MAGYAR SZÍNPAD 1905. december (8. évfolyam 333-363. sz.)

1905-12-31 / 363. szám

Budapest. 1905. Nyolczadik évfolyam 363. szám. Deczember 31. mma színpad Színházi Napilap. NÉPSZÍNHÁZ. Budapest, vasárnap, 1905. deczember 31-én: Kültelki herczegnő. Eredeti nagy operette két felvonásban, egy elő­játékkal. Ina Dr. Béldi Izor. Zenej ét szer­zette. Fejér Jenő. Az előjáték személyei: Taubenklee Jeremias gróf Kassai Emsig, rendőrfőnök Újvári Pajkos Ferencz, köszörűs Kovács M. Péntek Lina, mosónő Komlóssy E. 1-ső ) .... ,, ... — Gyenizse 2-ik I tltkos rendő r Huszár Brolly Mátyás j köszörüsö k-- Kalocsai Lusták Gyurka j líOSZOrÜS O Kuttner Böske \ — Bogár G. Sári ( ,, . .... Nagy M. Emma mosóleányok __ __ Saj ó Q Jutka / Gondosné Történik Pozsony szab. kir. város külvárosá­ban, az u. n. rózsadombon az 1840. év nyarán. Az első és második felvonás személyei: XXVII. Balduin, Schweida ural­kodó nagyherczege Pintér Willibald, a Drachenhorst és Felsenburg herczegségek trón­örököse Petrás S. Taubenklee Jeremiás gróf, udv. marsall Kassai Belcorani Madeleine grófné Komlóssy E. Rosenhain Francisque báró Kovács M. Bittershausen Filomela, fő­czeremóniás mesternő Siposné Doveros dr., a nagyherczeg ud­vari orvosa Pázmán Charivarius, a titkos főlevéltár őre Kovács K. Fővadászmester Izsó Udvarhölgyek, udvaronczok. Történik a nagy­•shweidai rezidencziában, félévvel később. Az első felvonás színhelye Bonsommeil nyári kas­tély, a másódiké a birodalmi börtön. A II -ik felvonásban előforduló virág;ánczot lejti a balletkar. Pas-de deux, lejti G. Kápolnai Irén és Bálint Béia. Kezdete 7 V» órakor. Szinház után a la« Yerk kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsebet-körut 15. Fordítások. BLAHA LUIZA. Délután 2 l/s órakor, mérsékelt helyárakkal: Blaha Lujza, a Nemzeti Színház tiszteletbeli örökös tagja vend égfeliéplével: A vereshaju. Eredeti népszínmű dalokkal, 3 fevonásban. Irta: Lukácsy Sándor. Személyek : Özvegy Sajgó Jánosné Siposné András ) c . Ferkó i fia i Kiss M. András ) c . Ferkó i fia i Raskó Boglár Ágnes Balázs 0. Zsófi, leánya G. Kápolnay I. Keszeg Mihály Szabó Bálint, fia Sz rmai Koppancs Miksa Szilágyi Szilaj Kata, unokája, a vereshaju Blaha L. m. v. Veréb Jankó, árvafiu Újvári Szemes Borcsa I özvegy Harmath I. Csinos Julcsa j menyecskék B ády M. Boglyas Pál, napszámos Mátrai Pozdorja Zsuzsi B igár G. Sári, cseléd Ágnesnél Izsó K.-né Gubás Némedi Gubásné Suhajda R. Fontos Vágó Fontosné Delfiné Csaholyné Va váriné Gili Marcsa Nagy M. Napszámosok, vendégek, cselédek. Történik egy alföldi faluban. HETI MŰSOR: 75 lirajczrir heti részletfizetésre mindennemű kárpitozott e egyes fabútorok 8 lámpák igen oIcsód I t>P h > klrnlia* maeiásnil v u Harsfa-u. 37. Arjegy • lók aarpntia musiarnoi zékMnüérievéibeiyegbep . | Hétfő d. u.: A tót letny. Este: Kültelki herczegnő. Kedd: Kültelki heczegnő. Szerda : Kültelki herczegnő. Csütörtök d. u.: Lum­pác/ius Vagabu das. Este: Kültelki neiczegnő. Pént.: Üdvöske. Szomb. d. u.: A Sárga csikó. Este: Üdvöske. Vasárnap d. u.- Jean és Je netté. (Először.) Tündrrlak Magyar­honban. Este. Üdvöske. Bndapest látványossága 1 Fővárosi borozó és söröző Népszinház-utcza 11. (Népszínház közelében.) Újonnan átalakítva. Fényesen berendezve. Egéaz éjjel nyitva I Minden időben friss ételek és italok. Estén­kint elsőrendű czigányzene. Női kiszolgálás. (aldcroai Társa Budapest, IV., Váczi-utcza 1. szám. 0 A rég fennálló és kitűnő hírnévnek örvendő 1 Czigány János Kf uely Magyarország legolcsóbb és legnagyobb beszerzési forrása, mint ezentúl is ]í?f kizárólag Ffi"óm->ér 5. és Központi > OKtrrcMarnok' an a feljá-atnál létezik. Ujabban megnyílt és hasonnevű virágüzlet­tel össze nem tévesztendő, miért is kérem a n. é köröuséget pontos czimemre ügyelni méltóztassék. Telefon BQ—57. ízléses munkámért számos kitüntetés. irjeg/zék t»*je-. Legjobb minőségű színházi látcsövek alumíniumból. Női látcsövek foggantyuval. Zeiss, Bascb is Ooerz-tile prizmás táv­csövek. Saloo-lorgnettek, orrcstptetók is szemüvegek. HőnárSk ít láisalymárok. H Fényképészeti kúzülítik. VÍGSZÍNHÁZ. Budapest, vasárnap, 1905 deczember 31-én: Dttután 2 és fél órakor, mérsékelt helyárakkal: Dorrit kisasszony. Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Schőnthan Fe­rencz. Forditotta: Timár Szaniszló. Rendező: Szilágyi Vilmos. Személy ek: Dorrit William— — — ­Tip, a fia — — — — Am y } leányai Fanny Clennam Arthur — Lady Ines Sparkler — — Báró Georges Sparkler — — A herczeg — — — — A fogházigazgató — — — Chivery, főporkoláb — — John, a fia — — — — Burnish \ — Brown '«glyok az } adó-ok börtönében Stevenson Moris Deal Egy assz ny — — ­Dick ) Bobby > foglyok gyermekei Mary ) Brighton, polgármestere ­Briggs — — — — Charles — — — — ­Tinker, pinczér— — — Sa "nbó, k s néger— — ­Báli vendégek, foglyok, gyermekek. — Törté­nik az I. ás II. felv. Mar halseaban, az adósok börtön§->en, a III. felv. Brightonban 18:i-ben. FOrkölt kávét, teát vegyünk Fratelli De isi nyer­nél, Ferencziek-tere /., Andrássy-ut 9. Hegedűs Papp Sz. Varsányi I. Hegedüsné Góih G-Kertész E. S zerémy Fenyvesi B dassa Kazaliczky Győző Tapolczay S trkadi Vendrey Ró aszéki Kabók Salgó Jancsó J. Csáki I. Gerő K. Gerő L. Day ka Molnár Kassay Bárdi Vajda FO VÁROSI ORFEUM WALDMAHN IHRE, igizgiti. • VI., Hsgyaizíitoza 17 Ma deczember 31-én 2 nagy előadás A délutáni előadásban, 4 órálól kezdve A divatklrálynő és Bakasz relem a TARKA SZÍNPAD újdonsága. Az esti előadásban, Vz8 órától kezdve: N A K I R I Lincke Pál nagysikerű operettje és a fényes deczember! műsor. Az előadás után, éjféli 12 órától reggeli 5 óráig Nagy Sylvester-estély A színházi télikertben: a házi zenekar hangver­senye Kas^ár Kár ly karnagy vezeté e alutt. A kávéházi télikertben • Vörös Elek czigány­zenekara. A vendéglőben (Mozsár-utcza 5). Kedélyes este. Tarka Szinpad a Fővárosi Orfeumban : Bakaszerelem. Tréfás kaszárnyai jelenet. Irta: Vidéki L. Személyek: Kapitány ur Horinydk Szentes János. Bakonyi, önkéntes... ... ... ... Kis Jenő l-linta, szakaszvezető ... „ Baumann Károly Vigyori Gyárfás Dezső. Kolompár )...,. , Gömöri Jenő. Auspitz f közlegények Dalnoky Imre. Történik eguik budapes i laktanyában. elegáns karácsonyi ajándék I 6 pár karlsbadi C frt 10 kr. női bőrkeztyü w 6 frt és 7 50. 6 párhoz egy elegáns kazetta ingyen. „HARIi N Y A-VILÁG" LUKÁCS M. ezégnél I». kar., Klgyó-ataza 5. szim. (Kiotlld-palota.) OCCASIO: Keztyükben és harisnyákban. Hosszú bőr Schlüpfkeztyttk. Selyem báli keztyttk. Jäger tricok és téli harisnyákban. Fővárosi nvaadi omlzá ésköayrkötő részvérytirstsi?. Padmaniczky-utczi 33.

Next

/
Oldalképek
Tartalom