MAGYAR SZÍNPAD 1905. november (8. évfolyam 269-332. sz.)

1905-09-28 / 269. sz.

3 A M. Kir. Operaház, Nemzeti Szinház és a Várszínház minden látogatója a „Magyar Színpad" e példányát kívánatra a jegyszedőknél díjtalanul kapja. Nyolczadik évfolyam. Budapest, 1905. szeptember 28. 269. szám. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Szinházi Napilap. * H. Kir. Operaház, Nemzeti Színház, Vigszinház, Magyar Szinház, Királyszinház, Népszínház ós Várszínház hivatalos szinlapja. Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztősé? és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 38. Telefon-szám : 48*21. M. KIR. OPERAHÁZ. NEMZETI SZÍNHÁZ. Brabanti Elsa Gottfried herczeg, fivére Telramund Fridrik, brabanti gróf Ortrud, felesége A király hirdetője 1. VASQUEZ-MOLINA YDÁLIA grófné. Budapest, csütörtök, 1905. szeptember 28-án : Évi bérlet 98. sz. Maas Jean vendégfelléptével: 2. 3Í 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. lovag apród" Vasquezné I. Langer K. Beck Flattné Ney B. Pichler Kiss Szemere Kárpát Alszeghyné F. Szalay KI. G. Rózsa L. Kolozsvári E. Baloghné H. Riese S. Kopp L. Herczegné G. Lohengrin. Regényes opera 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: Wagner Richard. Fordították : Böhm G. és Ormay F. Személyek : J. Henrik (madarász), Németor­szág királya Maas Jean m. v. Lohengrin Anthes Zeneakadémiai előkészítő tanfolyam Vámos Gizella államilag képesített oki. zenetanár zeneiskolájában VII, Erzsébet-körut 8. SZ. (a Naw-York-pa'ola átellenében.) Abelr&sok az 1905 - 906. tanévre folyamatban vannak s eszközölhetők naponta d. e. 9 órától d. u. 7-ig. Beiratásl dij 4 korona. Tandíj: az énekre 200 kor, a többi tanszak alsóbb osztalyain 120 k, a felsőbbeken 160 k. évente. Tanszakok: ének, zongora, hegedű, gordonka, czimbalom, zeneszerzés, zeneelmélet és karének. Tantestület s Ének : Malorzky L. Vilmos, a in. kir. Oparahái nyugd. tag.j. Szász és brabanti nemesek, hölgyek, apródok, harezosok, nép. — Történet-hely: Antwerpen. Vezényli: Márkus Dezső, karmester. Kezdete 7 órakor, vége IOV2 órakor. A nyitány alatt a nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. Az I. és a II. felvonás után 10—10 perez szünet HETI MŰSOR:, Péntek: Nincs előadás. Szombat: Bohémélet She IX kép. (Évi bérlet 99. sz.) Vasárnap: Hoffmann meséi. (Évi bérlet 100.) 31© Szinház után a iew-fork kávéházba megyünk. Tanuljuk vl!á|iyolvokot a Berlltz-Ukelában. Emábet-kXrut II. Fordítások. Í®®®®®®®®®S®0®®®©S3®®®®®©® Első magyar — villamos erőre berendezett — lianiisieroyár. STOWASSER J. udvari hangszergyáros • m. ktr. Zeneaka lémlii éa szUaázak szállít íja BUDAPEST, II., Lánczhid-utcza 5. sz. Aj&nlja saját gyárában készült fafúvó, rézfúvó, vonó- és ütőhangszereit. A Rákóczi tárogató feltalálója. Zongora : Herényi Aladár, oki. zenetanár, Laub látván, zon­>ru művész okf. zenetanár. Vátnoe Gizella, oki. zenetanar ÍOfedtt : Jaulus Bela, a m kir. Operaház tagja. Deutsch Í ora művész logedl: Jatt ^^P^H Sándor, a m. kir. Operaház tagja. Gordonka : Norarsek Károly, a m. klr. Opewihaz tagja. Ciimbalom : Vidosfalvy Gyula, a m. kir. Operaház tagja. Vámos Margit, cziinbalom m'ivészuö. /.»ncszorzés és zeneelmélet: Laub István, oki. zenetanár. Karének : Vámos Gizella, oki. zenetanár. Bivrbb fsWtláyos'.táasal avagy p opektoiial készséggel szoliál az Igazgatóság tkrÉKÖÍICÍO «G >•>weT'.'^xvlGoTGaluf Az „Országos Magyar Gazdasági-Egylet" védnSksége alatt a budapesti ószi Luxus-lóvásárok az 1905. évben a XXXI. őszi-vásár október hő 1-só, 2-ik és 3-lk napját tartatik meg. Minian vásár díja­zással van egybekötve A vásárok kezdetét tiz nappal megelőzőleg a vásárra bejele itett anyagról magyar és német nyelven kimerítő kttalogus jelenik meg, a melyet kívánatra a Tatte-sill titkári hiva'ala, Budapest ingven és bérmentve küld. A XXXI. vásár alkalmiból kerii 1 a magyar kir. államaiénesek fölös száma anyaga árve­rés utján eladásra, melynek katalógusát szintén a Tattersall titkársága (Kerepest-ut) kiilli szét. Színház után vacsora (sonka, felvágott beszerzési áron) • IV., Károlr-kirnt ii. sz. alatti Splendid kávéházban melynek remekül összeállított buffetjét a legelsörangu csemegekerestedók szál itják Tulajdonos : Tyroler Józsefné szül. Seemann Karolina. = H® őszül a haja = sohase használjon mást, mint a Stella hajvizet. Üvegje 2 kor. Zoltán Béla [STS1Ä SC HHIDT M. szíjgyártó, nysrgii ás bártnáái Budapest, Kerepesi-ut 26 Kézi- és utazóbü rOndük, ndlkülök pénz-, szirar- stb. tárcsák nagy va {aastákban, ugysslatán lössarssác ás nyereg siarekban. árjegyzék bérmentve. CSILLAG TEREZ Budapest, csütörtök, 1905. szeptember 28-án: Bérlet 152. Rendes helyárak. Kata néni. Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Hubert Henry Davies. Fordította: Fái J. Béla. Személyek: Mrs Spencer, özvegy ... . Boby, iskolásfiú 1 gy e™ ckei James Bartlett, lelkész . Kate Curtis, írónő Desmond Heat. festő Jane, szolgáló Történik mai napság egy angol helyiségben, egy délután. Kezdete 7 12 órakor, vége 10-kor. Az előadás megkezdésétől a felvonás végéig a nézőtérre vezető altók zárva maradnak. HETI MŰSOR: Helvey L. Várady A. Gálosi a. n. Pethes Csillag T. Császár Demjén M. Péntek: Ember tragédiája Szombat: Ifjuságunk. Vasárnap d u.: Folt a mely tisztit. Este: Ifjuságunk. Hétfő: Ifjuságunk. Sítnház után a lew-Yerk kávéházba megyünk. tanuljunk világnyelveket a Berlltz-lskoláb.i, Erzsébet körút 15. Fordítások. „MANUMOLLIN." Kézfinomító folyadék, a kezet pár nap alatt hó­fehérré és bársonysimává varázsolja. 1 üveg ára 80 fillér. Naponta szétküldi: CZETTLER GYULA gyógyszerész BUDAPEST—BUDAFOK. Kapható: Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12. és az aOpera. gyógyszertálban Andrássy-nt 26 8 N KLEIN MENYHERT czipögyára •• Budapest, Izabella-utcza 5. sz. Művészeknek 10°/o engedmény. I feigyen°péícíány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom