MAGYAR SZÍNPAD 1903. április (6. évfolyam 92-118. sz.)

1903-04-27 / 115. szám

A M. Kir. Operahá z, Nemzeti Szinh áz es a Várszínhá z minden látogatója a „Magy ar Színpad" e példányát a jegyszedőknél, kívánatra, dijtaianul kapja. ;itod ik évfolyam. Budapest, 1903. április 27. 115. szám. SZÖVEGES ÉS KÉPES MAGYAR SZÍNPAD Napilap. A M. Kir. Operaház. Nemzeti Szinház. Vígszínház, Magyar Szinház. Népszínház és Várszínház hivatalos színlap* KIóAretési ár: Negyedé™ 7 le n •••>. — Egy Mm S FAA GY. Klfr. OPEfrA. Budapest, hétfő, 1933. április 27-én: Évi bérlet 62. sz. Havi bérlet 14. sz. Fölemelt helyárak. Bonci Alessandro lovag vendégfelléptével: A sevillai borbély. Vig opera két felvonásban. Zenéjét szerzette: Rossini. Személyek: Gróf Almaviva— — — ­Bartolo, orvos — — — Rosina, gyámleánya— — ­Basilio, zenemester — — Figaro, borbély— — — ­Bertha, Rosina nevelőnője — Fiorillo — — — — ­Őrtiszt — — — — — Jegyző — — — — ­Leptulajdoooe és fetetés szerkesxtó: MÁRKUS JÓZSEF. Scerkesstlség és kiedlMveUl: Budapest, VT., Teréz-körut 38. aaáaa. Bonci A. lovag m, v. Hegedűs Szoyer I. Kornai Takács Válent V. Mihályi — — — — Ney B. — — — — — Fodor Őrök Zenészek. Inasok. A II. felvonásbeli énekleczke-jelenetben Szoyer Ilonka Arditi »La Forosettá«-ját énekli és Bonci Alessandro lovag Bizet »Carmen«-jéből egy magándalt ad elő. Vezényli : Kerner István, karmester. 10 perez szünet. A piros czipő. Tánczlegenda 4 képben. Zenéjét szerzette Máder Raoul. Szövegét irta Regel H., choreografiáját készítette Hassreiter J. Szinre kerül a IV. kép. Csillag ballabille. Tánczolják Balogh Sz., Kis5 H., Reisz R, és az összes tánezszemélyzet. Kezdete 7 órakor, vége 10 óra után. . 4 dalmű szövegmagyarázata lapunk G. olda­lán található. Hoti miisor : Kedd: Nincs előadás. — Szerda: A sevillai borbély It.fsiv. Rigoletto IV. feiv * babatündér _ Csütörtök: Carmen. — Péntek: Nincs előadás. ­Szombat: Onegin. — Vasárnap: A varázsfuvola. ALESSANDRO BONCI. HEGYESI MARI. NEJVIZETI SZÍNHÁZ. Budapest, hétfő, 1903. április 27-én: 52. Bérletszünet. Mérsékelt helyárak. Téli rege. Színjáték öt felvonásban. Irta : Schakespere. Forditotta : Szász Károly. Személyek : Leontes, SziczTa királya „_ Szacsvay Hermione, neje ... ... ... Hegyesi M. Mamilius, fiuk ... Kóré Perdita, leányuk ... ... ... V. Molnár R Polixenes, Bithynia királya ... Bakó Florizel, fia ... ... 1.. Beregi Camillo, | Gál Antigonus, j Molnár Cleomenes, t szicziliai urak ... Egressy Dion, 1 Mészáros Rogers, I ... Hetényi Paulina, Antigonus neje ... Szacsvayné Emilia, a királynő udvarhölgye Boér H. Öreg juhász ... ... Újházi Ifjú juhász, fia ... ... ... Dezső Mopsa, 1 , . , . , Biró I. Dorcas, i P^torleanyok __ paul ay £ Egy szicziliai ur ... ... ... Latabár Egy hajós ... ... Abonyi Egy pásztor ... ... ... ... Szőke Tiszt ... ... Kőrösmezei Autolycus, caló Rózsahegyi 1-ső 1 .... .. .. Munkácsi M. 2-ik I holg y ... ... ... ... Tuboly K, Idő... Mészáros Urak, hölgyek, polgárok, katonák, pásztorok, pásztorleányok, tánezosok. Történik: Szicziliá­ban és Bithyniában. A 3. és 4. felvonás közt 16 évi időköz van. A II. felvonás után 10 perez szünet. Kezdete 7 órakor, vége 10 előtt. A darab szövegmagyarázata íapaak 7 oldaláo található Heti miisor: Kedd: Lady Windermare legyezője — Szerda: Mriantrop Regényesek — Csttörtök Egyéniség — Péntek: Közönyt közön,nyel — S/.om bat: Három testőr. — Vasarnap d. u.: Agglegények Este: Pogány Gábor. Színház után a New-York kávéházba megyünk. Színes angol zephyr ing 3 frt — Szines franczia batiszt ing .. ... 2 » 50 Szines angol french ing ... ... 2 » — Szines francz. batiszt röv. alsó nadrág 1 frt és 150 Panama nemezkalapok darabja 1 frt 50 Bel- és külföldi kalapok kaphatók. Balogh és Lengyel • uri divat Üzletben — Budapest, IV., Muzeum-körut 9. 5z<Kf$föVir«si patlillon kávéházi és vendéglői helyiségei a Városligetben. (Budapest legkellemesebb tavaszi üdülő és szórakozási helye!) ™ Megnyíltak, hí Minden nap honvédzenekar. Színház után a New-York kávéhízba megyünk. Finom ízlés I Nagy választék I Az előkelő hölgyvilág! Remek eredeti párisi modeil-kalapokat a leg­kényesebb Ízlésnek megfelelően jutányosán vásárolhat FRIEDMffl SÁNDOR jun.-nál IV., ZsibArus-u. 1. sz. Jutányos árak I Figyelmes kiszolgálás I m 3 modern kényelemmel berendezett szálloda, kitűnő ivóvízzel, villanyvilágitással. ' Nagy kiterjedésű park és fenyver ' Bársonysima fürdőtalaj. Pompás idegedző hullámverés. Vendéglő és kávéház házi kezelésben. Étkezés pensionban napi 5—7 kor. m SIOFOK Balatonfürdő, déli vatnti állomás. Posta, távírda, telefon. Bndapesti iroda V., Árpád-u. 11. Felvilágosítást nyújt az »Idegenforgalmi és uta ási vál­lalat r. t.< Budapest, V., Vigadó-tér és Cook-czég vala­mennyi európai és tengerentúli irodája. Megnyitás junlus hó iO-án. Szobaárak juniusban 40°/ 0-al mérsékeltek. Térzene a m. kir. V. hínvédkerület zenekara által. Vadászat, halászat, yacht-sport. Lóverseny, kerékpározás, lennis m m WS ffJ Ingyen példány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom