MAGYAR SZÍNPAD 1905. április (8. évfolyam 91-118. sz.)

1905-04-01 / 91 . szám

A 31. Kir. Operaház, Nemzeti Színház cc a Várszínház minden látogatója a „Magyar Színpad" e példányát kívánatra a jegyszedőknél díjtalanul kapja. Nyolczadik évfolyam. Budapest, 1905. április 1. Szöveges és képes 91. szám. I MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. AM.Kir. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Királyszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapjík Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztőség és kledóhlvatel: Budapest, VI., Teréz-körut 38. Telefon-szám : 46-21. M. KIR. OPERAHÁZ. NEMZETI SZÍNHÁZ. Budapest, szombat, 1905. április 1-én: Évi bérlet 49 sz. Havi bérlet 1. sz. Ezt követ, e őször: Sámson és Delila. Dalmtl 3 felvonásban és 4 képben. Zenéjét S2erzette : Saint-Saéns Camill. Szövegéi irta : Lemaire Ferdinand. Fordította : 4?adó Antal. Személyek: Delila... Szamosi E. Sámson.. Anthes Dagon istennek főpapja Beck Abimélek, Gáza szatrapája... Ney B. Egy öreg zsidó ... Szendrői A filiszteusok hadi hírnöke Pichler Első ) , Kiss ... ,., > nhszteus 0 Másodiít j ... ... Szemere Filiszteasok és zsidók. Színhely: Gáza város, Palesztinában. Kor: 1150 K. e. Előforduló tánczok : \z első felvonásben: Dagon isten papnőinek tóncza. Előadja a tánczkar. — A harmadik felvonósban: Bacchanal. Előadja Schmidek G. és a tónczkar. A tánczokat szerzecte és betani »ofta Guerra Miklós, a Magy. Kir. Operaház balletmestere. Vezényli: Márkus Dezső, karmester. Kezdete 7 órakor, vége 10 óra előtt. A Il-dik felvonás után 10 perez szünet HETI MŰSOR: Vasárnap: Nemo. (Évi bérlet 50. sz. Havi bérlet 2. sz.) Hétfő: Carmen. (Évi bérlet 51. Havi bérlet 3.) Rothau­hauser Teréz vendégfellépésével, t-elemelt helyárak £ ^mf >zinház után a New-York kávéházba megyün<c. inuljunk világnyelveket a Berlltz-lskolában. zsebet-KŐI Tévelygő lelkek. Erkölcsrajz 3 fe vonásban. Irta : Pakots József. PAKOTS JÓZSEF, a „Tévelygő-lelkek" szerzője. Budapest, szombat, Bérlet 68. sz. Szemé ;yek: Kisfáy Tamásné Katinka, sógornője Móthé Miklós _ Laczi, ispán ... ... ... Özv. Gomoráné Márton, öreg cseléd ... ... Anna, szobaleány ... Vizsgálóbíró... Béres... ... . Törvényszéki küldöttek, ... P. Márkus E. D. Ligeti J. ... Pethes Rózsahegyi Vizváriné Gabányi Keczeri 1. Horváth ... Mészáros gazdasági cselédek. Idő: Jelenkor; történik a Kisfáy kúrián, egy nap alatt. Kezdete 7Va órakor, vége 10-kor. előadás megkezdésétől a felvonás végéig a nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. HETI MŰSOR: Kz Erzsébet-körűt 15. Fordítások. 4 műsor ének- é» zeneeiamal gramofonra «« ionon»» he.iereihetők 8TERNBEBH ce. és kfr. ad. h»P<»»»rFr,áráh»i.! Rerepeil-nt 3«., a hol fonográfok é, gr.rnofnnok is oagy Tálasa­tokban uphntok. Sekunda V. József udvari hnngszergyéroa a m. kir. Opera, a m. kir. Zeneakadémia, a Nemzeti Zenede és az összes budapesti színházak szállítója j Budapest, IY., Magyar-utcza 18. sz. Ajánlja saját gyárában készfltt rézfúvó, fafúvó­vonó- és ütőhangszereit. = 1 padilczimbalem is náswtmH ttrnité HtW« MtMUti. MM 905. április 1-én : Premier helyárak. A miniszter előszobájában. Dramolet 1 felvonásban. Irta Hahn Rezső. Személyek: A miniszter ... Pálffy Knabe Farkas Jeremiás, gyakor­nok rendes ftáp'idijjel a rnöl­lingi ker. törvényszéknél ... Újházi Jean, a miniszter szolgája... Latabár A miniszter gyermekeinek nevelője Paulay E. Történethely : a birodalom székvárosa. Színház után a New-York kávéházba megyünk, ámuljunk világnyelveket a Berlltz-lskolában. Erzsébet-körut 15. Fordítások A NEMZETI SZÍNHÁZ műrészeinek szavalatai rmiuüroai» n ronografra kaphatók NTKR.NRKBH c. a.r. aév. heneszer .Tárban. (Kereesi-ut 36. és Kéroly-börnt a. Kossnth L.-n. sarkan. V. d. u: Lady Winder- meere legyezője. Este: Gringoire. Tévéitgő lelkek. Hétfő: Virágfakadás. Tévelygő lelkek Kedd: Bizáncz. Az előkelő hölgyközönség szives tudomására hozom, hogy tavaszi új­donságaim megérkeztek, melyek váRárlási kötelezettség nélkül mindenkor megtekint­hetők. KARSAY FERY női kalapkülöitlege^ségek divatterm« Párisi-utcza 3. szám. Franki M. SCMMlDT-féle Színhá zi ezukorkák M M isi * 1 ti * % Nemény Béla Gambriuns Éttermében (VTT., Erzsébet-körut 27 J Minden este nagy katonazene-fiangverseny. v\a a budapesti 1 honvédzenekar nagy hang­versenye. Színház után friss ételek. — Kitűnő konyha. — Szí. István sör. — Minta borok. — Remek télikert. KOTSCHY ERICH •zCnyeg-poroló intézete Hungária-út 94. .V, «t »'- csak IV., Sütó-utcza S. és VII., Kerepesl-ut 4. A Nemzeti Színházzal szemben „KEGYELET" Entreprise des Pompes Funébres temetkező-intézet é< hullatzállitó-vállírlat Budapest, IX., Fcrencz-körnt 24. Dísze, és egyszerű temetéseket és hullaszállitásokat rendez a legjutányosabb Arakon. TELEFON 58—30. C82C «== BAYER-fól« = Magyar turista-tapasz tyúkszem, bőrkéreg és bőrkemé­nyedés ellen legjobb és leg iztosabb szer. t eredeti tekercs 80 fillér. 1 kor. beküldése után bérmentve. Vöröskereszt gyófyszvtlr BUDAPEST, Ar.drissy-Mt 04 u Rácz Laczi czigánybamla, z.uikarár»! -aténkéot az Erzeébet-kör. XT 1' „Király-kavóház"­ba r'_ ÄSMK&­, # naponta Katón a-hangverssny Válogatott hideg Buffcl. Pon'oa UazolgálA. Virágbokor éttermei József-tér és Fürdó-utcza sarok. Színház után mindig friss vacsora. Társaságok részére külön termek száz személyre. Bomk és sörök 10 palaczkonkint díjtalanul ház­hoz szállíttatnak. Figyelmeztetés, TELEFON 14—73. Gyászruhákat 4 óra alatt készít SZ0KE és KOVÁCS ELSŐ MAGY/ R NŐI GYÁSZRUHA KÉSZÍTŐ VÁLLALATA IV ., Váczi-utcza 25,, a régi Városház-tér sykán. .Agyen-példény.

Next

/
Oldalképek
Tartalom