MAGYAR SZÍNPAD 1906. május (9. évfolyam 119-149. sz.)

1906-05-20 / 138. szám

1906 május 20. VÍGSZÍNHÁZ. Az »Aranygyapjú« szövege. Első felvonás. Roger de Fréville szereti Cbabal tőrvényszéki biró leányát, a kit azon­ban nem akarnak hozzáadni, mert Cbabal fele­sége Des Langoustes bárónak szánta a leá­nyát. Cbabal nem is ismeri leánya imádóját, a ki most nagybátyja kíséretében megjelenik, hogv bemutatkozzék az elnöknél annál is inkább, mert Cbabal fogja vezetni azt a tárgyalást, a melyben Roger először fog szerepelni, mint védőügyvéd. Chabal nem sokat törődik családi ügvekkel. Biró letére is szeret a tilosban járni, kivaltképen a barna Clotildehoz, a kiről nem tudja, hogy kettős lakást tart és a szőke Éva alakjában is fogadja az urak hódolatát. Most is mint Éva jelenik meg a törvényszéki épü­letben, a hová valami automobil-ügyben idéz­ték és itt látja meg Sigismond, egy jóképű és jókedélyü gázmunkás, a ki azért tartózkodik a teremben, mert egyrészt udvarol Chabalék izobaleányának, másrészt menekül egy rendőr elől, a kit megütött és a ki most halálra ker­geti. Sigismond meglesi Évát, a mint megiga­zítja a harisnyakötőjét és minthogy a szép boka az ő gyöngéje, elhatározza, hogy a szép kisasszonynál szerencsét fog próbálni. De egy­ezerre csak jön Plumasson, a rendőr. Sigis­mond ijedtében Chabal talárjába búvik és csak igv rázza le a rendőrt. De még benne van a taiarban, a mikor benyit Ledamier, az agancs ember, a' ki tanácsot kér a „törvényszéki elnöktől* és ez ugyancsak alaposan kioktatja. Hasonlóképen Chabal képében fogadja Sigis­mond Rogert is és odaígéri neki Suzanne kezét. Végül kimenekülhet és Chabal veszi fel a talárt. Ezalatt Éva átváltozott Clotilddá és megjelenik Chabalnál, a kitől estére szabadulni akar, mivel az estét Éva képében Des Lan­goustesnak igérte oda. Chabal megtudva utóbb, hogy Des Langoustes, a ki pedig a leánya kezére vágyik, szeretöt tart, elhatározza, hogy felkeresi azt a nőt €s rábírja, hogy sza­kítson a fiatal emberrel. Második felvonás. Clotildenál vagyunk. Megjelenik Ledamier, a kinek Sigismond a Chabal képében azt a tanácsot adta, hogy verje meg családi boldogságának megrontóját és kérdezősködik a feleségére, a ki épen Clo­tilde felett lakik. Majd megjelenik Chabal, a kit a leány azonban elküld azou a czimen, hogy valami szomorú évforduló van és olyan­kor ő nem mulalhat, Sigismondnak is van dolga a lakásban, mert a légszeszcső meg­repedt. öt is elküldik. Chabal elhatározza, hogy elmegy Évához a Des Langoustes ügyében, Sigismond is Évához készül a saját ügyében. M.is kapun lépnek be, de ugyancsak a Clotilde lakásába jutnak, a melyet a szobalány idő­közben egészen transzformál». Chabal meglátja Évát és ez hamarosan magába bolondítja any­nyira, hogy szakítani akar Clotilde-dal. Sigis­mond egy gazdag báró képében jelenik meg, nagyon jól érzi magát Évánál, vendégek érkez­nek, vigadnak, énekelnek, tánczolnak, de egy­szerre beront Chabal. Ledamier őt nézte a felesége csábitójának és iszonyúan elveri, sőt a kabátjának szárnyát is letépi róla. Harmadik felvonás. Chabal valahogyan hazamenekült, de kabátjának hiányzó szárnya miatt abban a veszedelemben forog, hogy a kardos Chabalné mindent megtud és keményen megleczkézteti. Sigismond lép közbe, megmenti Chabalt, Rogernek juttatja Susannet Des La­goustes kénytelen elvonulni, Chabal szakit Clo­tilde-dal és Évához, az Aranygyapjuhoz pártol „A muzma" szövege. '. felvonás. D'Esterel marquis, egy igen elő­kelő és büszke család méltó sarja elmúlt negyven éves. a mikor megnősült. Öregedő szive lángra gyúlt a* alig tizennyolcz éves Saligny Rosette iránt, akit a zárdából vezetett oltár elé. De nagyon korrekt ember, és érzi, hogv Rosette aligha csupán szerelemből lett az övé. Épen azért tartózkodó, s?inte fagyosan kimért nejé­vel szemben. Pedig a gyermekasszony igazán szereti az urát, fájdalmasan érzi közönyét, és ugy érzi, mintha csak amolyan szsgény kis m_zma volna, a kit a féijnek eladnak, és a kit a férj nem szeret igazan. A véletlen bizal­mas együttlétben egyesíti a hitvestársakat, és Rosette naiv vallomása feloldja a jégkérget, a mely közte és férje között keletkezett. D'Esterel most szeret csak igazán bele a fele­ségébe, és az a nap bizonyara meghozta volna az üdvös fordulatot, ha közbe nem jön Du Mail ur, egy közönséges, jobban mondva: nem közönséges aszfaltbetyár. A vakmerő ember eg'edül találja Rrsettet, a kinek gon­datlan, gyermekded kaczérs gát félreérti. Meg­csókolja épen akkor, a mikor D'Esterel benyit. A férj nem csinál jelenetet, de szivén találva, méhen megsértve távozik szobájába. Azt hiszi, mégis csak az első érzése volt a helyes: Rosette nem szereti. A szegény asszonyka kétségbeesetten latja, hogy De Mail milyen félreértést idézett eló. A felvonásban megis­merjük még Rosette fivéreit, a tacskó Jacquest, a ki szerelmével üldözi a szép De Cogé Suzyt, Renét, a ki Vercasson miniszter leányá­nak kezére áhítozik, megjelenik a groteszk Vercassonné asszony és leánya, Yolande, DaDie), a Suzy szeretetreméltó férje. II. felvonás. D'Ésterel estélyt rendez egy exotikus fejedelem tiszteletére. Hivatali köte­lessége ez, és nem zárkózhatik el előle. Fe'e­ségét kerüli, és Rosette nem is talál rá alkal­ma', hogy kimagyarázza a helyzete', a mely­ben a férje őt és Du Mailt reggel találta. D'Esterel féltékenységét növeli, hogy Vercas­sonné ügyetlensége folytán Du Mait is meg­jeleni az estélyen, a melyen az exotikus feje­delem ugyancsrk grasszál, és D'Esterel dülé­ben misszisz Hogstonnak udvarol, akihez egy­kor gyöngédebb érzelmek fűztek. Rosette dühé­ben kiparancsolja az angol intrikát, de a férj a missz pártját fogja és ve e távozik. Rosette erre szintén elrohan. St. Aigle, a férje titkárja rosszat sejt, és követi. III. felvonás. D'Esterel kétségbeesetten várja Rosette', a ki egész éjjel nem jött haza. Megbánta már tettét és kevéssel távozás után visszafordult, de nem találta már otthon felesé­gét. Rosette e közben miss Hogston háza elé sietett. Az ablak függönyein át látja a missz egy férfi árnyékát. Azt hiszi, hogy a férje van ott az angol hölgynél. Szemben van egy szál­loda. Felsiet, szobát nyittat magának és onnan figyeli az árnyékokat. St. Aigle vele- van. És üz»e a gondolattól, hogy a férje megcsalja, Rosette a félszeg és gyámoltalan St. Aigle kar­jaiba veti magát. A mikor reggel hazatér, ezt ein ondja a férjének. D'Esterel pedig, a ki előbb nem akar hinni Rosette ártatlanságában, most a bűnösségének történetét is kételkedve fogadja, de végre is kénytelen elhinni, cak­bogv belátja a maga hibáját is és megbocsát a szegény kis muzmának. Színház után egy fél órára nézzük meg a Projectograf előadást. Gambrinus mellet! Erzsébet-körut 27. Hu kOszvényben, reumában szenved, kuérltitMMín semmifele eeerrel, hanem vegyen egy üveg Dr. Flescb-fóle kösivóny-szeext mely leült, köervényt, reumát, kát, láb, hit (e ierekfdjds kntk ét lábak gyengeségét, ütés, erőltetés, rándulás, ftaamo­Idsból ttdrmaxő fájdalmakat ős daganatokat bietoeabban jyőgyíl mint bármely más külső vagy belső gyógy teer. Hatása 1 legrövidebb Idő alatt (ellethető, még a legregibb bajokndl is melyeknél sem fürdő, lem gyógyuer nem haeendlt. Kapható a feltalálónál és egyedüli késsitőnél Dr. FUiah Emil Mipir Korom lyóinzortiribin, öyör, Barosa-ut 24. szaui. Budapesti főraktár : TSrök Jdasef gydgyiaortaraban Budapest, Kirdly-u. 12 és .Opera" gyógytár, Andrássy-ut »«. i'|l ieeiiliteree üveg ára i korona. Husumoeabb hanmdlatra lató vcealddu üveg dra S korona, 3 kis, vagy í tCsalddie üveg 0 P V rendelésnél bérmentve utánvéttel küldjük. Dr. RENNER YIZGYÓGYINTEZETE BUD < PE8T, TO., Valeró-itara 4. iz. (Telofos 5RV Ai intézet a legkényesebb Igényeknek weglcteläen teljesen a," alakítva, a aiedern vis- és «leírtra« es­gyógy«ód 1 ujabb készülékéivé! lett felsxertWa. Tókéletcs hydrotherspls, ele^trovoR fáz /fürdött ssénuvsa fürdők, lorré légflrddk, rlbraeatós massag« stb, Kívánatra prospektus. KIRÁLY SZÍNHÁZ. • • te tXXiáXXXXXXl iXXXXáSXXXiXSXXXXSSáX- VJAJAJSSX-JS--JAXXXXXXWMM A »Madár Matyi« szövege. 7. kép. .4 rejtelmes barlang. A gellérthegyi sziklaodu előtt megismerkedünk Lenesivei. a ki a városligetben mint „Majmuna, a lég tün­dére" szokott fellépni és hü szerelmesével: Madár Matyival, a pesti csibészszel, a ki a mióta az ujságárulást betiltották, ligeti hintás­nak csapott fel. A kis gróf Keszi László arra automobolozik a nevelőjével, a gép elromlik és a kis gróf megismerkedik Lencsivel, a kit igazi tündérnek hisz. Lencsinek te'szik a kis grófi csemete, kaczérkodik vele és légyottot ad neki másnapra a városligetben. II. kép Majmuna. a lég tündére. A város­ligeti „vurstli"-ban a kis gróf még jobban belebolondul az ö tündérébe. Majmuna meg­ig< ri neki, hogy magával viszi az ö tündér­birodalmába. Matyi kiszimatolja, hogy három betörő éjjel a gróf Kesziék kastélyába be akar törni és ezért Lencsivel együtt elhatározza, hogy odamegy és a betörést meghiusítja" III. kép. Éjjel a parkban. A há rom betöi rőt munkájukban csakugyan megzavarják Lenes és Matyi A kis gróf füttyszóval segítségül hivja az ő jó'ágos tündérét, mire sok szaz rendőr jelenik meg és üldizőbe veszik a betö­rőket. Ezalatt akis gróf és Lencsi elhatározzák, hogy megszöknek és a grófocska — Matyi tanácsára — a már kifúrt Wertheim-szekrény tartalmát magához veszi. IV. kép A paradicsomkert. Matyi és Lencsi, hogy bemutassák a kis grófnak az igért tündér­birodalmat, elvis/.ik őt a »Tánczós-Szinház« színpadára, a melynek igazgatója szerződtette Lencsit primadonnának, Matyit pedig díszítő­nek. Itt bemutatják nekik a színpad csodáit. Lencsi és a kis gróf megtartják eljegyzésüket és útra készülnek. Reggel akarnak megszökni és az igazgató éjjelre szállást ad nekik. V. kép. A szökés. Matyi nem bir elsza­kadni szerelmesétől és hogy egvütt maradhas­son a szökevényekkel, bebúvik a nagy utazó­ládába, előbb azonban értesiti az öreg grófot, hogy a fia szökni készül. VI. kép. A láda titka. A ládát, a melyben Matyi rejtőzik, leejtik a kocsiról és két ember ezer akadály és veszedelem között — kiviszi a ládát a vasúthoz. VII. kép. Utánuk! A pályaudvaron a ládá­ból kiugrik Matyi és találkozik az öreg gróffal. A vasút már elrobogott és igy a gróf Matyival együtt automobilon siet a legközelebbi állo­másra a szökevények elé. VIII. kép. A fekete pápaszem. Az automo­billal meg is előzik Kelenföldön a szökevénye­ket. Az öreg gróf fiát hazaviszi és Matyinak hálából odaajándékozza az automobilt és még harminczezer koronát. Matyi magára veszi a kis gróf automobi kosztümjét és a fekete pápa­szemet és igy a kis gróf helyett Lencsi vele ü a gépkocsiba, hogy folytassák nászutjukat. IX. kép. Nászút automobilon. A gépkocsi röpíti Matyit s Lencsit P iriso Vát Monte-Carloba. X. kép. Monte-Carlo. Monte-Carloban fel­fedi magát Matyi, a kit Lencsi igazán szeret és szívesen fogad el a kis gróf helyett. A harminczezer koronával bemennek a játék­bankba, hogy megalapítsák szerencséjüket. XI. kép. Újra otthon. Matyi és Lencsi minden pénzt elvesztenek, gyalog érkeznek haza Pestre, a Gellérthegy aljába. De nem törődnek semmivel, mert szeretik egymást és újra övék lesz az utcza. Matyi ismét ájulhatja újságait. A budapesti utczák f.-lvonulnak, hogy hódoljanak a boldog pár előtt. Szinnáz utan egy tél órara nézzük meg a Projectograf-elóadast. Gambrinus mellett. Frzsébet-körut 27. KOTSCHY ERICH iü8Ő magyar mechanikai szönyegporolé és megévé — Intézet — Uungária-korut 94. Telefon 50» Saflnyegmoaáa, javiták, agytolltiaztitáa éa butor­beraktárosáa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom