MAGYAR SZÍNPAD 1903. június (6. évfolyam 150-170. sz.)

1903-06-01 / 150. szám

2 Budapesti színpadok. Budapeit, június 1. A Vigszinház-ban a pünkösdi ünnepek után, kedden lesz a bemutatója Gavaulí és Berr: Dupont czimü bohózatának, mely a mult párisi színházi évad legzajosabb sikerű darabjai közé tartozott. A kaczagtató újdonság, mely a Vígszínház művészgárdájának kiváló tagjait fog­lalkoztatja, Góth Sándor fordításában kerül bemutatóra. A darab főszerepeit B. Kertész Ella, Varsányi Irén, Hegedűs, Tanay, Tapolczay, Feny­vesi, Góth, Vendrey s Rónaszéki játsszák. A keddi bemutatóra már a pünkösdi ünnepek alatt is lehet jegyet váltani. Megemlítjük egyúttal, hogy a Forgószél kisasszony ma este éri meg huszonötödik, jubiláris, előadását. Ez lesz egyúttal Fedák Sári utolsó vendégjátéka ebben az évadban. * A Magyar Királyi Operaház-ban hol­nap kedden, lesz a nagysikerű Wagner­cziklus hatodik estéje. A Wagner-előadások zsúfolt házak előtt folynak s a nagy művészi siker mellett meghozzák a Magyar Királyi Operaház- nak a nagyjelentőségű vállalkozás pénzügyi sikerét is. A cziklus további részletes programmja a következő : Május 31-én: Tristan és Isolde Junius 2-án: Rajna kincse. > 4-én: A walkür. » 6-án: Siegfried. > 9-én: As istenek alkonya. A kilencz előadásból álló cziklus második részét — a Niebelungok gyűrűje czimü tetro­logiát — juniusban — 13-án, 14-én, 16-án és 18-án — megismétlik ugyanabban a sorrendben. A cziklusnak erre a második sorozatára még folyvást bérelni lehet a rendes helyárakhoz képest 25%-os engedménynyel. A Magyar Színház egész heti műsorát ismét Lehár Ferencz gyönyörű zenéjü operettje, A drótostót tölti be, melynek előadásai a ber­liniek vendégjátékai után is telt házak előtt folynak. A színháznak talán fennállása óta sem volt ilyen nagy vonzóerejü szezonvégi darabja. A drótostót most már második jubiláris (ötvene­dik,) előadásához közeledik, melyet megszakítás nélkül fog elérni. Az ötvenedik előadásra ismét eljön az idegenbe szakadt magyar szerző, hogy zajos sikerű operettjét maga dirigálja. # A Nemzeti Színház zajos sikert ért újdon­sága, A titok, melyről a kritika is a legnagyobb dicsérettel ir, a héten háromszor és pedig vasár­nap, szerdán és jövő vasárnap kerül szinre. Csütörtökön és pénteken Tóvölgyi Margit, a p lozsvári színház drámai hősnője vendégszere­el a Vörös talár-ban és Stuart Már iá-ban. A Népszinház-ban ma este kezdi meg vendégjátékát Székely Irén, a szegedi szín­ház primadonnája, a Bob herczeg czimszerepé­ben. A színház a jövő hónapban Dankó Pista: Czigány Marcsa czimü népszínművét mutatja be. A bemutatót az elhunyt dalköltő Szegeden felállítandó szobra javára tartják meg. A Fővárosi Nyári Színház-ban szombaton este bemutatóra került Klo-Klo czimü énekes bohózatnak zajos sikere volt. A mulatságos darab mindkét pünkösdi ünnep estéjén szinre kerül. Az Uj Szinház-ban a két pünkösdi ünnepen a lengyel operett-társulat játszik. w A kulisszák mögül. Budapest, junius 1. A hatodik színház. — Beöthy László uj színháza. — A mult hét színházi eseménye kétségtelenül a — központi városházán játszódott le. Egy szürke és komoly hivatali helyiség­ben összejött néhány ur, — városi tanácsosok, építészek, tűzoltóság képviselője stb. — tanács­koztak néhány óráig és végül kimondták, hogy javasolni fogják a fővárosi tanácsnak: adja meg Beöthy Lászlónak — illetve Krausz Károly háztulajdonosnak — az engedélyt a Király­utczai volt Rémi-mulató színházzá való átala­kítására. Ezzel a javaslattal eldőlt a főváros hatodik színházának sorsa. A középitési és szinház­vizsgáló bizottságok pártoló javaslatai után a tanács most már csak a szankezióját adja meg a közel napokban és igy a jövő hónap első felében megkezdik Beöthy László uj színházá­nak átalakító-munkálatait. A színházi újság csak örömmel adja közön­sége tudomására ezt az örvendetes hirt. Beöthy László uj vállalkozását őszinte örömmel fogadja a színművészet minden igaz barátja; hogy Budapest hatodik színházának sorsa avatott és kipróbált kezekre lesz bizva: abban ki sem kételkedik A Király-színház (eddigelé ez az uj szín­ház czime) tervei — Márkus Géza műépítész munkáia — őszinte elismeréssel találkozik a főváros bizottságaiban. Egyszerűség és találé­konyság jellemzi ezeket a terveket: az uj szín­ház meglepő lesz arányaiban csakúgy, mint modern, czélszerü berendezésében. Emelete — abban az értelemben, mint a többi buda­pesti színháznak — nem lesz, az úgynevezett »magas földszint« helyettesíti az emeletet, ez lesz az utcza színjével egyvonalban, mig a mély — a tulajdonképeni — földszintje, a színpad egyrészével együtt, le lesz sülyesztve a földbe. (A londoni színházak mind igy vannak épitve, sőt egyik-másiknak a második, harma­dik emelete van egyvonalban az utcza nívójá­val.) Ezerötszáz nézőt fog befogadni ez a kettős nézőtér, mely körül egy sor páholy fut. Újszerű és teljesen modern lesz architek­túrájában a főváros hatodik színháza, uj és modern irányoknak hódoló — de elsősorban magyar — a művészi programmja. Az énekes darabok mellett, melyek gerinczét adják majd programmjának — értesülésünk szerint — helyet talál műsorán a dráma is. — Adni fogom minden műfajból azt, a mi jó és értékes 1 — igy foglalja össze röviden jövendő programmját Beöthy László. A Király-szinház primadonnájául Fedák Sárit emlegetik, vele együtt már egy csomó név került forgalomba, mint a kik az uj színházhoz szerződnek, de hát persze most még korai volna ezekről beszélni. Tény az, hogy Beöthy László már eddig — tizenöt ajánlatot kapott fővárosi színházak tagjaitól. Már ezekből is kikerülhet az uj ensemble fele. Semmi kétség, hogy ügyes kézzel fogja összeválogatni társulatát Beöthy László. Már két izben bebizonyította, hogy értékes talentuma egyenesen a szinházvezetésre utalja. Ügyelő. Ha az ember azt akarja, hogy két szép asszony szamárnak tartsa, nyújtsa az almát egy — harmadiknak. * Egy millió hozomány mellett az ember egész köny­nyen megél a szerelemből. * Egynémely nőnek oly rossz a hire, hogy nagyon könnyű jobbnak lennie a hírénél. * A lakodalom a szabadságból a házasságba vezet. 1903. junius 1. Szinh&zi pletykák. Budapest, junius 1. Küry itt, Küry ott . . . — A primadonna utazása. — Hát ez bizony egy kicsit rejtélyes história. Arra a kérdésre, hogy hol van Küry Klára, mi magunk is, a kik pedig szeretünk eldicse­kedni a jólertesliltségünkkel, legfeljebb, ha egy kérdőjellel felelhetünk. A színházi krónikás előjegyzési naptára szerint Küry Klára ez idő szerint Párisban mulat, vagy ha ugy tetszik: tanulmányoz. A Kínai mézeshetek utolsó előadásának estéjén ugyanis igy búcsúzott a művésznő ismerő­seitől, jó barátaitól: — Isten megáldja magukat! Holnapután utazom Párisba L'Aiglon-t nézni, Sarahval beszélni és a reichstadti herczeg szerepéhez ruhákat rendelni. Két nap múlva csakugyan leeresztett redő­nyök feketéllettek a Küry Klára erzsébet-köruti lakásának ablakain. A primadonna elutazott! A Nachtasyl Magyar Szinház-beli utolsó előadásán — a mult hét szerdáján — azonban kis meglepetés érte a Küry Klára barátait. A baloldali földszinti első páholyban megjelent Küry Klára az édesanyjával. Persze rögtön kis udvar verődött össze, felvonásközben, a művésznő páholya körül. — Hogy mulatott Párisban ? — Ilyen hamar visszajött? — Szép volt a L'Aiglon? — Beszélt Sarahval? Igy röpködtek a kérdések. Klárika alig győzte válaszszal. — Nem is voltam Párisban. Sarah Bern­hardt Berlinben játszik és igy hiába mentünk volna. Tahi-ban voltunk pár napig. Vasárnap utazom Párisba. Uj búcsúzás, uj kézszoritások, uj kézcsók, uj ígéretek. — De küldjön ám franczia földről anzixot! — Küldök, minden bizonynyal! Valaki tegnap fel akarta keresni Küry Klárát a lakásán, de ott azt az értesítést nyerte, hogy a művésznő már elutazott. Az illető ur­nák sürgős közlendői lehettek, mert a prima­donna czime után tudakozódott a cselédségnél. — Mi ő nagysága párisi czime ? — Párisi czime? Semmering, Südbahn­Hotel. — Hát nem Párisba utazott a művésznő ? — Nem. Semmeringre, a nagyságos asz­szonynyal együtt! Ez az egész egy kicsit rejtélyes história! Zéta. Felvonéisközbeo. Budapest, junius 1. Ha a színész kaszinótag. A Nemzeti Színház újdonságának: A titok­nak egyik szerepét — a kis mama szerepét — visszaküldte az igazgatóságnak a színház egyik fiatal művésznője, még pedig — mint azt a minap megírtuk — azzal a motiválással, hogy ő, tisztességes leány létére, nem játszhatja el olyan nőnek a szerepét, a kinek — törvényte­len gyermeke van. Erről a furcsa művészi felfogásról sokat beszéltek a mult héten művészi és irói körök­ben és mint ennek az esetnek a méltó pendant­ját, felelevenítettek egy másik történetet, mely évekkel ezelőtt esett meg a Nemzeti Színház-ban. Herczeg Ferencz Három testőr czimü bohózatában van egy nyulszivü krakéler: Hortovay, a kinek szerepét az akkori igazgató a színház egy rokonszenves szalonszinészére osztotta ki. A művész visszaküldte a szerepet és mikor meginterpellálták, miért tette ezt, mint a sóhajok hidja a doge-palotából a fogházba. indignálódva adta meg a felvilágosítást: l Wf * BERREL-féle Kezfinomito folyadék a vörö» felrepedt él durva kezet I nap alatt bársoaydmávi éi hófehérré teszi. ======= I üveg ira 90 fillér. Postai szötküldée 4 üveg me^­rendelő8ön öl portomentes, Kapható :KERPELÉ" Budapest, V., Upét-kerut 28. ]

Next

/
Oldalképek
Tartalom