MAGYAR SZÍNPAD 1903. április (6. évfolyam 92-118. sz.)

1903-04-12 / 100. szám

Ä tavaszi ésnyánJlvaH^guj^^^ Um o U nztékban és a legjutányo-abb gyár árakban kaphatok i ­r ­=3 Or» O SZEKULESZ R. Oe 05 íu « © mii virág- és disztoll­© a c<f GO gyárában —J BUDAPEST, o o o <S Ctí C-J esi IV., Károly-u 4. és 5. SS Kalapvirágok, tolldiszek, kócsagtollak, virág­kalapok, valódi strucz-marabu és utánzott tollboak. Exotikus növények, mü- és imregralt pálmák s fák. Alkalmi ajandékok finom dísztárgyakban. Meny­asszonyi koszorúk és díszek a legújabb divat sze­rint. Szinházi — alkalmi — és sirkoszoruk szalag­nyomattal bármily kivitelben. , Hol szánkózzunk szinház ii tfo? Lantos-féle steinfeldi sörházban Teréz-körut 28. /! Rem<>k télikert!! Föbeiarai i nai u ial!! TULKUK te— is. ft.t.hFON u, 18. Ma vasárnap : Szárnyas estély. flaMMAM«« éttermeiben esténként J ,Snn0mS v>Átíil9 okitünő czlgányzene.o r GAMBRINUS u arazég ligniiydk és IcgtuM tőr- ét borosarnoka—.— Erzsébet-körut 27. Naponta nagy KATONAZENE-HASíGVERSENY I Pompáz télikart. L KtUSi (Ilikék társaságok résíéra. '.Kitűnő konyha.' Szabad bcmonot. Színház után friss ételek. Hétfőn és pénte- NEMÉNY BÉLA, ken honvedíane vendéglős. J Virágbokor éttermei (Biumenstseki.) József-tér és Fürdő-utcza sarok. Szinház után mindig friss vacsora. A világhirü Saivator sör friss csapolása. Tfrsaságok részére külön termek száz Személyig Borok és sörök 10 palaczkonkint díjtalanul házhoz szállíttatnak. ílrtfcr Konrád nagyVeniígi^ W » T»s«lnh»i te Opermbés UuMW^ rxy U WazMIrut SS. (Alkotaéay-ataxa sarak) \y­i rtntwl L ÜW UKBBÄU .őr- U r.ntM kbulfálá. • >! ), Ehm jános vendéglőjében a lemzetl Stinhix bérházában ——FAF^RS FAliI ~ hangversenyei. Szinház után friss vacsora. MAGYAR KIR. opera. m»»»»»»»»vf»»»eeee»ef»fee»»»»» A »Bánk bán« szövege. Első felvonás. Terem a királyi palotában. A vendégek mulatnak és dalban dicsőitik a bort és a mámort. Petur k.fejezést ad elégületlen­ségének. A békétlenek rábírják, hogy inkább énekeljen. Azután elmondja, mily méreggel látja, hogy a királyné csak a Merániakkal törődik, »míg mi hazánkban földönfutók vagyunk« és hogy gyorsfutárt kuwfött Bánk bánért. Oltó szerein et vall Melindának, a ki válasz helyett kesereg hogy miért is jött ide boldog fészkéből. Biberak ingerli O.tót, hogv csak el kell találnia a helyes kulcsol e női szívhez. Ottó bejelenő egy Gácsországból most érkezett gyorskövet üzenetét, hogy a magya-ok ott háborút nyertek királyuk vezeiése alatt. Táncz. Ottó ismétli heves szerelmi ajánlatait Melinda előtt. Melinda mit sem ad azonban e hízelgő mézes szavakra és gyűlölettel utasítja el a királyné öescsét. Biberák, ki eddig hallgatódzott, gonosz lélekkel örvendve távozik, hogy értesítvén Bánkot, őt a királyné ellen felbőszítse. Így akar Biberák a királynén hosszút állni. Ottó végül letérdel Melinda (lőtt és Bánk éppen e perezben lép be, de mintha kigyó marta volna, rögtön vissza­ugrik. Melinda megvetéssel mondja el Ottónak, hogy az igazi sze relmes nem térdepelve kunyorál, hanem mint egy Caesar, szabad tekintettel bátran beszél Igv tett Bánk is. Biberák biztatja Ottót, hogy csak ne csüggedjen el. Hevitő és altató port ad át neki Bánk jő és kétségbe van esve a felett, a mit látott. Biberák a királynéra sóz mindent, a ki felelős a foltért, mely Bánk becsü­letén ejtetett. Az egész udvar megjelenik és a királyné bucsut vesz vendégeitől. Melinda gúnyos beszéddel illeti a királynét az ->édes mulat ságért«. A királyné s igoruan megtiltja Melindá­nak, hegy távozzék s egy hétig eltiltja az udvartól Második fölvonás. Terem a királyi palotá­ban. Tiborcz ke ervesen panaszkodik Bánknak, milyen súlyos az országnak a sok idegen, kik miatt elszegényedtek a ^magyarok. Tiborcz hü alázattal ragaszkodik Bánkhoz, kinek egyszer életét is megmentette. Pénzt ad neki és vele küldi el Melindát tiszavidéki kastélyába, hova majd nemsokára követni fogja, hol nyugodt boldogságban élhetnek majd együtt. Gertrud jő és heves szemrehányásokkal fogadja Bánkot, a miért hirtelen visszajött. Parancsolólag beszél Bánkkal, ki azonban egyenesen a királyné szemébe vágja bűneit, hogy csak a külföldieket pártfogolja s ki .a királyi házból erkölcstelensé­gek tanyáját nyitotta. Ottó sebesen belép, Bánk kardot ránt reá és az gyáván elszalad. A királyné Bánkra mordul: »Hitvány, ne bántsd hazámat!« Bánk kardját most a királynéra fogja, leszúrja és elrohan. A békétlenek betörnek. Induló. Megérkezik a király is és Gertrudot vérébe fúlva látja' de se senkisem tudja, hogy ki követte el a merényletet. Endre holnapra szörnyű büntetést igér. Harmadik felvonás. Szabad vidék a Tisza mentén. Melinda és Tiborcz át akarnak kelni egy ladikon a túloldalra. Egy láthatatlan kar óva inti őket, hogy őrizkedjenek a vihirtól. Melinda igen komor és szinte magán kívül van a türelmetlenségtől. Kis fiával együtt Tiborcz kíséretében csajkára ül. Változás. Gyászterem. A királyné ravatalon nyugszik. Szerzetesek kara gyászdalokat énekel. A király és az egész udvar jelen vannak. Egy királyi tiszt jelenti, hogy az áruló nem él már, ő Petur bánt megölte. A király nem hiszi, hogy Petur lett volna a gyilkos. A Békétlenekre gya­nakszik, de a mint azokat előhozatja, kitudódik, hogy ők foglyok voltak, mig a királynét meg­ölték s mire a nép lázadással kiszabaditá őket, a királynét már haló vérében találták. Ki lehet hát a gyilkos ? Valaki — mondják — a ki Ottót is megölte, »mert húgát megejté buja vágya vad dühében«. A király nem akarja hinni, de megjelenik maga Bánk, hogy tanúskodjék önmaga ellen. »Gyilkos Bánk« — szól a király — »s én királyi hatalmat reád bizék, oh szépen gyakoroltad«. Most elmondja Bánk, mint síny­lődött már az ország s mint kellett nekie bosszút állani azon, a ki mindezt okozá és beerest?nsk gyilkosa volt. A király fogságba akarja vitetni Bánacv, de ő ellenkezik, mert »Árpád és Bánk vére közt biró csak országunk lehet«. Endre meg akar vivni vele és már kar­dot huz, mikor Tiborcz jő és utána hozzák Melinda koporsóját. Midőn ugyanis átkelőben voltak a Tiszán, Melinda átkarolta egyetlen gyermekét s vele a bősz habokba rohant . . . Bánk csak annyit szólhat a királyhoz: »im Gertrud és Ottó müve !« Azután kedélye meg­törik egészen, mert »nincs a világon vesztes csak ő«. A király nem gondol többé megbün­tetésére, fájdalma úgyis megrövidíti életét, ő már most is élő halott. Karének. Isten porának adj örök nyuga'mat S lelkét fogadd el a megboldogultnak. dfj-' 3 3333 3 33333 Tavaszi saisonra a legújabb nöi ruhakelmékben, selyemszövetek­ben, mosó-árukban, lenarukban, csipkefüggönyök­ben, a legdúsabb választék található. SCHATZ H. ÉS TÁRSA oicsó áruházban. Király utcza 10. II. udvar átjáróház. 333 3 3333 33 333 33 Bártfa gyógyfürdő SÁROS VÁRMEGYE. Posta-, tavirda- és vasati állomás. OtiOO hol l gyönyörű fi-uyveserdö. Kárpáti gyógy- és fürdőhely a Beszkid déli iejtőjen. Kitűnő gy ógyhatású égvényes sós savas savanyuvitet. = Kiváló éghajlati és terep-gyógyhely = Enyhe, balzsamos, por- és szélmentes I vegö. Hideg és meleg ásványvíz, vasláp- és fenyő-fürdőit Orvos-forrás kiváló égvényes sós-savariyuviz. Tüdő- és gége­betegeknek elismert szaktanárok által legmele­gebben ajánlva. Alkatrészei folytán hasonló mása a Selters-vizének. Elismert kitűnő felszerelésű hidegvíz gyógyintézet. Tej- savó. és kejirhura. Villamos-gyógykezelés, Massage. Ő esdsz, és kir. felsége Istenben boldogult Erzsébet királyné nyári tartózkodási helye 1895. évben. LIPÓTVÁROSI SZÁLLODA == (Budapest, V. Sétatér-utoza 5.) — Havi szobák 15 frttól és följebb. 40 elegáns szoba 1 frttól feljebb. Színészeknek és utazók­nak 25% engedmény. Étterem a szállóban. Telefon: 44— Balaton Szálloda (Garni.) V. kar., Hajnal-ufoza és Vadász-utoza sarak. Újonnan átalakítva. Villanyberendezés és rézágyakkal. Nappali szoba 60 krtól 4 frtig. mmm (•olt HLTZSMII) Dták-tári éftsmai uiahú utáa is telek, kitunó atyán y-haagverseny. Sa ját ttfétl bérek. = Őrékor »*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom