Valter Ilona szerk.: Entz Géza Nyolcvanadik születésnapjára Tanulmányok (Művészettörténet - műemlékvédelem 2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1993)

Kubinyi András: Szécsi Dénes bíboros prímás

Szécsi Dénes bíboros prímás KUBINYÍ ANDRÁS Több, mint 550 évvel ezelőtt foglalta el Szécsi Dénes bíboros az esztergomi érseki széket. A középkori magyar egyház egyik legjelentősebb egyéniségét a történetírás inkább negatívan értékeli. Hozzá­járul ehhez az érsek Habsburg-pártisága, valamint az, hogy alig több mint két hó­nap alatt két egymással szemben álló királyt koronázott. 1 Az utókor inkább utódá­nak, a nagy humanista Vitéz Jánosnak a jelentőségét emelte ki, és így ennek fé­nyében elhomályosodott Szécsi tevékenysége, amellyel mind az egyház, mind a középkori magyar királyság érdekét szolgálta. A későbbi érsek az ország egyik leghatalmasabb arisztokrata családjából, a Ba­log nembeli Szécsi famíliából származott. Nagyapja, Miklós, nádori, hasonnevű apja többek közt kincstartói és tárnokmesteri tisztet töltött be. Atyja, Garai Ilona, id. Garai Miklós nádor leánya volt. 2 A család legnagyobb birtokteste Felsőlendva központtal Vas megyében terült el, ahol száznál több falu egységes tömböt képe­zett. 3 Nem véletlen, hogy a család több tagja „Herceg" nevet viselt, sőt maga Dé­nes is lendvai hercegként iratkozott be a bécsi egyetemre. 4 Csak annyit tudunk róla, hogy 1413 előtt született, a valószínűség szerint 1409-1410 táján. 3 A bécsi egyetemre az 1424-es téli félévre iratkozott be testvérével, Tamással együtt. 6 Ez csak annyit jelent, hogy legalább 14 évesnek kellett lennie. Bizonyára itt szerzett fokozatot az artes fakultásán. Úgy látszik, hogy továbbtanulásra készült, mert közel tíz év múlva a bolognai egyetemen tűnik fel, ahol kánonjogot tanul. 1433-ban előadásokat tart, majd 1434. június 5-én - már mindkét jog licentiátusa­ként - kánonjogból doktorál. Az egyetemi feljegyzés szigorlatánál az átlagosnál jó­val elismerőbb szavakat használ. 7 Úgy látszik, hogy még egy ideig Bolognában tar­tózkodott, és az sincs kizárva, hogy tanított is. Hazaérkezve úgy látszik, hogy a királyné - Erzsébet, Zsigmond lánya - környe­zetében élő testvérei járták ki neki az első egyházi méltóságot, 1438-ban nyitrai püspök lett. Ez egyike volt az ország legszegényebb püspökségeinek, így nem vé­letlen, hogy mivel közben megüresedett a győri püspökség, a királyné azt juttatta Szécsinek, aki már október 19-én intézkedett az egyházmegye tizedei beszedésé­ről. Albert király Boroszlóban tudta meg felesége intézkedését, és 1439. január 25-én eltiltotta a nyitrai püspököt a győri egyházmegyétől. 8 Az ügy végül úgy oldó­dott meg, hogy a királyné az egri egyházmegyét is betöltötte férje tudta nélkül, sőt a pápához is fordult megerősítésért. Kompromisszum született: a király jelöltje megkapta Győrt, Szécsi Egert, míg a királyné másik jelöltje püspökség nélkül ma­radt. 9 Erzsébet azonban még azt is ki tudta kegyencének járni, hogy bíborosi ka­lapra felterjesszék. IV. Jenő pápa az év második felében nevezte ki aztán Szécsi eg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom