MAGYAR SZÍNPAD 1906. május (9. évfolyam 119-149. sz.)

1906-05-01 / 119. szám

1906. május 2. 3 Budapesti színpadok. Budapest. május 1. A Magyar Királyi Operaház e heti mű­sorát Yvonne de Trévüle, a kiváló franczia koloratur-énekesnő vendégszereplése teszi külö­nösen érdekessé. Vendégszereplését ma este kezdi meg a Lakmé dalművel, melyben tavaly a legnagyobb sikert aratta. Május 6-án, vasárnap A sevillai öorbély-ban lép fel, a mikor is hires szerepét, Rozinát énekli. Csütörtökön az Opera­ház nagysikerű újdonsága a Kíváncsi nők, szombaton Lohengrin kerül szinre. • A Nemzeti Szinház-ban pénteken este kerül bemutatóra A boldogság fátyola czimü egyfel­vonásos és a A pletyka czimü kétfelvonásos újdonság. Az elsőnek ez a szinlapja: A boldogság fátyola Szinmü, irta Georges Clemenceau, fordította Heltai Jenő. Személyek: Csang Fü-Fü ... Likiang Wen Szín Csuo Li-Lao ... Szi-Csun ... Egy katona Egy szolga.. Mihályfi Horváth Gyenes Váradi Hajdú Pálfi Lánczy I. Magyari Narczisz A másik újdonság egy bájos verses víg­játék. A bemutató-előadást ez a színlap hirdeti: A pletyka. Vígjáték 2 felvonásban, irta Ddlnoki Nagy Lajos. Személyek: A marquis Császár A marquisné Lenkey H. Emma Török I. Fidel Odry Mariot Dezső Anette Ligeti J. Korcsmáros Molnár Molnár Horváth Törvényhozó Hetényi Esküdt Faludi Vadász Abonyi Pierre Szőke Mladen Keczeri Szombaton másodszor adják a két újdon­ságot, mig vasárnap este a nagysikerű Maiy Ann kerül előadásra, a mely szerdán is sze­repel a műsoron. Ma este Wilde színmüve: Egy jelentéktelen asszony, csütörtökön pedig Bernstein: A jászol czimü színmüve kerül szinre. Jövő vasárnap délután A kaméliás hölgy-et adják elő. * A Vigszinház-ban Barré és Keroul kitűnő bohózata, az Aranygyapjú dominálja az e heti műsort. Még szerdán, pénteken és a követ­kező vasárnap szerepel a játékrenden. A közbeeső napokon a legsikeresebb darabok teszik változatossá a műsort. Ma este a Takarodó éri el az ötvenedik előadás jubileumát. Beyerlein darabját népies előadás keretében játszszák, félhelyárakkal. Csütörtökön Hol a boldogság ?, Croisset nagysikerű bohózata, szombaton pedig a Baccarat, Bernstein szenzácziós színmüve kerül szinre. * A Magyar Színház-ban immár a harmadik hét műsorát tölti változatlan vonzóerővel a Gyöngyélet!, Sylvane és Monzy Ron énekes bohózata. A szinház a közönség számára a fő­szereplők arczképével díszített emléklapot adott ki, a melyet minden váltott jegyhez ingyen ad ki a pénztár és a Bárd czég két jegyirodája. A hét összes esti előadásain a darab a főszerepek­ben Kállay Jolán, Örley Flóra, Szentgyörgyi Márta, Tallián Anna, Tóth Stefi, Botoss Endre, B. Szabó József, Giréth Károly, Iványi Dezső, Köváry Gyula, Megyeri Dezső és Ráthonyi Ákos föllépésével kerül előadásra. Vasárnap, május 6-án A koldusgróf lesz ismét a délutáni előadás, mérsékelt helyárak mellett. Szombaton, május 5-én délután fél három órakor lesz a műszaki személyzet jutalomjátéka. Szinre kerül A koldus­gróf és a második fölvonásban előkelő művészek közreműködésével hangverseny lesz. * A Királyszinház-ban a hét minden estéjén fellép Fedák Sári. Négy nagysikerű operettből állították össze a hét érdekes és változatos műsorát. A nagy sikerrel felelevenített Bob herczeg még vasárnap este kerül elő-adásra, a századik előadás ritka jubileumához köze­ledő Gül-Baba pedig négy estét foglal el: ma este, szerdán, pénteken és szombaton kerül előadásra, mindenkor Fedák Sárival Gábor diák szerepében. Csütörtökön este ismét műsorra kerül Pásztói és Buttykay kitűnő operettje: A bolygó görög, melynek hármas női főszerepét játsza Fedák Sári. Jövő vasárnap délután a ! Gül-Baba kerül szinre. Mától kezdve a Király- | szinház előadásai nyolcz órakor kezdődnek. • A Népszinház-ban Guthi Soma pompás életképe: A mádi zsidó még ma este, szer­dán és csütörtökön kerül előadásra, mindenkor a premier szereposztásában. Pénteken este pre­mier lesz a Népszínházban • a nagyhírű franczia komponistának : André Messager-nak A császárné legyezője czimü operettje kerül bemutatóra, mely Les Dragons de l'/m'eratrice czimmel igen nagy sikerrel került Párisban szinre és hosszú ideig uralkodott ott a műsoron. A kitűnő újdonságot a Népszínház igen jó szereposztás­ban mutatja be. Mai számunkban bővebben is megemlékszünk az uj operettről, mely szom­baton másodszor, vasárnap harmadszor kerül elő­adásra. Jövő vasárnap délután Blaha Lujza lép fel a Tündétlak Magyarhonban czimü nép­színműben. % A Fővárosi Nyári Szinház-ban, a hová szombaton este vonult be Ktecsányi színtársu­lata, érdekes és változatos az első hét műsora. Holnap szerdán A becsüs czimü operettet, csü­törtökön és pénteken pedig Az igazi czimü mulatságos bohózatot adják elő. Szombaton opera-előadás lesz: Lammermoii Lucia kerül szinre, mig vasárnap este a Nap és hold czimü kedves operett kerül előadásra. „Aranygyapjú". — A sajtó a „ Vígszínház" újdonságáról. — Budapest, május 1. Magyar Hírlap: Keroul és Barré franczia irók a „Végre egyedül" czimü bohózatukkal vezették be czégüket a budapesti színpadon. Az „Aranygyapjú" czimü darabjuk a vidám, mulatságos bohózatok közé tartozik, anélkül, hogy a pikantéria megengedett határán tulmenne ; jóizü cselekményén kivül igazán hálás szere­pekben bővelkedik. Ezek között első helyen áll a Varsányi Iréné, aki kettős alakban vesz részt az akczióban. Pesti Hírlap: A közönség sokat kaczagott. Az előadás elég jó volt. A darabot Péchy Kálmán jól ren­dezte A közderültség előidézésében Hegedűs és Góth (az utóbbi a darab ügyes fordítója is) voltak a főrésze­sek, de segítettek nekik Vendrei, Tapolczai, Balassa, Tanai, Fenyvesi, Győző, Sarkadi és Bárdi is. A hölgyek közül Varsányi Irén élénk temperamentummal, francziás sikkel, jókedvvel s művészi leleménynyel játszotta a kettős szerepet. Pesti Napló: A Vígszínházban ma sokat nevettek Góth Sándornak. Egy bádogoslegényt játszott, akit a helyzet bolondos helyzete folytán hol törvényszéki elnök­nek, hol gazdag bárónak tartanak. Kivált a báró szere­pében remekelt mókázó jókedvével. Kivüle még Varsányi Irénnek, Kiss Irénnek, Pécsi Paulának, Hegedűsnek, Vendreinek, Balassának, Tapolczainak, Tanaynak, Feny­vessinek, Győzőnek volt nagyobb szerepe. Ök is mókáz­tak, bolondoztak, lótottak-futottak. Sarkadi mint kupié­énekes tünt föl, Csáky Irén pedig remekül tánczolt. ' z Újság: Kéroul és Barré darabja, Az arany­gyapjú, melyet ma adtak elő a Vígszínházban, elég sikerült mü Van olyan jó, mint a legtöbb bohózat, mely e színházban tetszésre talált Meg van benne az „uj részlet" is, mely nélkül francia bohózatiró a nyil­vánosság elé jönni nem mer. Varsányi — a Clotilde­Éva — mint mindig, ugy most is fényesen játszotta szerepét Csáki Irén igen pikánsán és pompás íózsa­szin dessouskkal lejti tánczát, mely félénk Cake-walke­kal kezdődik és csakhamar szapora cancan-ná fejlődik. A Polgár Kaczagni lehet Barré és Kéroul bohó­zatán ; talán megbotránkozni is De mert bolond ember, a ki nem szórakozást, hanem botrányköveket keres a színházban: a Vígszínháznak igaza van, mikor ezt a darabot eőladatta. Mert vidám, mulattató, sőt helyen­ként ötletes bohóság is az „Aranygyapjú". Magyar Nemzet: Egyes jelenetek falrengető ne­vetést fognak kelteni. S alig hinnők, hogy a két szerző mást is akart volna elérni. Nekik teljesen elég, ha sikerül a publikumot megkaczagtatni s nem igen nézik, hogy ez a derültség a bohócztréfákat illeti-e, vagy az iró szellemét. S jól teszik, hogy nem törődnek vele. Hisz oly kevés a nevetni való a mai ember életében s a legőszintébb hálánkat az iránt érezzük, a ki egyszer jól meg tudott kaczagtatni bennünket. Budapesti Napló: Nagyszerűen végezték mind a dolgukat. Góth elmésen fordította a darabot s buda­pejtiesitette a párisi ötleteket. Független Magyarország: Varsányi Irén nagy bravúrral (játszotta a kettős női szerepet, különösen a komolyabbik változatot: Góth sándor, a ki mint fordító a darab nyelvét kitűnően hozzásimitotta a cselekvény stílusához, a bádogos szerepében gazdagon kiszínezett komikus alakítást produkált; Hegedűs Gyula humorá­nak pompás jellemzetességével díszítette fel a törvény­széki elnök figuráját. Egycté ié< A közönség többet kaczagott a mai estén, mint az egész szezonban összevéve. Ez a kacag­tatás biztosithat hosszú életet a bohózatnak. A kulisszák mögül. Budapest, május 1. „A császárné legyezője." — A .Népszínház" pénteki újdonsága. — A Népszínház a héten pénteken mutatja be a szezon utolsó újdonságát, a mostanáig tartogatott kitűnő külföldi darabot, Messager: A császárné legyezője czimü operettjét. Ezután már csak egy-két reprizre készülnek s a fel­újításra kerülő darabok a mostani újdonsággal és A mádi zsidó- val felváltva tölti be majd a hátralevő szezon műsorát. Messager-nek ez az operettje egyik leg­sikerültebb alkotása a nagy franczia mesternek, a kinek néhány régebbi operettjére, többek között különösen a Bear ni leányra és a Tolly király-xa bizonyára emlékezik még a budapesti közönség. A melódiák talán egyetlen müvében nem oly finomak, mint épen A császárné legye­zőjé-ben. Mintha csak dallamforrásának min­kincsét erre a darabra akarta volna pazarolni Messager, Duval és Vanloo szövege méltó ehhez az előkelő, igazán franczia muzsikához. A mu­latságos mese, a mely a harmadik császárság ideje alatt játszik, tele van szellemes, humoros jelenetekkel. A mese a császárné legyezője körül forog, melyet egy udvarhölgy légyottján elveszít. A Népszínház kiváló szereposztásban mu­tatja be az operettet, a melynek teljes premier­szinlapját itt adjuk : A császárné legyezője. Operett 3 jelvonásban. írták: Duval és Vanloo. Zenéjét szerzette André Messager. Ft rditotta Heltai Jenő. Személyek: Agenor de Glieux kapitány Saint Gildas Charentie herczeg ... 1~ Derosche, ezredes Plantinoi, gyalogos La Cayette... Lukretia ... Cyprienne Rigolboche Charentie herczegnő D'Auriffet herczegnő Lady Armington D'Esterniche, márkinő Radiskoi herczegnő Riesmann báróné Virgini, szobalány Pacomene Carolin . Szirmai Raskó Kovács Kiss M. .. Bálint Lubinszky Ledofszky G. Komlóssy E. .. Csatay J. Harmath I. Bogár I. Brádi M. Bátori E. • Horváth M. Seress A. Huszár T. Abelovszky M. Sajó G. A mádi zsidó sikere lehetővé tette, hogy hetekig a legnagyobb ambiczióval és gondos­sággal készüljenek az uj operettre. A női fő­szerepet Ledofszky Gizella kreálja. Ezúttal a kitűnő művésznő igazi primadonna-szerephez jut, a melyben megint érvényesülhet elsőrangú ének művészete. Komlóssy Emma szintén pompás szerepet kapott; egy fiatal asszonykát játszik, a ki azonban a férjhezmenetele után is leány marad. A férfiak közül szintén a szinház leg­jelesebbjei vesznek részt az előadásban. A Népszínház igazgatósága bőkezűen állítja ki a darabot. Teljesen uj díszleteket festetett és festői gárdista, dragonyos és egyéb diszes kosztümöket is készíttetett A császárné legye­zöjé- hez. Tavaly Párisban és Berlinben aratott nagy sikert az újdonság és kétségtelen, hogy ugyan­akkora sikerben lesz része nálunk is. ' Figaro A színházi szépség szive szótár, a melybe« a szerelem minden nyelven előfordul. • Egy megbukott komponista hangulata hasonlít az olyan czilinderhez, a melyre ráültek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom