F. Mentényi Klára szerk.: Műemlékvédelmi Szemle 1993/1. szám Az Országos Műemléki Felügyelőség tájékoztatója (Budapest, 1993)

TANULMÁNY - Balázsik Tamás: Kegyúri temetkezés Túristvándiban

A Perényiek istvándi birtoklása 1488-cal vette kezdetét. János és fiai, Gábor, Mihály és István ekkor vették meg Cégényi János itteni és a környék falvaiban lé­vő bizonyos birtokait 1000 arany forintért. 1514-ben Perényi Gábor, Cégényi Bálint lányától, Agathától szerzett jobbágyokat, továbbá kezére került Bornemisza Gáspár presbiternek Istvándi határában fekvő tapolnokháti szántóföldjeiből 50 (20 ekealja), majd 100 forintnyi, valamint a Kömörő területén fekvő kedmenszegi kaszálója. Amellett, hogy a már említett Kömörei-kúria Perényi Gáboré volt, egy 1548-as adat szerint zálogként Cégényi Jánostól is megszerezte az Istvándihoz tartozó Gömlecsben, más forrás szerint a Zemlyék nevű szigeten levő udvarházát, továb­bá birtoka volt az Istvándi és Gömlecs közti területen is. (A Gömlecsnek nevezett részen egy 1816-os forrás szerint a református templom melletti belső telkek ér­tendők, amelynek lakosságát a török és a pestis kipusztította.) Az 1540-es évekből fennmaradt néhány feljegyzés, ezek szerint Perényi Gábor fia János olyan jobbá­gyok felett rendelkezett, akik egykor Kömörei Mihály, Cégényi János és Cégényi Bálint birtokában voltak. Perényi István pedig egy Verbőczi Istvánnal kötött csere­ügylet kapcsán jutott 1518-ban istvándi javakhoz. Verbőczi ugyanis a dobronyai ura­dalomért elcserélte Perényivel az 1514-es parasztháború után neki adományozott, jobbára a parasztcsapatokhoz csatlakozott nemesektől, így a Kölcseyek némelyiké­től is elkobzott környékbeli birtokokat. 17 A birtokgyarapítás eredményeként a Perényiek a 16. század közepére a falu egyik, ha nem a legnagyobb földesuraivá emelkedtek. Egy 1551-es összeírás Perényi Jánosnak 43 jobbágyát említi, a környe­ző falvakkal összevetve itt bírtak a legtöbb jobbággyal. A 16. század második fe­lében tovább gyarapították birtokállományukat. 1587—89 folyamán például a Kende családtagoktól az istvándi malomban bírt részeik kerültek Zsófia, Perényi István ugocsai főispán lánya kezére. A feltevések szerint ő volt az a titokzatos „Sófi", aki­nek nevére Balassi Bálint 1589-ben verset szerzett, meglátva ugyanis a gyászba öl­tözött gyermeklányt, beleszeretett. Kezét is igyekezett megnyerni, Zsófia azonban 1590 novemberében Kevendi Székely György felesége lett. Székely — 1595-ben kallói kapitány — maga is gyarapította a családi vagyont, 1596-ban Kende Tamástól szer­zett zálogképpen 400 arany forintért egy kúriát Istvándiban. Miután Perényi Zsó­fia — előbb Székely György (+1598/99) majd Forgách János (+1601/2) özvegye, végül Kollonich Siegfrid egri várkapitány (+1624) felesége — 1607-ben, majd fia, Székely Jakab 1608-ban meghalt, Deregnyei Daróczi Ferenc birtokaik közül többet, így az Istvándiban bírt javakat, megszakadás címén felkérte. Az uralkodó azonban a birtokokról — köztük az istvándi kúriáról is — nem számára, hanem Kornis Zsig­mondnak állíttatott ki 1608-ban privilegiális oklevelet. Az eladományozás ellen Perényi György, Ferenc és Gábor, valamint Perényi István fia Mihály pert indítot­tak, amit meg is nyertek, s kezükön maradtak az istvándi birtokok. 18 Abból a tény­ből, hogy Perényi Ferenc 1618-ban több zálogosítást is keltezett Istvándiból, felté­telezhető, hogy huzamosabban itt tartózkodott, egy 1619-es irat pedig Perényi Mi­hályt itt lakóként említi. Egy 1646-os hatalmaskodás kapcsán megtudjuk továbbá, hogy Perényi Zsigmond (György fia) udvarháza az Istvándi mezőn áll, egy 1677­es csereügyletből pedig azt, hogy Perényi Ádám (Zsigmond fia) kúriája közelében a Kendék szántóföldjei vannak. 19 A Perényi-udvarházat később Sóvári Soós János

Next

/
Oldalképek
Tartalom