MAGYAR SZÍNPAD 1906. március (9. évfolyam 60-90. sz.)

1906-03-01 / 60. szám

2 1906. márczius 3. Budapesti színpadok. Budapest, márczius 1. A Magyar Kir. Operaház e heti műsorán még egyszer: vasárnap szerepel Rékai Nán­dor és Várady Sándor : A nagyidai czigá­nyok czimü eredeti dalmüve, melyet a közön­ség bemutatóján és második előadásán nagy tetszéssel fogadott s a melynek kiváló tulajdon­ságait a sajtó is elismerte. A hét többi estéjén ! a műsor legkedveltebb dalmüveit adják. * A Nemzeti Színház- ban Jászai Mari asszony, a Nemzeti Színház nagy művésznője, hosszas be­tegsége után holnap, pénteken, lép fel először Wilde Oszkár Lady Windermere legyezője czimü nagysikerű színmüvében Miss Erlynne szerepé­ben. A nagysikerű szinmü, mely a művésznő betegsége miatt egyidőre leszorult a műsorról, ugyanazon szereplőkkel kerül szinre, a kik a bemutató előadásban is résztvettek. Az előadás iránt a közönség körében nagy érdeklődés mu­tatkozik. A színház erre a hétre egyébként is érdekes és változatos műsort állított össze; ma, csütörtökön Kán László-X, szombaton Utazás az özvegység felé, vasárnap este Kán László-1, adják. Bakonyi Kán László czimü drámájának czimszerepét a darab mai és vasárnapi előadásán Beregi Oszkár fogja ját­szani. Vasárnap délután A vasgyáros kerül elő­adásra. A Vígszínház e heti műsorát az idei sze­zon nagy vonzóerejü újdonságai töltik be. A Vígszínház legutóbbi nagy sikere Sherlock Hol­mes kalandjai, dominálja a műsort; még pénteken és vasárnap este kerül szinre. A hét többi esté­jére a következő darabok vannak kitűzve: szom­baton a Baccarat, ma, csütörtökön A veréb, vasárnap délután pedig a Szentbernáti barátok. * A Magyar Színház-ban A koldusgróf, a melynek előadására farsang utolsó estéjén ismét elkelt minden jegy, ma, csütörtökön 35-ödször kerül szinre. A rendőrfőnököt ezúttal először Iványi Dezső játssza. A Bohémszerelem vasár­nap délutáni előadásán, mint már emiitettük, Kállay Kornélia, a szatmári színház énekesnője vendégszerepel, mint Musette, Mimit ezúttal is Kornai Berta, a grófnét Örley Flóra, Rodolphe-ot Ráthonyi Ákos, Marczelt B. Szabó, Barbemnchet Ferenczy, Baptiste-t Boross, a vikomtot pedig, mint vendég Újvári Károly fogja játszani. A Bohémszerelem ez első mérsékelt helyáru elő-_ adására jegy váltható a színház pénztáránál és a Bárd-czég jegyirodájában. Esténként mindig a nagysikerű A koldusgróf kerül előadásra. * A Királyszinház-ban tegnap este igen nagy sikerrel került bemutatóra Ordonneau és Clerice pompás operettje, a Cserelányok, melynek első­rendű előadása nagyban hozzájárult a meg­érdemelt zajos sikerhez. A közönség elragadta­tással hallgatta a gyönyörű muzsikát, esthosszat kaczagott a szöveg elmésségein és szűnni nem akaró tapsokkal adózott a szereplöknek, kétség­telen, hogy a Cserelányok, melyről a mai napi­lapok egyértelmű dicsérettel emlékeznek meg, nagyon hosszú ideig fog uralkodni a Király­szinház műsorán. Szombaton tartja a Rákosi Szidi asszony színésziskolája ez évben har­madik vizsgálati előadását a Királyszinház színpadán. A délután 3 órakor tartandó rend­kívül mérsékelt helyáru előadásban a budapesti közönség előtt ma is kedves és népszerű angol operett, A kis szökevény kerül szinre, a fő­szereplök Kun Irén, Tarnai, Lugosi, Totdai Erzsi, Lónyai Anna és Botos lesznek. A meló­dikus operettet Rákosi Szidi asszony, táncz­részeiben Hans Gyuláné tanította be, a zene­kart Bokor József vezényli. • A Népszinház-ban sorozatos előadásokban jut el a jövő hét szerdáján aranyjubileumához a Leányka, mely páratlan sikert hozott eddig való pályafutásán a szerzőnek, a főszereplő Fedák Sárinak s a színháznak egyaránt. A közönség részéről nagy óvácziók készülnek erre az ötvenedik előadásra Fedák Sári számára, a kinek nagy művészete első sorban szerezte meg a daljáték diadalát s a szinház maga is gon­doskodik affelől, hogy ünnepélyes lefolyású legyen a „Leányká"-nak ez a második jubiláris előadása, a melyre már napok óta történnek előjegyzések s a melynek jegyeit e hét szom­batjától kezdve árusítja a Népszínház elővételi pénztára. — Zöldi Vilmát, a szinészeti akadémiai növendékét, a kinek színjátszó talentumát a vizsgaelőadásokról ismeri a közönség, tagjai közé szegődtette. Színházi pletykák. Budapest, márczius 1. I. A darab és vacsora. Minden szinház közvetlen közelében van egy kávéház vagy vendéglő, a melynek érdekei szorosan az illető müintézethez fűződnek. Ez érthető is, mert a jól látogatott szinház után a szomszédos kávéházat vagy vendéglőt is sok vendég látogatja. A Vígszínház közelében levő kávéházak tulajdonosainak egyike, a szerint klaszifikálja a az aznap este szinreiterült darabokat, hogy elő­adás után mennyit és mit fogyasztanak a ven­dégei. Pár esztendei tapasztalat után megálla­pította, hogy például a franczia darabok után egészen más dolgokat fogyasztanak a kávé­házában, mint teszem valamelyik német vagy magyar darab előadása után. így a Takarodó sonkás-darab, a Dorrit kisasszony tojásos-darab, A veréb kaviáros­darab és a Baccarat szardiniás-darab lett az ő számára. A Sherlock Holmes- sal egy egészen uj neme költözött be a kávés drámai fogalom­körébe. Az újdonság premierje után ugyanis Faludi Miklós, a Vígszínház igazgatója, kérdést intézett hozzá a darab neme után, a mire ő kezeit dörzsölgetve elégedetten konstatálta: — Ez kérem — virstli-darab! II. Szirmai Imre Amerikában. Bármilyen különösnek hangzik is, Szirmai Imre, a Népszínház kitűnő művésze, pár hét múlva Amerikába indul. Szirmai-nak régi vágya áthajózni az Óceánon és a yankeek-nek eljátszani az ő hires Napo­leon-ját és Plinchard hadnagyát. Most aztán vég^e»t^tahára valóra válik ez az álom. A Nép­színház kötelékéből azért nem válik meg. A Leányka tegnapi előadása után épen amerikai tervéről beszélt. — Nohát, gyerekek, pár hét múlva, vala­hára Amerikába megyek. A többiek meglepődtek: — Képes volnál itt hagyni minket? — faggatták jobbról-balra. Fedák Sári pedig megkérte: — Remélem Imre, küldesz olykor egy-egy anzixot. — Aztán mikor utazol ? — kérdezte Vidor igazgató. — Majd ha a Leányká-ban nem játszom már azt a franczia lovagot. . . — Csakugyan nem tréfálsz? — Nem én, — felelte komolyan Szirmai. — A legközelebbi újdonság, Guti Soma darab­jának második felvonása Amerikában játszik és én játszom benne a főszerepet I Plerrot, Színházi élet Budapest, márczius 1. Pálmay Ilka amerikai levelei. VI. New York, 1906. febr. 12. 28, East 47 Str. Kedves Szerkesztő barátom! A mikor legutolsó levelemet irtam önnek, hamisittatlan amerikai színpadról — a Keiths' Theatre színpadáról — hamisittatlan new-yorki közönségnek játszottam. Most, hogy ismét a tollhoz nyúlok, magya­rok — az én szeretetreméltó, jó és lovagias magyarjaim — vesznek körül, nékik játszom, érettük játszom, egy nagy és nemes czél érde­kében. És ezt a czélt: az állandó amerikai magyar szinház megalapítását most már csak­nem bizonyos, hogy el fogják érni az amerikai magyarok és én boldogan fogok büszkélkedni, hogy nem csekély részem van a nagy és nemes küzdelemben, mely czéljukat elérni igyekeznek. Fellépéseimről a magyar színtársulatnál már bizonyosan értesültek. Hiszen — ugy tudom — a magyar újságok is hírt adtak ezek­ről. Kétszer játszottam a Grand Central Palace színpadán — leírhatatlan lelkesedés és ünnep­lés közepette — a Nebántsvirág- ban és ugyan­csak a Nebántsvirág czimszerepében léptem fel egy nagy vidéki városban: Bridgeportban, a hol szintén nagyon sok a magyar. Itt is a new-yorkihoz hasonló sikert arattam. Természetesen, a mostani magyar színtár­sulat még kezdetleges, de azt hiszem, hogy ötven év múlva ezekről a kezdetleges küzdel­mekről fogják irni a magyar színházi történet legszebb lapjait, mert ezekből fog kinőni az állandó amerikai magyar szinház. Persze, ehhez sok, nagyon sok pénz kell, de már gyűl a pénz, a mostani előadások jövedelmének negyed­részét is az állandó magyar szinház-alapra fordítják. Én, mondhatom, ugy érzem magam a magyarok között, mint a hal vizben. Azt hiszem, hogy tavaszig, a mig hazamegyek, folytatni is fogom fellépéseimet, mert először boldog vagyok, hogy a magyar ügyért tehetek itt vala­mit (nagy szükségük is van az én fellépé­seimre 1) másodszor anyagilag is érdemes. Most János vitéz-t és Lili-1 tanulom be és e két szerepben fogok a magyar színtársulatnál fel­lépni egy nagy new-yorki színpadon. „Nagy pénzt" csak a jövő évben fogok kezdeni „csinálni", a mikor okvetlen visszatérek ide, annál is inkább, mert két nagyon előkelő new-yorki szerző ir a számomra egy angol operettet, mégpedig egy magyar tárgyú operet­tet, melyben Metternich herczegnö szerepét fogom kreálni egy előkelő Broadway-szinház színpadán. A mit idáig kerestem, azt ki is adtam, mert igen-igen drága az élet! De a jövő szezónban, az uj kreácziómmal megkezdődik majd a „vagyongyűjtés," igazi, amerikai értelemben! Minden jót kívánva, őszinte üdvözlettel maradtam igaz hive Pálmay Ilka. Felvonásközben. Budapest, márczius 1. A nagymama rögtönzése. — Prielle Kornéliáról. — A napokban elhunyt nagy magyar művésznő: Prielle Kornélia sok évvel ezelőtt Kolozsvárt vendégszerepelt. Az A hol unatkoznak czimü vígjátékban, Reville herczegnőt játszotta. Egyik jelenésében a herczegnö életrajzát mondja el hallgatóságának s ezekkel a szavak­kal kezdi: — Az első szeretőm egy huszártiszt volt. Ebben a pillanatban a földszint első sorá­ban egy díszbe öltözött öreg huszártiszt kelt fel s tompa hangon igy szólt: — Das war ich! (magyarul: „Ez én voltam 1") Az egész szinház, közönség ugy, mint színészek, egy perczig megdöbbenve és némán meredtek az öreg katonára, csak Prielle Kor­nélia nem vesztette el lélekjelenetét. Nyomban a zavaró közbeszólás után igy folytatta: — De oly buta volt, mint a kardja! Természetesen óriási derültség támadt erre a váratlan rögtönzésre, a mely a szöveg­könyvben nem volt benn, de azóta bevették s ma már mindenütt igy játsszák. M. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom