MAGYAR SZÍNPAD 1906. április (9. évfolyam 91-118. sz.)

1906-04-01 / 91. szám

6 1906. áprili s. I . Ha IcOszvényben, reumában szenved, M kiedrlstuzen zemmifele szerrel, hanem ttegyen eyv "«V Dr. Flesch-féle köszvény-szeszt mely eeúet, közzvényt, reumát, kéz, láb, kát ím izzrtkfdjdz kezek a lábak gyengeeegét, ütés, eriltrtíe. rándulás, fzczame­idebil «(irmaid fájdalmakat A daganatokat butoeabban miauit mint bármely más küleö vagy belsi gyón""; Baldea "legrövidebb idő alatt észlelheti, míg a legrégibb bajoknál te melyckníl zem fürdő, rem gyigyezer nem használt. Kapható a feltalálónál A egyedüli kíezitöníl Dr. Fleseh Emil Magyar Korona tyógyazartárában, Győr, Baross-ut 24. szám. Budapesti firaktár: Török Jdssef ry<5gy™"táraban Budapest, Királyai. 12 A .Opera" gyógytár, Andrdzzy-ut »6. I>|i dseziliteres üveg ára » korona. Huzamosabb használatra való eeeátádie üveg ára 5 korona, 3 kis, vagy í zCealddte üveg rezzdclézníl bementve utánvéttel küldjük. K ü*y KI Ara, Komlósy Smma stö. hírneves miivésznők által Állandóan haaanált, Francziaországban kitün­tetett s legjobbnak elősmert: A Jano­vltz-féla Gyingy-oréma, tégelye 1 k. •yíngy-szagyan, darabja 80 fillér, lyiagy­pautftr, (rózsa, fehér és crém színben) doboza 1 k. Gyingy-kézllnamlté, üvegje 70 fill. Számtalan elismerő levél. == Kaphatók az egyadüll kAaxild: ANGYAL gyógyszertárban, VI. Hatru EISNER és RINGER drogéria Budapest, Andrássy-ut 37. Telefon 85—24. Discrét postai szétküldés naponta. OSANo le^jeSM 1 ll.iir i jmé, 1 1 kor TO L TANMIN6ENE I bM a tafttpróbáltebk nápltter.r • k. a^Mnln-auppaa 00 f. Fiitufe­I féU (UpraíorgÓTÍra S-01aj 1 psm 79 fület ee 1 keroae. Czerny J. Antal éveken, IYHL, Cari LaAwie-Btrmm á Ma fláonenáíkem, O ii nMi *n, atb. Árjegyzék l a „a. ütatazartárbmn, Zsírtalan, ártal­matlan s rögtön szépit a világhírű FSldM-féU Margit Créme Hatása bámula tos. Kétszeri be kenés ntán pu hitja a. kezet ét arczoL Minden gyógy szertárban, drorueriáoan és illatszer-kereskedésben kapható. Főraktár a kontinens részére TOrOk Józsefnél Budapest, Király-uteza. Ara l korona. Egy darab szappan 70 fillér 7 rlohetm pouder 1 korona 20 fillér. NÉPSZÍNHÁZ. »A mádi zsidó« szövege. Első felvonás. Suhajda Gábor, a paraszt földesúr Imre fia, Sóvágó Gergely menyasszo­nyát, Évikét üldözi szerelmével és ráveszi, hogy fogadjon el tőle ajándékba egy gyémán­tos gyürüt. Éviké elfogadja az ajándékot, de vőlegénye meglátva ujján a gyürüt, féltékeny­ségében megveri a leányt. Éviké vőlegényét Imrétől féltve, nem meri megmondani az iga­zat ós a mikor Gergő újra a menyasszonyának támad, Imre védőleg a leány elé áll s kijelenti, hogy ö adta a gyürüt, majd előrántja revolve­rét és megöléssel fenyegeti Gergőt, ha feléje közeledik. Imre rá akarja venni Évikét, hogy menjen vele Amerikába. Ki kell vándorolnia, különben váltóhamisítás miatt börtönbe kerül. Éviké haraggal dobja vissza Imrének a gyürüt és elfordul tőle. Közben az aratómunkásokat egy kivándorlási ügynök csalogatja Amerikába. A mádi zsidó, Éviké nevelőapja ráczáfol a bujtogató ügynökre, de hasztalan figyelmez­teti a munkásokat. Gergő, a kivándorlási ügy­nöknek kijelenti, hogy ő is Amerikába megy és aláírja a kontraktust. Éviké kétségbeesetten kérleli, hogy maradjon, de vőlegénye elkesere­detten távozik. A mádi zsidó vigasztalni igyek­szik fogadott leányát, a ki a vőlegénye után szintén elmegy Amerikába. Második felvonás. Hoboken amerikai kikötő városnak egy tingli-tanglija. Egy new-yorki gazdag bankár megszerette Évikét és színész­nőt nevelt belőle, de ő hü maradt vőlegényé­hez és azon van, hogy ráakadjon. Vőlegényéről azt hallotta, hogy éjszakánkint a Variety­Schowba jár, ezért jött el. Bankárjával és fogadott mamájával a szeparéba vonul vissza. Gerő meglepődve látja menyasszonyát a bankár társaságában. Éviké kirohan, Gergőhöz köze­ledik, de az eltaszítja magától, mert azt hiszi, hogy menyasszonya rossz útra tért. A mádi zsidó szintén Amerikába jött, hogy haza vigye a Suhajda fiút, a kinek váltóügyét ő rendezte. Évikét meglátva, boldogan magához öleli és örömében elhatározza, hogy a nyomorba jutott magyarokat is haza viszi az édes hazába. Hálálkodnak valamennyien, hogy a sok kín­szenvedés után visssatérhetnek hazájukba, csak Éviké búslakodik és fut az ő Gergője után. . Harmadik felvonás. A mádi zsidó vissza­hozta Évikét, Suhajda Imiét és a bolond fővel kivándorolt munkásokat Amerikából. Imre jó útra tért, visszaparasztosodik és a többi mun­kással ő is szorgalmasan dolgozik. Közben Gergő is hazaérkezik a falujába. Meggyőződik menyasszonya hűségéről, boldogan keblére öleli; a megtért Suhajda-fiu pedig kijelenti, hogy a munkában keres vigasztalást. Színház után egy fél órára nézzük meg a Projectograf előadást. Gambrinus mellett. Erzsébet-k írut 27. PARMAIIBOLTA81APPA E név alatt pár év óta egy kitűnő mosdószappan van forgalomban. Ki ne szeretné az ibolya illatot? S ha e kedves, gyöngéd ilattal ellátott szappanról megmondjak azt, hogy az arczbőrt finomítja, üdíti, agy annyira, hogy még a legérzékenyebb arczbőrüek is nagy eredménynyel használják s ha tudjuk azt, hogy hasonló finom minőségben Uyen árért külföldi szappant nem is lehet kapni, akkor méltán várhatjuk, hogy a közönség nem szánalmas pártolás czéljából, hanam a saját érdekében fogja használni e kiváló magyar gyártmányt. I drb 80 fillér, 3 drb 2 korona 20 fillér, — Készíti: SZABŐ BÉLA pipereszappan gyáros Miskolczon. Kapható Budapesten a következő czégeknél: Neruda Nándor Kossuth Lajos-utcza 7., Molnár és Moser Koronaherczeg-utcza 11., Lux Mihály Muzeum-kőrut 7., Kartschmaroű A. Kerepesi-ut 39., Majtényi Béla Vámház-körut 5., Detsinyi Frigyes Marokkói-utcza 2., Stern Zsigmond Váczi-körut 42., Széesl Lajos Andrássy-ut 76., Gáspár Testvérek Erzsébet-körut 83. és Török József gyógyszertárában. Hogy mindenki könnyen, költség nélkül mégis B erhesse e kitűnő szappant; oly helyekre, hol még most nincsen raktáron, 8 darabot 2.20 kor. beküldés eesetén teljesen bérmentve küldök a gyárból, tehát annyiért kaphatja mindenki, mintha ott helyben venné meg. Katona ügyekben ha törvényes jogczimen alapulnak, pld. reklamácziók mint családfentartó, öröklött mezőgazdaság birtokosa, kivételes nősülési engedélyek, útlevelek, felségfolyamo­dási, áthelyezési, sorozási, kivételes szabadságolási, honossági, adó- stb. ügyekben ad tanácsot, szerzi be az okmányokat, gondoskodik lebonyolításukról a Katonai ügyvivősóg (katonaügyek jogi irodáia) Budapest, VII., Wesselényi­atcza 4. sz. I. em. 1. ügyvivő: Dr. Caepréghy Lajos. Czimre tessék ügyelni és mással össze nem téveszteni Telefon 27—26. Válaszbélyeg. HM VENDÉGLŐ (a Nemzeti Szinház bérházában.) B e F Esténkint Bovánka Nándor és Tóni fel a népszínházi versenyen I-ső dijjal lett kitüntetve haagvepsenyex. KOTSCHY ERICH első magyar mechanikai szőnyegporoló és megóvó intézet — Hungária-körut 94. Telefon 506. Szflnyegmosás, javítás, agytoUtisztitá» és butor­beraktározáa. Magyar gyártmányul Női ruha kelmék, delének, cretonok, kékfestők, haris­nyák és glassé keztyük. legnagyobb választékban és legolcsóbban L áruházban Nagymez ő-utcza 12. - KIADÓHIVATAL: VIL, ESTERHÁZY-UTCZA 15. ­A LEGOLCSÓBB SZÉP­I RODAL MI MÜVESZETI - KÉPE? HETILAP ­SZEMLE KÉRJÜK MINDENÜTT EZT A LAPOT! MAGYAR

Next

/
Oldalképek
Tartalom