi A Frladmann é* Wilsz-féla Női kalap bazárban feltűnést keltenek a most] érkezett amerikai újdonságok Klrály-utoza 8. az udvarban, földazlat. = Színinövendékek 5% engedményben részesülnek. : 8 88tw88888888i888888 8 «8i98i8<mw w 8<

Next

/
Oldalképek
Tartalom