MAGYAR SZÍNPAD 1906. március (9. évfolyam 60-90. sz.)

1906-03-04 / 63. szám

1906. márczius 4. 3 el és ébredett, mert már a premiert követő na­pon — megkérte a Mimi kezét levélben. Azóta tengernyi sok levélpapirost fogyasztott: való­sággal ostromolta a művésznőt szerelmével. És mindig csak irásbelileg, mert személyesen mind máig nem ismerkedtek meg Valahányszor Mimi uj szerepben lépett fel, ő másnap megismétel le házassági ajánlatat, nem törődve azzal, hogy ajánlataira sohasem kap választ. A Cserelányok premierje után azonban meg­lepetés érte Mimit. A második előadás estéjén ugyanis a következő levelet kézbesítették neki az öltözőjébe: „Mélyen tisztelt Művésznő! Sírni szeretnék bánatomban, de őszintén meg kell, hogy irjam önnek: nem vehetem el feleségül. Megreped a szivem : de nem vehetem el. Egy olyan nőt, mint ön, nem ve­zethetek oltár elé. Éhben az uj darabban láttam meg, hogy milyen ön: kicsapongó, jobbra-balra szerelmeskedő, pikáns kuplékat éneklő orfeum-dáma, aki még a vén hajós­kapitánynyal is kikezd. Borzasztó, borzasztó! Hol van az én szemérmes Iluskám, szivem bálványai Hová lett? Egy egész más, orfeumi kisasszony lett belőle, akit nekem nem sza­bad többé szeretni. Bocsásson meg, de ha meg is halok bánatomban, nem vehetem el feleségül. Az ön szerencsétlen volt imádója R. H. u Eddig a levél, amely e naiv színházi ra­jongó hangján szebben beszél, mint a legzajo­sabb taps és a legnagyobb elismerés pálma­ágát nyújtó kritika. Medgyaszay Vilma most egyelőre erre a „sikerére" a legbüszkébb. Tartarln. Színházi élet Pudapest, márczius 4 I. Kállay, Kállay és Kállay! — A Magyar Színházból. — A Magyar Szinház operettje: A koldus­gróf gyorsan evez az ötvenedik előadás jubi­leuma felé, a melyet a jövő hét végén fog megérni. Az operettben eddig Kornai Berta játszotta Jessiet, a bájos koldusleányt; tegnap aztán lekerült a primadonna neve a szinlapról. Persze csak rövid időre, mindössze csak pár napra. Kornai Bertát annyi előadás után annyira kifárasztotta a nehéz szerep, hogy helyettesről kellett gondoskodni. Tegnap este már egy másik művésznő jatszotta az ő szerepét: Kállay Jolán, a pécsi szinház primadonnája, a kit a fővárosi közön­ség a tavalyi János viíéz-\erseny révén ismer nagyon előnyösen s a kit a Magyar Szinház legutóbb a tagjai sorába szerződtetett. A debut tegnap folyt le és tegyük hozzá: teljes sikerrel. Az ében hajú kis primadonna egyszerre vette magát a publikum szivébe. A mai vasárnapon kétszer hirdetik a Magyar Szinház szinlapjai a Kállay nevet. Kállay fogja játszani nemcsak Jessie szerepét, hanem a Malonáét is, a melyet addig Berky Lili játszott. Még pedig két Kállay. Az egyik, a kiről az előbb szóltunk, a másik Kállay Kornélia, a szatmári szinház művésznője, a kit a direkczió vendégszereplésre hivott meg s a ki A koldus­gróf-on kivül A diótostót Miczijében is fellép délután. A Magyar Szinház- nak tehát egyszerre két Kállay- ja lesz ezen a héten! — Vájjon mit csinálnak két Kállay-val ? — kérdezte egy habitüe Zoltán igazgatótól. — Istenem, — felelte a direktor — hát eljáratjuk velük a Kállay-kettőst . . . Tegnap aztán feltűnt a láthatáron egy har­madik Kállay is. A színházhoz ugyanis levél érkezett Komjáthy, kassai szinigazgatótól, a ki azt irja, hogy neki is van egy énekesnője: Kállay Lujza, a kit szívességből hajlandó két­három esti vendégszereplésre átengedni. Ilyenformán akár a Kállay-hármast is el­lehetne járni a Magyar Szinház-ban. II. Fedák, Fedák, Fedák! — A Népszínházból. — Fedák már nincsen három. Fedák csak egy van : Fedák Sári, a közönség dédelgetett Zsazsája, a ki Fedák most, Fedák volt és Fedák marad mindig és mindenhol. Szerdán nevezetes estéje lesz Fedák Sári ­nak és ez az est nevezetes a közönségre nézve is. Ekkor kerül ugyanis szinre ötvenedszer a Leányka, a melyben Zsazsa megint olyan ala­kítást nyújtott, hogy csudájára jár Budapest apraja-nagyja. Az ő Versaillesből hazaérkező Teleky Margitja szerdán épen félszázadszor énekli majd el: ... De a szivem csak azt súgja, Jobb otthon 1... Es nyomában újra felzug az elismerő taps, a melyből minden primadonnánál több jutott ki neki. Zsazsát imádják a szinésztársai. Mind­nyájan egyetértenek abban, hogy ő a legjobb partner és a legjobb szivü kolléga. Éppen ezért sajnálják most is, hogy elfog következni az az idő, a mikor kiröppen a kerepesi-uti színházból. O maga is gondol erre. — Bizony, — mondta tegnap este munka­társunknak — lassankint lejá'r itt az időm és nemsokára visszaszállok a régi fészkembe. Csupa kedves ismerőst hagyok itt és sok ked­ves emléket. Hiszen itt arattam az én első nagy sikeremet. Ezeken a deszkákon foly le az én primadonna-avatásom. De mit is mondok: ezeken a deszkákon: Hová lettek már a desz­kák ! Tavaly elpusztították és betonnal cserélték ki azokat. No, de hátra van még egy teljes hónapom! Még tehát huszonhat estén tapsolhat a közönség Teleky Margitnak, a franczia nevelésű magyar leánykának, a kinek kedvéért Erdély főurai lemondanak a leányka-borról is. Még huszonhat est, még huszonhat teli ház ! Pierrot. Vidéki színpadok. Budapest, márczius 4. Az aradi színházban tegnap este lépett fel másodszor Yvonne de Tteville a Faust Margit­jában. A franczia művésznő igen nagy sikere­ket arat Aradon, a hol egy fellépéseért 800 korona honoráriumot kap. « A nagyváradi színházban pénteken és szombaton este vendégszerepelt Réthy Laura. A Náni-ban és A czigdnybáró-oan lépett fel, mindkét estén nagy sikerrel. * A pozsonyi színházban márczius 7-én lesz Puccini: Toscájá-nak a bemutatója. = Nincs szeplő, pattanás, májfolt azon hölgj irczán, a ki a Balassa-féie valódi angol ugorkatejei ira 2 kor és szappan, ára 1 kor., használja Kapható Bala.sa gyógytárában Budapest-Erzsébetfalva és min­den yógyszertárban és droguériában. Külföldi színpadok. Budapest, márczius 4 Mounet-Sully, a párisi* Théatre Fiangais ismert művésze, Pierre Barbier társaságában, Don Juan öregsége czimmel irt egy színmüvet, mely ebben a hónapban kerül bemutatóra az Odéon-szinhizban. Mounet-Sully maga játssza a fő férfiszerepet. * A berlini Theater des Westens- ben már­czius 10 én lesz a premiérje Wolf-Ferrari A négy goromba czimü uj vig operájának. Reinhardt Miksa berlini színházigazgató átengedte tagjainak a Neues Theater-t — éjjeli előadások czéljára. Reinhardt színházának tagjai este 11 órakor fognak előadást tartani a szín­házban, mégpedig úgynevezett nyári alapjuk javára. Mikszáth Kálmán egy novellája jelenik meg a szezónban német szinpadon, mint librettó. Viktor Léon, bécsi libbrettista, Das Weiberdorf czimmel vig operát irt Mikszáth A szelistyei asszonyok czimü elbeszéléséből, melyhez Griin­feld Alfréd komponált zenét. A vig dalmű elő­ször a berlini operaházban kerül szinre. A no­vellából egy másik bécsi librettista is irt ope­rett-librettót, sőt — tudomásunk szerint — ugyanebből a tárgyból Káinoki Izidor is irt egy magyar népies vígjátékot. * A bécsi Carl- Lheater-bzn a jövő szezónban vendégszerepelni fog ismét Girardi, még pedig Mader Raulnak, Operaházunk igazgatójának egy uj operettjében. Ezenkivül egy uj £>s/er-operett­jében is fog játszani a népszerű bécsi komikus. Az idén, májusban a bécsi Józsefvárosi Színház­ban fog vendégszerepelni. = Színeszeink és művészeink ruhaszöveteiket Semler /. elsőrangú posztókereskedésében (Bécsi-utcza) szerezik be = Biró M Mátyás fogászati műterme 'Budapest, VI., Nagymezö-utcza 28. sz. alatt van. = Én állandóan a Czettler-féle manumoiiin kéz­finomitót használom, mert ez a legjobb I Kapható Töröknél. Hirdetések. rzxxxi Nincsen betegség házánál, ha meghozatja K ha meghozatja IRÁLY- D IRÁLY- DALZSAMOT, a balzsamok királyát, mely minden betegség ellen egyedüli biztos ezer; ezen híres balzsam alta megakadályozza a főfájást, köszvényt, csúzt, rheumát, fog- és hátfájást, láb­szaggatást, kólikát, gyomorfájást, szávai minden betegségnek egyedüli biztos orvossága a hires Király-balzsam, tehát szükséges, hogy minden háznál készenlétben legyen. Egy nagy üreg 9 korona, 8 üveg 6 korona 60 fillér bermentve, Sr Grósz-Nagy Ferencz Ä?" Debreczen 12. sz. Budapesten: T6r6k József gyógyszertárá­ban Király-utcza 12. Ugyancsak ezen szerre' megrendelheti "an^elismerí IHfBS H^USágl baJUSZpBdfÖ, TX' debb idő alatt a legszebb bajusz nyerhető. 3 doboz 9 korona 16 fílL6r bórmentve, utánvéttel. Dr. RENNER VIZGYÓGYINTEZETE BUD ' PEST, VII., V»Jeró-ntcza 4. sz. (Telefon 555.) As intézet a legkényesebb igényeknek Megfelelően teljesen újjáalakítva, a modern víz- és elektraMos­lyógy aód 1 t ujabb készülékeivel lett felszerelve. Tökéletes hydrothor.pl«, «leactromo. fél /fürdők saénaavaa fürdők, forrd légfttrdök, trlbrae.lóa masaago atb, • • Kívánatra prospektus. == HM VENDÉGLŐ g> (a Nemzeti Szinház bérházában. ) g Esténkint Sovánka Nándor és Tóni MT.» d a népszínházi versenyen I-ső dijjal lett kitüntetve, hangverseny««. Katona ügyekben ha törvényes jogezimen alapulnak, pld reklamácziók mint családfentartó, öröklött mezőgazdaság birtokosa, kivételes nősülé-i engetélyek, útlevelek, felségfolyamo­dási áthelyezési, sorozási, kivételes szabadságolási, honossági, adó- stb ügyekben ad tanácsot, szerzi be az okmányokat, gondoskodik lebonyolításukról a Katonai ügyvivőség (katonaügyek jogi irodája) Budapest, VII, Wesselényi­ntc/a 4. I em. 1. ügyvivő: Dr. Csepreghy Lajos. Czimre tessék ügyelni és mással össze nem téveszteni Telefon 27—26. Válaszbélyeg. F •""TTrlTTÄTTTTMÖbSir™™™ ' m m^ m a legjobb kivitelben, úgymint: arany, platina, aluminium és kautsukban; arany koronák; hídmunka, szájpadlás oaak és focisorok nélküli fogsoro k' nem ió1 il15 fogsorok átaiatóíás a' p>o mbir ozá s> f°g huz á s^ ] Vid&dek részére egész fogsor készítése6 óra alatt. BÍrÓ M. MátyáS fogászati Műterme yb/Nagym^-utcz, 28 sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom