MAGYAR SZÍNPAD 1905. december (8. évfolyam 333-363. sz.)

1905-12-31 / 363. szám

99 MagyarSzlnpaq"' mellékleted m^ KIRÁLY SZÍNHÁZ. A »Gül-Baba« szövege Első felvonás. Gábor lantos diák. hűséges kísérőjével: Mujko czigánynyal. kötélhágcsón át belopózik a Gül-Baba mecsetjének udvarárai hogy a szentéletü agg szép leányával: Leiláva. találkozhassék és bevallh-ssa neki, hogy titkon régen imádja. Gül-Baba hires és szent rózsa­tőinek egyikét megfosztja díszétől: letép eg\ vérvörös rózsát, hogy azzal Leilának kedves­kedjen. A rózsatő másik rózsáját Mujkó tépi le. Gábort a czigánynyal együtt elfogják és Ali budai basa — a ki az imént kérte feleségül Leilát — tudtára adja a rózsatolvajoknak, hogy bűnükért halállal lakolnak. Ki volt hirdetve, hogy. a ki Gül-Baba rózsáiból, melyek Allah­nak oly kedvesek, csak egyet is letép: a halál fia. Gábor diák kivégeztetése előtt csak azt az egy kegyet kéri, hogy alkonyatig ott időzhessen Gül-Baba hires rózsakertjében, Leila közeiéber Mujko hegedűjének hangjai mellett vonul be Gábor diák a rózsák kertjébe. Második felvonás. Gül-Baba háremhölgyei. Zülfikár, a főeunuch, de maga Gül-Baba is ugy megszeretik a deli magyar diákot, hogy mire leszáll az alkony: mind kegyelmet könyö­rögnek számára Ali basától. De Ali, a ki sejti, hogy Leila szereti a diákot, csak ugy hajlandó kegyelmet adni, ha Leila hozzámegy feleségül. A szerelmes leány Gábor életéért erre az áldo­zatra is hajlandó, de a diák nem fogadja ezt el és tőrével rá akar rontani a basára. Most már nincs számára kegyelem. Elhurczolják a börtönbe és Leila kétségbeesetten vallja meg Gbl-Babának, hogy szereti Gábort és a halálát nem éli tul. Gül-Baba ekkor — vérző szívvel — a legnagyobb áldozatra határozza el magát: saját kezeivel elpusztítja a szent rózsákat, hog« félrevezethesse a basát, mintha a rózsákat Allah pusztította volna el azért, mert nem ked ves néki a halálbüntetés, melylyel a rózsatolva­jokat sújtani akarják. Harmadik felvonás. Leila a budai tömlöcz ben felkeresi szerelmesét, hogy kiszabadítsa Bár terve nem sikerül: Gábor mégis megsza badul. Ali basa Gül-Baba rózsakertjének el pusztulását Allah ujjmutatásának hiszi és ke­gyelmet gyakorol. Gül-Baba terve sikerül, áldá sát adja az ifju szerelmesekre. Imádott rózsái ért vérző szive csak akkor nyugszik meg, a mikor Gábor és Leila megjósolják néki a jöven­dőt, mely Gül-Baba szemei előtt megelevenedik a rózsák atyjának sírjára, még késő századok múlva is, rózsákkal járnak áldozni a boldog szerelmesek. Fogak szájpadlás és a gyökér eltávolítása nélkül S koronától feljebb. Az általunk elkészített és a párisi fogorvosi akadémia kiállításán aranyéremmel'és a dísxkeresxttel kitüntetett fogak nagyon könnyen megaxokhatók és beszédnél semmiféle nehézséget nem okoznak. Vidéki megrendelések 12 óra alatt elkészíttetnek csakis a fogorvosi intézetben. Budapest, Erzsébet-körut 50. a Royal-szállóval szemben Fogorvos: LÖFFLER EMIL I rendelés: 9—12-ig, S—7-ig. - Fogtechnikai fönök: GROSSMANN S. Fogad egész nap. FájdalomnélkOU ' fogmütétek 2 korona. — Tartós tömések 3 korona Rossz és fájós fogak aranykoronával lesznek ellátva, továbbá uj amerikai eltávolíthatatlan aranvhidak 10 évi jótállás mellett készíttetnek. Mérsékelt árak, részlet fizet és mellett Is. Országos Magyar Képzőművészeti Társulat a városligeti műcsarnokkor 1905. november 15-től — 1906. január 15-ig. Nyitva délelőtt 9-től délután 4-ig. SZŐRMEARUK RESZERZESfcRE RERBRIVUL KEDVEZŐ ALKALOM Több ezer darab colliert csakis valódi szőrméből minden fazónban, kivitelben és árban a raktár tultömöttsége miatt beszerzés* áron bocsáttatik eladásra REITMANN és KELLER •süesmesterek, azörmeáni gyára t nagykereskedést Budapest, VI., Ktrály-utosa 4. sz Alapitási év 1SM. Alipitási év IMI. 3 NAP alatt minden kéz bársonysimává és hófehérré lesz dr. Kovács Kézpasxta által, ára 1 K 20 f. Mindenütt kapható ». gyógytár, VI., Gyár-u. 17. E • Karácsonyi occasió! Női glassé keztyü 50 kr. Valódi szőrme boá 55 kr. Flenel szoknya és nadrág garnitúra 140 kr. Batiszt kötények 10 krtól 2 frtig. Téli kötött vagy szövött keztyü k 14 krtól 70 krig. Téli trikó ing vagy nadrág 55 krtól 150 krig. Selyem fejkendök 75, 85, 110 kr. Selyem sálok 75, 95, 125 kr. Fehér piké barchet nadrág 90 kr. 1 tuczat batiszt vagy vászon zsebkendő 150 kr. Ezen árak csak e hó végéig ét vényesek. áru­lt a zu BLEYER IZSÓ a „Gólyához" Nagymező-utcza 12- szám. FARMAI IBOLYASZAPPAN. K név alatt par év óta egy kitünö mosdószappan van forgalomban. Ki ne szeretné az ibolya illatot ? S ha e kedves, gyöngéd ilattal ellátott szappanról megmondjuk azt, hogy az arezbört finomítja, üdíti, ugy annyira, hogy még a legérzékenyebb arczbőröek ia nagy eredménynyel haainálják • ba tudjuk azt, hogy hasonló finom minőségben ilyen árért külföldi szappant nem ia lehet kapni, akkor méltán várhatjuk, hogy a közönség nem szánalmas pártolás}cxéljából. hanam a saját érdekében fogj» használni e kiváló magyar gyártmányt. I drb 80 fillér, 3 drb 2 korona 20 fillér. — Készíti: 8ZAB0 BELÄ pipereszappan gyáros Miskolczon. Kapható Budapesten a kóveuezó czégekné! Neruda Nándor Koesnth Lajoe-nteza 7„ Molnár és Moser Koronahercieg-utcza 11.. I.ux Mihály Muxeum-kórut 7„ Kartachmart.fr A Kerepesi-ut 89 , Majtényi Béla Vámhaz-körut &., Detsinyi Frigyes Marokkói-utcza 2 , Stern' Zsigmond Váezi-könit 42 , Sxáest Lajos Andrássy-ut 76.. Gáspár Testvérek [Erzsébet körnt 38. és Török József gyógyszertárában Hogy mindenki könnyen, kölUég nélkül mégis B erhesse e kitünö szappant, oly helyekbe, hol még most nincsen raktáron, 8 darabot 2.20 kor. beküldés ecsetén teljesen bérmentve küldök a gyárból, tehát annyiért kaphatja mindenki, mintha ott helyben venné meg. Csütörtökön este 1 l-ig zeneestély. Buffet. I Belépődíj 1 korona.'!Vasár- és ünnepnapo- i ' kon d. ti. 1 órától 40 fillér. J A „János vitéz" szövege. Első felvonás. A faluvégén búcsúznak a leányok a hadba indulé huszároktól. A három­izinQ lobogóra a piros pántlikát Iluska, a falu legszebb vtrágazála, köti rá. Szegény lluskát találra kínozza gonosz mostohája; a kis árva­aak egyedüli öröme, minden boldogsága Kukoricza Jancsinak, a derék bojtárlegénynek »xerelme. De ennek az idyllnek is vége izakad. A gonosz mostoha pénzért felbéreli a falu csA­izét, hogy hajtsa a tilosba Jancsi nvájál es inkor ez megtörténik: Jancsinak menekülnie feli a nép dühe és a reá váró büntetés alél. Búcsút vesz lluskájától, felcsap huszárnak ét megy világot látni, de megígért szerelmesének, hogy soh'sem feledkezik el róla és száz halál­ból is vissza jön érette, kis menyasszonyáért Második felvonás. A franczia király udva­rában nagy a szomorúság: a török megnyerte i csatát, veszendőbe a francziák királyának ko­ronája, országa. Ekkor megérkezik hős huszárai­val János vitéz — a ki sok hőstettéért nyerts szt a nevet — és a szép franczia királyleány kérésére vállalkozik az ország megmentésért Harczba indul és elkergeti, leven a tatárt. A franczia király hálából Kiajánlja neki országa felét és leánya kezét. De János vitéz — általá­nos álmélkodásra — visszautasítja a királylány kaiét: Iluskájara gondol, hozzá vágyik vissza a szive, lelke. Furulyaszó hallatszik: porlepte, asomoru huszár érkezik. Bagó, a trombitás, a ki meghozza a dermesztő hírt Jancsi falujából, hogy Iluska nincs többé. A gonosz mostoha rossz bánásmódja halálba kergette Elhoz egy rózsát Jancsinak, azt a rózsát, a melyik Iluska sírján nőtt. Jancsi — megtört sziwel, kinió fájdalommal lelkében — bucsut vesz a franczia király udvarától és elindul Bagóval, hogy a halálban felkeressék szivük közös szereimét: lluskáL Harmadik felvonás. Jancsi és Bagó vándor ­utjukban elérkeznek az Elot tavához. A gonosa mostoha, mint rut boszorkány, megkísérti "ancsit elcaalni a tó környékéről, de Jancai a ndérek énekéből megtudja, hogy hol van éa hogv Itt feltalálhatja elveszett iluskáját. Aa Iluska sírján nőtt rózsaszálat bedobja az ftot tavába, a tóból virágok, rózsák nőnek éa «14­tünlk a tündérek birodalma, a hol Iluska a tündérkirálynő. A két szerelmes boldogan talál egymásra és Jancsit rábírja Iluska, maradjon meg Tündérországban a tündérek királyának, jancsi beleegyezik, de mikor a távozó Bagó szomorú nótája felcsendül a furrlyán, nem bit i magával és utánna rohan, haza. szép Magyar­országba. Iluska sem maradhat, hasztalan ítér­Mik a tündérek, Jancsija után sitt és együtt, sgymást átölelve, Örök szeretemben egyesülve, érkeznek haza, catének idején, a faluvégre, iluska jól ismert kis házába. Bmó pedig :íratva a maga elveszteti boldogság» iepdicr. » pata k p artj ára. tó JCajy pongyola-Vásár! Még BohaNcm létezett 1 Pongyolák, ruhák, blouzok át aljak óna»i választékban, készen és mérték uUn divato­san é» ízlésesen saját műhelyemben készülnek Velesz flanel 2 40 Irtól - 4*90 írtig. Pnnrrvnla 1 czéma barchd 3 20 . — 460 . rUll^ JUld . damaszt barchet 3 50 . - 5«J . gyapjú szövet 4 50 „ — 8Ü0 . Fenti Arak csak deciember végéig érvényesek, asén mindenki ham nálja fel az alkalmat éa litogaaaa ki ham nAJja fel az alkalmat éa litogaai BIHARI JENŐ meg női ruha éa divatáru raktárát Budapoit, VIII., Jézoof-köruf 36. az.

Next

/
Oldalképek
Tartalom