MAGYAR SZÍNPAD 1905. december (8. évfolyam 333-363. sz.)

1905-12-01 / 333. szám

1905. deczember 2. 3 r A „Magyar Színpad"^) heti kiadása. A „MAGYAR SZÍNPAD" 1906. evi január 1-éjétől fogva külön heti kiadásban is meg fog jelenni. Lapunknak erre a heti kiadására, mely minden budapesti dohány-tőzsdében számonként husz fillérnyi áron lesz kapható, már mostantól fogva előfizetéseket fogadunk el. A „MAGYAR SZÍNPAD" heti ki­adásának előfizetési ára: Egész évre . . 12 kor. Negyedévre . . 3 kor. Félévre .... 6 „ Egy hónapra . 1 „ Az előfizetési dijak lapunk kiadóhivatalába Teréz-körut 38. sz. alá küldendők be. A „MAGYAR SZÍNPAD" szerkesztősége és kiadóhivatala. Budapesti színpadok. Budapest, deczember 1. A Magyar Királyi Operaház ma pénteken az Istenek alkonyá-l, szombaton A parasztbecsü­let­-et és a Bohémélet-et, vasárnap pedig A varázsfuvolá-l adják. A Nemzeti Színház-ban A nagy érzés-nek, Ferenczy Ferencz háromfelvonásos társadalmi színmüvének bemutató-előadása holnap, szom­baton lesz. Az újdonság szinlapja ez: A nagy érzés. Dráma 3 felvonásban. Irta: Ferenczy Ferencz. Dános László Császár Hanajlovics báró Dezső Személyek: Dóra... Erna ... Paula Leona Lori néni Ili Berta Noszlopi Pali Lestyák Ferencz Kocher dr. ... Apácza Jávor... Jávorné Inas ... ...MunkácsiM. ... Huzella ... Kelemen ... Márkus E. ... Rákosi Sz. ... D. Ligeti J Nagy 1. Odry ... Mátray ... Paulay ... Hetényi ... Dömjén ... Körösmezei ... DemjénM. .:. Magyari Sólyom Mihályfi Berták Rózsahegyi Tarnoczay ... Náday B. Hatalics Horváth Z. Danilowsky... Oabányi I. Dodinszky ... Oálosi Borhidy Szőke Garam ... Pálfi Barcs Molnár L. Micske Mészáros Holczer Horváth J. I ean Faludi .ori Keczeri I. Xanckrics MeszlényiA. Az újdonság főpróbáját a sajtó képviselői előtt ma délelőtt tartották meg. Ferenczy da­rabja vasárnap és hétfőn is szinrekerül. • A Vígszínház-ban Réjane asszony holnapi, szombati fellépése alkalmából franczia nyelven kerül szinre az Aranyhíd, Grésac és Croiset vígjátéka, a mely a Vígszínház személyzetének előadásában megérte a huszonötödik előadás jubileumát. Réjane asszony a Passerelle-1 a darab rokonszenves hősnőjét adja, a ki kénytelenség­ből czimzetes felesége lesz a világfi Roger bá­rónak, de aztán szeretetreméltó intrikával teljesen meghódítja a báró szivét. A nagy művésznőnek az első felvonás végén kiválóan humoros jele­nete van, a második felvonásban pedig egy dalt énekel. Nagy sikerre számithat Magnier Pierre is a Roger de Gardannes báró szerepé­ben. A Dorrit kisasszony bemutató-előadását a jövő héten tartják meg. Az újdonság szinre­kerülésének első hírére már annyian jelentkeztek jegyért, hogy a jegyek árusítását kivételesen már holnap, szombaton megkezdik. A Magyar Színház-ban ma este kerül be­mutatóra Henry Herblay és Paul Férrier Bohém­szerelem czimü operettje. * A Kii ályszinház a jövő hét végére bemu­tatót készit elő és pedig ismét eredeti müvet: a Gül-Babá-1. Martos Ferencz és Huszka Jenő ennek a háromfelvonásos zenés színjátéknak a szerzői, a kiknek neve már két nagy szezón­sikerben forrott össze s a kik legújabb színpadi munkájokat a magyarországi török hódoltság idejében, a 16-odik század végén játszatják le, Budán Gül-Baba mecsetjében és rózsakertjében' A darab szereplői vegyesen magyesen magyarok és törökök, az előbbiek közök vezetőalak egy fiatal lantos diák és kalandjaiban hűséges kísérője : egy jókedvű czigány, a török elemet Gül-Baba, továbbá a magyar diákot szerető leánya és ennek vőlegénye, a budai basa kép­viselik. A Gül-Babá-nak előkészületei annyira előrehaladtak, hogy a próbák már teljes disz­letezéssel folynak. A díszletek közül különösen érdekes és szép lesz a második felvonás rózsa­kertje, a mely tele van gyönyörű plasztikus rózsákkal. Ebben a darabban fog Sziklay Kornél először a közönség elé lépni. * A Népszínház holnap, szombaton, deczember 2-án kezdi megelőadásainaksorozatát A megnyitó napján díszelőadásban Csepreghy Ferencz nép­színműve, A piros bugyelláris kerül szinre Blaha Lujza asszony vendégfelléptével, másnap, vasár­nap este a Koldusdiák kerül előadásra, délután pedig A falu rossza. Béldi Izor és Fejér Jenő operettjét: A kültelki herczegnő-i, mint az uj sze­zonra hirdetett premier-bérlet első darabját, mely gondos betanulásban teljesen készen áll, a jövő hét elején, kedden mutatják be. Nagy énekes-szerepe van az újdonságban Komlósi Emmának, Petráss Sári egy fiatal herczeget, afféle német tuczatfejedelemségi trónörököst játszik. Kovács Mihály nagy úrrá váló köszörűs­legényt és Szirmai Imre egy tipikus Metternich­stilü diplomatát személyesít. A darab, a mely­nek meséje részint Pozsonyban, részint egy német tuczatfejedelemségben játszik, a próbák után ítélve, szövegben és zenében egyaránt olyan munka, a mely nagy sikert ígér. A be­mutató szinlap igy fest: A kültelki herczegnő. Operett 3 felvonásban. írták: Dr. Béldi Izor és Fejér Jenő. Személyek: Balduin Willibald Taubenklee ... Filomela Doveros Ferencz Lina Emsig ... _. Emsigné Pintér Petráss S. -zirmai Siposné Pázmán Kovács KomlósiE. Újvári Barcs A. rendőr lány 1-ső 2-ik Baki er 1-ső 2-ik 1-ső 2-ik Nő Férfi Archivárius ... férfi Huszár Gyenizse Vágó Nagy M. Bogár S. Kalocsai Kuttner Kápolnait. Fischer Némedi Hétfőn a Népszinház-ban A kültelki her­czegnö főpróbája miatt nem lesz előadás. A kulisszák mögül. Budapest, deczember 1. „Bohémszerelem." - Beszélgetés Herblay Henrival. — (A Magyar Színház mai bemutatójához.) A La petite Bohémé ma esti budapesti pre­mierjét két héttel ezelőtt megelőzte a berlini. A Spree partján, a Central-Teaier-ben Musette czimmel került színre Herblay Henri a Fecskefészek komponistájának uj operettje. A siker, a melyet az ottani bemutatót követte — még Berlinben, ebben a rengeteg metropolisban, ebben izig­vérig színházi városban is (harminczhárom szín­háza van) — párját ritkító. A ki megakarja látni az előadást, annak nemcsak napokkal, de két héttel előbb is meg kell váltania a jegyet. A Gésák óta, az imperátor városában egyetlen operettnek sem volt ekkora sikere. És ez az igazán szenzácziós siker, nekünk magyaroknak is kedves. Mert hiszen főrésze van benne az idegenbe szakadt Küry Klárának is, a ki mint Musette, bájos művészetével egy csapásra hódította meg az elkényeztetett, finnyás berlini közönséget. A premierre eljött Párisból Hetblay is. A Central-Teoter foyerjében ismerkedtem meg vele. Mialatt a színpadon az utolsó felvonást játszották, mi ketten az előcsarnokban el­szippantottunk egy czigarettát. Herblay elegáns, szellemes és udvarias, mint egy igazi franczia. Alig van több harmincz esztendősnél; nős és van egy tiz éves leány­kája. Első müve egy opera volt, a melyet Rolande czimmel játszottak Nizzában. Meg­bukott. b — A bemutató után, — mondta, — a kritika azt irta, hogy operettet kellene kompo­nálnom. Ekkor irtam meg a Fecskefészek-et. A darab sorsa beigazolta, hogy a kritikának igaza volt. Az első operettje után csakugyan szárnyára kapta a hir és vitte a franczia határon tul, mindenfelé és útjában eljutott hozzánk is. Elmondtam, hogy a Bohémszel elem leg­közelebb nálunk is szinre kerül és meginvitál­tam a budapesti bemutatóra. — Ha módomban lesz, mindenesetre meg­ragadom az alkalmat. Mindent elkövetek, hogy lássam a budapesti előadást. Hiszen most már talán nem is vagyok teljesen idegen önöknél. Tudom, hogy sokszor jáiszották az első operet­temet. S ha lejövök, egyet már most kikötök: nem dirigálom sem az előadást, sem az elő­zenét. Nem tettem meg soha. Lehet, hogy túl­zok, de én szerénytelenségnek, tolakodásnak tartom, ha a szerző igyekszik az előtérbe nyo­mulni. A komponista szolgálja a zenét, a többit bizza az előadókra. Érdeklődött a budapesti szereposztás iránt. A Magyai Színház próbáit már láttam akkor és elmondtam neki, hogy melyik szerepet ki játssza. — Tehát Mimi Kornai Berta és Musette: Anday Blanka . . . Szeretném őket ismerni. Tudja mire kérem? Ha netalán akadályozva lennék abban, hogy eljöjjek: kérje meg a két művésznőt, hogy küldjék el párisi czimemre az arczképeiket. Vagy, a minek még jobban meg­örülnék : ha az összes szereplők megtennék ezt. Van ugyanis egy érdekes gyűjteményem. Három darabomat játszották eddig és a dolgozó­szobámban össze van gyűjtve mindazoknak a fotográfiája, a kik bárhol vagy bármelyikben a főszerepeket játszották. A nézőtéren felzúgott a taps. Megkérdez­tem, nem néznők-e az előadást. — Nem, nem, én semmiesetre sem. Rop­pant ideges vagyok és nem vagyok képes a saját darabjaim előadását végignézni. Elég, ha megírtam őket. Tiz perez múlva vége volt az előadásnak. A közönség tódult ki a csarnokba, a ruhatárak felé. Közben megálltak az egyes oszlopok előtt és nézegették a Küry Klára képeit, a melyek szép sorjában voltak a falra aggatva. Ezek a képek, — ki vehetné rossz néven a közönségtől — csaknem mind eltűntek az oszlopokról. Figaro. Színházi pletykák. Budapest, deczember 1. A habitüék öröme. — Egy habitüé levele. — Igen tisztelt szerkesztő ur, az ön szeretetreméltó lapjában tegnap megjelent egy kis czikk, a melynek főczime az volt: „Hajléktalan habitüék", alczime pedig: A kórus öröme. A czikkben rólunk volt szó, meg a három budapesti operett-szinház női kórusáról és ballet­karáról, szóval azokról az apró szentekről, a kiknek kedvéért — mint önök irták — mi leg­szívesebben koptatjuk a színházi társalgók padlóit, no meg a női öltözők folyosóinak kő­koczkáit. Szép czikk volt, jó czikk volt, csak egy kicsit nem volt — igaza annak, a ki irta. Sőt: egy kicsit nagyon nem volt igaza. Mert azt irta, hogy mostanában szabadsá­golta mind a három operettszínház a női kóru­sát és balletkarát (az egyikben egyáltalán nincs előadás, a másik kettőben pedig drámát játsza­nak, a melyben a kis csillagok nem ragyoghat­nak!) és igy a habitüék hajléktalanok lettek, nincs hová járniok, a kórus és a ballet pedig örül a szabadságnak és siet az Operaház-ba meg a, Nemzeti Színház- ba. Ténybeli tévedés ez kérem. A ki ezt állítja, sem a habitüék, sem a ballerinák természet­rajzát nem ismeri. Annak, hogy a három ope­rett-szinház rengeteg számú kis színésznői és ballerinái néhány estén szabadságot élveztek, nemcsak a női kórus, de a budapesti habitüé­társadalom tagjai is szívből és őszintén ör­vendeztek. Hogy mi hajléktalanok maradtunk ? Ki mer ilyet állítani? Mindössze az történt, hogy a színházak nem foglalták le héttől tizig a kórust

Next

/
Oldalképek
Tartalom