MAGYAR SZÍNPAD 1906. március (9. évfolyam 60-90. sz.)

1906-03-02 / 61. szám

2 1906. márczius 3. Budapesti színpadok. Budapest, márczius 3. A Magyar Kir. Operaház e heti műsorán még egyszer: vasárnap szerepel Rékai Nán­dor és Várady Sándor: A nagyidai czigá­nyok czimü eredeti dalmüve, melyet a közön­ség bemutatóján és második előadásán nagy tetszéssel fogadott. Ma, szombaton, a Manón kerül előadásra. * A Nemzeti Szinház-ban ma, szombaton az Utazás az özvegység felé-i, vasárnap este Kán László-i adják. Bakonyi Kán László czimü drámájának czimszerepét a darab vasárnapi előadásán is Beregi Oszkár fogja játszani. Vasárnap délután A vasgyáios kerül előadásra. * A Vigszinház-ban a Sherlock Holmes kalandjai és a Baccarat minden előadására noha zsúfolásig telik meg a nézőtér, a Vigszin­ház a műsor változatossága érdekében a jövő héten ismét újdonságot mutat be. Szinrehozza ugyanis Kadelburg-naV. Der Weg zur Hölle czimü legújabb vígjátékát, a mely a berlini Lustspiel ha us-ban épp oly nagyszerű sikert ért el, mint tavaly a magyar származású szerzőnek előbbi darabja, az Aranypatkó, fiz újdonságot A nap hőse czimen Tímár Szaniszló forditotta. Az előkészületeket Péchy Kálmán vezeti. Hol­nap, vasárnap délután a Szentbernáti barátok, este a Sherlock Holmes kalandjai kerül szinre. * A Magyar Szinház-ban A Koldusgróf mai, szombat esti előadásán Jessie koldusleány sze­repét Kállay Jolán, a pécsi szinház primadon­nája fogja játszani. Erre a szerepváltozásra Kornai Berta rekedtsége adott okot. Kállay Jolán, a Királyszinház János vitéz versenyének egyik első győztese tavasztól számitott hat esz­tendőre szerződött a Magyar Szinház-hoz, ahol ma este kezdi meg művészi tevékenységét. — A Bohémszerelem helyett holnap, vaáárnap dél­után Kornai Berta betegsége folytán A drótos­tót kerül szinre. Mici szerepét mint vendég Kállay Kornélia, a szatmári szinház primadon­nája fogja játszani. Pfefferkornt szintén mint vendég Újvári Károly játszsza. Vasárnap A Kol­dusgróf kerül szinre. * A Királyszinház uj operettje: a Cse/elányok egy csapásra meghódította a közönséget. A teg­nap esti harmadik előadást is nagy közönség nézte végig és ennek a nagy közönségnek igaz gyönyörűsége tellett a Clerice pattogó, szép muzsikájában s nagyokat kaczagott az eleven, fordulatos, vidám librettóján. Egész este zúgott a taps és vége-hossza se volt az ujrázásnak. A pompás előadásból különösen is kiválik Medgyaszay Vilma, a ki a franczia sanzonette szerepében elsőrangú alakítást nyújt. Ötletes és kedves a prózája, elragadó a nótázása, gra­cziózus a táncza s az egész alakitás kerek, szemrevaló. Mellette a Sziklai párnak van nagy sikere. Sziklai Kornél minden szavát meg­kaczagják, dalaival és tánczával alig tudnak betelni. Németh József, Vágó Béla, Szentgyörgyi Lenke, Kazal Biri, László Rózsi, Kornai Jolán és Körmendy mulatatták még a közönséget, a mely nem fukardott tapsával és még a premier közönségnél is szivesebben fogadta az uj ope­rettet. — A Királyszinház-ban vasárnap délután a Helyreasszony kerül szinre. • A Népszínház-ban január közepén mutat­ták be a Leányká-1 s a premier óta állandóan benne van a közönség szeretetében igaz magyar daljáták, amelynek minden előadásán zsúfolt nézőtír tapsolja a főszereplő Fedák Sári mű­vészetét. Népszerűségének ebben a teljességé­ben jut el a „Leányka" a jövő hét szerdáján diadalmas pályafutása az 50 ik előadás jubi­leumáig, a mely ünnepiességek közt fog lefolyni. A vasárnap délutáni előadáson Audran poétikus operettje, az Üdvöske kerül szinre. A főszerep­lők ezek lesznek: Komlósy Emma, Ledofszki Gizella, Raskó Géza, Kovács Mihály és Pázmán Ferencz. Ennek a délutáni előadásnak a hely­árai mérsékeltek. A kulisszák mögül. Budapest, márczius 3. A Nemzeti Szinház hat hónapja. — Szeptembertől márcziusig. — Előttünk fekszik a Nemzeti Szinház ez idei szezónjának hat hónapról szóló kimutatása Meglepően fényes eredményről számol be ez a » statisztika; olyán eredményről, a mely szinte páratlan a Nemzeti Szinház történetében. Az alábbi számok azt bizonyítják, hogy a színház­nak fennállása óta a legjobb szezónja ez a mostani. De nemcsak anyagi tekintetben, ha­nem erkölcsi oldalát nézve is, a szinház ezidei működésének. Ezt a páratlanul sikeres eredményt pedig elsősorban Somló Sándor igazgató javára köny­velhetjük. A mikor a szinház élére jutott, olyan programmot igért, hogy az embereit a fejüket csóválták. Hogyan lehetne mindezt beváltani? Azóta elmúlt néhány esztendő és a programm legnagyobb része máris valóra vált. Somló Sándor gárdája élén sikert-siker után aratolt. A közönség méltányolni tudta a buzgó munkát, újra megszerette a színházat és nap-nap után teljesen megtölti nézőterét. Az idei szezónt a minden szónál beszéde­sebb számok dicsérjék. A Nemzeti Szinház be­vételei az idén ezek voltak: Szeptembetben 53,803 k. 60 fii. Októberben.. 80,436 „ — „ Novemberben 82,931 „ 80 „ Deczemberben 77,432 „ 82 „ Januárban ... 82,452 „ 03 „ Februárban.. 75,297 „ 3 5 „ Összesen ... 452,353 k. 60 fii. Ez az összeg 210 előadás után folyt be, egy-egy előadás átlagos jövedelme tehát: kétezerszázötvennégy korona 06 fillért tesz ki. A mult szezon hat hónapjának kimutatása igy szól: Szeptemberben 48,927 k. 76 fii. Októberben ... 80,233 „ 85 „ Novemberben... 72,439 „ 46 „ Deczemberben 69,750 „ 30 „ Januárban 72 684 „ 70 „ Februárban 71,486 „ 62 „ Összesen ... 395,522 k. 72 fii. Átlag előadásonkint 1883 korona 44 fillér. A mig tehát az idei hat hónap bevételi több­lete 56,830 korona 88 fillér, egyes előadások után az átlagos többlet 270 korona 62 fillér. A mult szezóhban összesen 11 újdonság került szinre. Ezzel szemben az idén tizenkét újdonságot mutattak be. Az újdonságok meg­válogatásánál Somló igazgató különösen a magyar irodalmi termékekre volt tekintettel. Eredeti újdonság nyolez volt; ezek: Bayard lovag, A nagy érzés, Zéta, Vénusz, Alku, A biró, Két öreg és Kán László. Külföldi darabok: Kala néni, Ifjuságunk, A párbaj és Lebonnard a~ó, a mely utóbbiban Újházi Ede talált alkalmat olyan alakitásra, a mely talán egész művészi pályának legnagyobb sikerét hozta meg neki. Volt repriz is három ; egészen uj betanu­lással és rendezéssel frissítették fel A csók-oi, A hol unatkoznak és a Nagymama czimü víg­játékokat. És mindezt az eredményt a szezón első hat hónapjában érte el a szinház. Az évad további részére még £gy egész sereg terv maradt kivitelre, a melyeknek megvalósítása csak még fényesebbé fogja tenni a Nemzeti Szinház-nak ez idei esztendejét. Figaro. Színházi pletykák. Budapest, márczius 3. Angéle és Janicot. — Apróságok a „Cserelányok"-ról. — Mozgalom, vidámság, elev.nség és jókedv: ez'a Királyszinház színpada most esténként. És a Cserelányok tobzódó jókedve, a csapongó, vidám hangulat a színpadról leárad a nézőtérre is: eddig már három zsúfolt ház közönsége mulatott, kaczagott az Ordonneau páratlanul vidám és mulatságos librettóján és a Clerice elmés, kedves muzsikáján, melynek minden taktusában túláradó angol temperamen­tum pezseg. Az előadók persze elragadtatják magukat az általános jókedvtől: a szinpadon mindenki fiatal, mindenki jókedvű és — tagadhatatlan I — élvezi kétségtelen sikerét. A középpontjai az előadásnak mégis csak Angéle és Janicot; az „Ldes gyökérhez czim­zett gajdoló" sztárja: Medgyaszay Vilma és a Ja:kson-lánynak öltöző matróz: Sziklay Kornél. Az ő alakitásai magukban véve is biztosították volna a Cserelányok nagy sikerét. A Medgyaszay Vilma pesti mintára meg­alkotott brettli-csillagának csudájára fognak járni a pestiek. A „kolleganők" máris meg­jelentek a Királyszinház-ban, hogy visszaadják a vizitet Medgyaszay Vilmának és hogy — tanuljanak tőle. A bájos fiatal művésznő ugyanis — a direktora és az édes anyja gardírozta — a Cserelányok premierje előtt tanulmányutat tett néhány kis, harmadrendű budapesti varietében, hogy az Angéle Lamiral élő budapesti modell­jét felkutatta és arról mintát vegyen uj alakí­tásához. Az uj alakitásnak negyvennyolez óra alatt annyira hire ment a fővárosban, hogy a teg­napi előadáson egy sereg pesti „brettli-csillag" jelent meg, hogy megnézze a Medgyaszay > Vilma alakitását. Már az első felvonás végén tisztában voltak azzal, hogy az Angéle kreálója — lefőzte őket. Most már ők tanulhatnak tőle: sikket, ötletességet, humort és minden egyebet, a mire egy igazi brettli-sztárnak szük­sége van. Erre a szűkebb és „szakértő"-kör előtt | aratott sikerére igazán büszke lehet a Király­szinház kitűnő, ifjú primadonnája. A Cserelányok másik „primadonnája:" Sziklai Kornél. Janicot szerepében a népszerű komikus fölülmulta önmagát — a szinpadon, az igazi színésznőket pedig a — kulisszák mögött. A második előadás közben ugyanis egy kolosszális — öltöző-sikert aratott. Miután az újdonságban nem kevesebbszer, mint hétszer öltözik át és a második felvonás­ban villámgyorsan kell átvedlenie matrózból Jackson kisasszonynyá: a színpadi bejárat köz­vetlen közelében lévő, úgynevezett Fedák­öltözőt rendezték be számára, hogy közelebb legyen a szinpadhoz. A szinház egy ismert habitüéje — a ki kívülről látta, hogy az öltöző ki van világítva — szó és kopogtatás nélkül benyitott ide épen akkor, a mikor Sziklai a Jackson kisasszony blúzával bíbelődött, egy öltöztetőnő segítsé­gével. Sziklai egy szopránhangu sikolyt hallatott és a habitüé, becsapván az ajtót, gyorsan visszavonult. De rögtön és izgatottan elkezdett a társal­góban kérdezősködni: — Ki öltözik a Zsazsa öltözőjében? Be­kukkantottam oda és nem láttam egyebet, mint egy hófehér vállat, de, gyerekek, micsoda vál­lat! Enni való vállat 1 Ki lehetett az a nő? Az arczát nem láthattam! . . . Sziklai most erre a sikerére a leg­büszkébb. Tartarfn Színházi élet. Pudapest, márczius 3 A bojkotált Shakespeare. Hogy Shakespeare nem éppen kis lánykák kezébe való olvasmány, azt eleddig is tudta mindenki, de azért a tulerényes angoloknak sem jutott eszükbe soha, hogy Shakespeaie-en megbotránkozzanak. Legföljebb nem adják elő azokat a darab­jait, a melyeket a mai izlés kissé erősnek tart. De a Shakespeare-kiadások •— leszámítva az ifjúság számára készülteket — a nagy brit leg­vaskosabb helyeit is változatlanuTKözIik. S a színházak egy-egy Shakespeare-előadás kereté­ben szemethunynak egy-egy keményebb dió felett, a minthogy Hamlet-ben világszerte olyas-

Next

/
Oldalképek
Tartalom