MAGYAR SZÍNPAD 1904. május (7. évfolyam 120-149. sz.)

1904-05-03 / 122. szám

1904. május 3. szerephez jutott, mint a Coulisset ur-ban. Vele és viselt dolgaival van tele a színpad, ami azt jelenti, hogy az újdonság a lehető legkedvezőbb auspicziumok között kerül a Vígszínház közön­sége elé. 6 Ügyelő. Színházi pletykák, Budapest, május 3. A boldogtalan szerelmes^ Dear Sir! Leinster Corner Lancaster Gate, W. 25. apr. 1904. A Magyar Szinház uj operettjének, A j rikkancs-nak van egy végtelenül mulatságos figurája: a piliscsabai tábor száznegyven kilós I sulyu kantinos legénye, a kinek az egész dara- j bon végig ennyiből áll a mondókája: — Papa, papa, itt áll a te fiacskád! Elképzelhető az a homéri kaczagás, mely felhangzik, valahányszor a száznegyven kilós fiúcska ezt elmondja. Annak idején elmeséltük, hogy a Magyar Szinház szemfüles igazgatósága hosszú ideig keresett-kutatott, mig erre a szerepre megtalálta a maga emberét — Erdei Sándor mészáros­legény személyében. Néhány nap óta azonban a szinháznál azt az aggasztó megfigyelést tettek, hogy Erdei rohamosan fogy. A mult hét végén 138 kilót nyomott, e hét elején pedig már csak 135V2-et. Az igazgató rémülten szólt rá: — Ember, táplálkozzék jobban ! Erdei szomorúan felsóhajtott: — Igazgató ur kérem, én megteszem a magamét: három rostélyost eszem vacsorára . .. De ez mind nem használ! Érzem, hogy lassan-lassan egészen el fogok fogyni 1 — De hát mi taja, az istenért ?! — kezdte faggatni az igazgató. A derék Ádám nem felelt, hanem nagyot sóhajtott. Az igazgató elindult ennek a sóhaj­tásnak a nyomán és rájött a soványodás okára. A fiúcska szerelmes a szinház egyik szőke szépségébe — reménytelenül. Ez sorvasztja! Tegnap este aztán a szinház egyik tréfa­mestere rászólt a szőke szépségre: — A rikkancs előadásainak zavartalan biz­tosítása érdekében tán mégse kellene olyan kőszivünek lenned! K. D. Szinházi élet. Budapest, május 3. A szerző levele. — Barrie és az »Egyenlőség* Budapesten. — A Nemzeti Szinház idei szezonja a magyar és az angol szerzők jegyében áll. A nagysikerű eredeti darabok mellett a műsor uralkodó planétája Barrie: Egyenlőség-e marad, a mely mellett most egy másik angol darab: Miss Hobbs indult dicsőséges útjára. Az Egyenlőség immár tul van első jubileumán, a huszonötödik előadáson és immár bizonyos, hogy a csodálatos Crichton históriája állandóan fogja gyönyörködtemi a Nemzeti Szinház közönségét. Barrie egy budapesti ismerőse — egy ismertnevü szinházi ember, a kinek nagy része volt abban, hogy az Egyenlőség Budapestre került — értesítette a nagyhirü angol szerzőt darabja budapesti sikeréről és arról, hogy — a mi nálunk nagy dolog — egy szezonban huszonöt előadást ért meg a Nemzeti Szin­ház- ban. Barrie a minap — kissé elkésve — követ­kező levéllel felelt erre az értesítésre. Kindly excuse delay in auswering your letter, which is owing to my havving been away. I thauh your for it heartily. I hear of course vvith the greatest interest and pleasure of the success of The Admirable Crichton and I shall esteem it a kindness if you will couwey to all con­cernet in the production my compliments and thanks. I look forward to my presence at one of the Performances. Believeme yours sincerly J. M. Barrie. A levél magyar forditása a következő: »Kedves uram! Szíves bocsánatát kérem, a miért csak késve válaszolok levelére, a minek az az oka, hogy távol voltam. Melegen köszönöm az ön szívességét. A legnagyobb érdeklődés­sel és nagy gyönyörűséggel hallom a The Admirable Crichton sikerét és ön nagyon kedves volna, ha az előadásban résztvevők mindegyikének átadná üdvözletemet és ki­fejezné köszönetemet. Föltett szándékom, hogy valamelyik előadáson jelen leszek. Őszinte hive; J. M. Barrie«. Ilyenformán remélhetjük, — valószínűleg már csak a jövő szezonban — hogy Barrie végignézi az Egyenlőség egy előadását a Nem­zeti Szinház-ban. Azt hisszük: igazi öröme fog telni benne. Ügyelő. Vidéki szinpadok. Budapeit, május 3. A debreczeni szinházat, a szinügyi bizott­ság javaslatára, a városi tanács Zilahy Gyula, aradi színigazgatónak adta ki hat évre. Zilahy hét szóval kettő ellenében kapta meg a szin­házat. Makó Lajos, az eddigi igazgató kapott két szavazatot, Nádassy, pécsi igazgató, egyet sem. A kolozsvári színházban tegnap kezdte meg három estére terjedő vendégjátékát Márkus Emilia. » Blaha Lujza asszonynak a héten vendég­szerepelnie kellett volna a szegedi szinházban. A művésznő azonban hosszabb tartózkodásra Abbáziába utazott és igy vendégjátéka az őszre marad. Külföldi szinpadok. Budapest, május 3. A berlini Neues Theater-ben most készül­nek a legközelebbi újdonságra: Latzko Andor Hans im Glück czimü szatírájára. A kiváló magyar drámaíró darabjának főszerepét — »Sze­rencsés Jankó«-\. — Hans Wassmann fogja játszani, a ki az Éjjeli menedékhely báróját játszta annak idején Budapesten, a berlini szin­ház vendégjátékai alkalmával. A berlini Residenz-szinház magyar szár­mazású igazgatója : Lautenburg Zsigmond szep­tember elsején megválik e szinház igazgatásá­tól. Alexander Richard, a szinház ismertnevü tagja, veszi át tőle a szinház vezetését. Az orosz ötezer rubeles úgynevezett drámairó-dijat, a mely Oroszországban a leg­első rangú íróknak szokott kijárni, az idén Maxim Gorkij-nak ítélték oda az Éjjeli menedék­hely czimü életképért. • Conried, a Parsifal-ügy óta különös neve­zetességre jutott new-yorki operaigazgató most számolt be igazgató választmányának az elmúlt operaidény anyagi eredményével. Ebből a beszámolóból kitűnik, hogy a »Metrópolitan­House bevételei az elmúlt idényében meghalad­ták a másfél millió dollárt, minek folytán még rendkivüli osztalék is jut az igazgatóságnak és a részvényeseknek. Sada Yacco férjével és társulatával a japán haditáborban ingyenes előadásokat akar tartani, hogy hazafias darabokkal, főleg a Samurák — , a japán legendák nemzeti hőseinek — sorsát ' és hőstetteit ábrázolva, bátorságra és hősies kitartásra serkentsék a japán harczosokat. = Az >Adria m. kir. Taagerhajizáai Részvéay táraatág e héten tartotta meg rendes évi közgyű­lését, Lánczy Leó udvari tanácsos elnöklésével. A kereskedelmi minisztérium képviseletében Gyöngyösy János miniszteri tanácsos, a társulat miniszteri biztosa volt jelen. Az elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg mult évben elhunyt elődjének, lovag Lederer Sándornak és Ciotta János igazgatósági tagnak haláláról, kinek emlékét jegyzőkönyvileg örökítették meg A közgyűlés elé terjesztett évi jelentés szerint a társulat hajóinak összforgalma 1 040,781 tonna, az elözö évi 895,028 tonna ellenében. A behozatal az 1902. évhez képest 3459 tonnával, a kivitel 115,365 tonnával s a közbeeső kikötői forgalom 34,929 tonnával emelkedett. A társulat saját hajói 413 járaton 1.281,027 tengeri mértföldet jártak be, 76,038 tengeri mértfölddel töb­bet, mint az elözö évben. Az elsülyedt »Buda< gőzös helyébe a társulat nagyobb uj hajót építtetett s azt »Lederer Sándor« névre keresztelte. A lefolyt évben súlyos katasztrófa érte a társulatot »Petőfi« gőzösének elvesztése által. A »Petőfi« helyébe a társulat nagyobb, 3600 tonna hordképességü uj hajót építtet Angliában. A kivándorlástól szóló 1903.: IV. törvényczikk, mely­nek czélja tudvalevőleg az, hogy a magyarországi kivándorlási áramlat állami ellenőrzés alá helyeztessék és a fiumei kikötőn át irányittassék, az Adriát is arra indította, hogy e kérdés megoldásával behatóan foglal­kozzék. Miután a társulat hajórajának mai berendezése mellett e kivándorlási szolgálat önálló szervezésére nem vállalkozhatott, a vele évek óta szövetséges viszonyban álló Cunard-társulattal lépett összekötte­tésbe, mely a kivándorlóknak Fiúmén át való elszállí­tására a törvényben előirt engedélyt megkapta és fiume—newyorki szolgálatát, kéthetenkinti járatokkal meg is indította. Az 1.657,499.47 korona nyereség fel­osztása irán a közgyűlés elhatározta, hogy az 1903. évi tiszta nyereségnek, — 1.639,667.43 korona öszszeg­nek 5%-a = 81,978.37 korona, a tartalékalaphoz csato­landó, 500,000 korona pedig az alaptöke 6%-os kama­I toztatására torditandó. Az ezek után fenmaradó, vagyis | 1.057,68906 korona összegből az igazgatóság 10% jutalékban részesül = 106,758.91 korona. Marad tehát I még 961,830.15 korona, melyhez hozzáadandó az 1902. évről uj számlára áthozott 17,932.04 korona, vagyis összesen 969.762.19 korona. Ebből a tartalékalaphoz csatolandó 43,001.13 korona, mely ezen rendkivüli dotáczió utján 3 millió 200,000 koronáta emelkedik, felülosztalékul pedig 900,000 korona fizetendő, ugy, hogy a fenti 500,000 korona összeggel együtt a rész­vények május 2-töl kezdődő beváltására 1.400,000 ko­rona, vagyis részvényenkint 28 korona fordittatik, a fenmaradó 26,761.06 korona pedig uj számlára vitessék át. A javaslatba hozott alapszabály-módosítások elfoga­dása után, az igazgatóság tagjaivá megválasztattak : Lánczy Leó, Burchard-Bélaváry Konrád, dr. Matleko­vics Sándor, dr. Beck Gyula, Bartha Arnold, Elek Pál, Fleisch Sándor, báró Herzog Péter, Jókai Mór, Kilényi Hugó, Klein Gyula, Kohner Zsigmond, Kuranda Emil, Pósch Hyula, Simon Jakab és Kupecz Ödön. A fel­ügyelö-bizottsáe tagjaivá gróf Teleki Domonkos, Bisicz Lajos, Goldberger Gyula, Ullmann Emil és Kilényi Béla választattak meg. A közgyűlés után tar­totta meg az igazgatóság alakuló ülését, melyen elnökké Lánczy Leót, alelnökké Burchard-Bélaváry Konrádot és dr. Matlekovits Sándort választották meg. = Tavaszi divat-ujdoniágok már megérkeztek. Ha végig megyünk az utczákon és megnézzük a kira­katokat, Párizsban képzeljük magunkat. Felhívjuk a hölgyolvasóink figyelmét Frieilmann Sándor* jr. (IV., Párisi-utcza 1. sz.) női kalap üzletére, hol gyönyörű es kiválóan ízléses kalapok kaphatók. Valódi .franczia és saiát gyártmányú modelljei óriási választékban és a mellett lendkivül jutányos árban. Deutsch Zsigmond és Társa Kossuth Lajos-u. 6. TELEFON: 191. • Elfogad fix és start odds mellett, T bel- és külföldi versenyekre fogadásokat Teréz-körut I C. TELEFON : 490 Double és treeble eventek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom