Magyar Műemlékvédelem (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 14. Budapest, 2007)

ÉPÜLETEK HOMLOKZATI FELÜLETKÉPZÉSÉNEK ÉS SZÍNESSÉGÉNEK TÖRTÉNETISÉGE. KONFERENCIA (BUDAPEST, 2005. NOVEMBER 17-18.) - FERKAI ANDRÁS: A modern mozgalom színházhasználatáról a Napraforgó utcai Somogy-ház kutatása kapcsán

A MODERN MOZGALOM SZÍNHASZNÁLATÁRÓL A NAPRAFORGÓ UTCAI SOMOGYI-HÁZ KUTATÁSA KAPCSÁN FERKAI ANDRÁS A pasaréti kislakásos mintatelepen álló, Fischer József által tervezett családi ház tudományos dokumentációjá­nak készítése adott módot arra, hogy a modern építészet és a színezés viszonyával foglalkozzam. A kutatás során ugyanis kiderült, hogy az épület kompozíciójának szerves része volt a színterv. Ezért utána kellett néznem, mit tárt föl az építészettörténet az utóbbi időben e téren, és mi­lyen eredményeket tud felmutatni a műemlékvédelem a nagyvilágban. Szines építészetről, színtervekről a modern mozgalom építészetévek kapcsolatban csak az elmúlt 10-15 évben lehet hallani.' Korábban az a meggyőződés uralkodott, hogy a modern építészet - fehér. Berlinben 1929-ben lakótelep épült Weisse Stadt néven, 2 Tel Avivot máig White City-nek nevezik modern épületei alapján. 3 A Die Form című német folyóirat Weiss, alles Weiss címmel közölt cikket 1930-ban:' Még a modern kritikáját megfo­galmazó kései írásokban is „fehér" istenekről (Tom Wolfe), 5 illetve/e/iér falakról" {Mark Wigley) 6 esik szó. Jogosan vetődik fel tehát a kérdés, mi vezetett a hó­fehér kubusok sztereotípiájához? E makacsul továbbélő tévhit természetesen több okkal magyarázható. A leg­fontosabb ok, hogy a színes épületek nem maradtak fenn eredeti állapotukban. Az újfajta színkompozíciók gyakran meghökkentők voltak, nem mindenkinek tet­szettek, és elég volt egy tulajdonosváltás, némi tiltakozás, vagy csupán a színek kifakulása, elpiszkolódása ahhoz, hogy átfessék, megszüntessék. Nem csak a használók, az építészek is hozzájárultak a színes építészet feledésbe merüléséhez. Sokan változtattak korábbi elveiken, elfe­lejtették, vagy megtagadták „színes" korszakukat. Mint láttuk, a korabeli, vagy utólagos cikkek, tanulmányok is erősítették a tévhitet. Végül, az egykori publikációkban szinte kivétel nélkül fekete-fehér fényképek jelentek meg, amelyekről legfeljebb tónusokat lehetett megálla­pítani, színeket nem. A modern építészet első nemzetkö­zi seregszemléjéről, a stuttgarti Weissenhof Siedlungról is csak fekete-fehér fényképeket ismerünk. (I. kép) Nem olyan régen, a kilencvenes években, publikálták először azt a festményt, amely a befejezés előtt álló mintatelep­ről 1927-ben készült. 7 (2. kép) Erről a képről megtudjuk, hogy Le Corbusier ikerháza világoszöld és kék, a másik épülete rózsaszín volt, Mies van der Rohe hosszú társas­háza bézs-színű, Mart Stam sorháza kék-fehér, BrunoTaut családi háza pedig alapvetően zöld-piros, de élénk sárga, sötétkék és fekete szín is volt rajta. A modern mozgalom színhasználata korántsem volt egységes, az egyes mesterek és irányzatok sajátos szín­kompozíciói eltérő felfogásról tanúskodnak. Voltak, akik elméleti alapon építették föl színrendszerüket, mások in­kább festői tapasztalataik alapján, megint mások pragma­tikusan vagy etikai szándékkal viszonyultak a kérdéshez. A modern mozgalom korai szakaszának színezési koncepci­ói közül az alábbiakban négy karakteres példát mutatok be. BRUNOTAUT A modern mesterek közül legkorábban a német Bruno Taut (1880-1938) kezdett foglalkozni a színezés kérdé­seivel. 8 1905-ben jegyezte a következő mondatot nap­lójába: „Farbiges Raumkompositionen, farbiges Architektur, das sind Gebiete, in denen ich vielleicht einige Persönliche sagen werde" 9 Már az első világháború előtt megépített Berlin külterületén egy kis lakótelepet (Am Falkenberg 1913-1915, Berlin-Grünau), amit a köznyelv Tuschkasten­nek (festékesdoboznak) nevezett el. (3. kép) A változatos csoportokba rendezett földszintes, illetve egyemeletes házak (többnyire sorházak) eredeti színezését a kilencve­nes években állították helyre. A Gartenstadtweg mentén a házak falának színezése erős (vörös, fekete, sárga), ezeken a felületeken az ablakok, zsalugáterek és ajtók feketével, fehérrel, vörössel vagy kékkel jelennek meg. Az Akazienhof házait viszont pasztelles színárnyalatok jellemzik: halvány­kék, rózsaszín, szürke, okker. A színezéssel Taut a vidéki ba­rokk építészet hagyományára és a népművészeti tárgyak (bútorok, textíliák) merész színkombinációira utalt vissza. Bruno Taut számára a színezés nem annyira esztéti­kai, mint inkább etikai kérdés volt. „Célunk a piszkosszürke bérkaszárnyák és sivár hátsó udvarok lakóinak egy szikrányi életörömöt nyújtani"- Irta a színes építészet érdekében fogalmazott manifesztumában. 10 Az először 1919-ben megjelent felhívást sok neves ember aláírta: többek kö­zött Peter Behrens, August Endeil, Fritz Schumacher, Hans Poelzig, Hans Scharoun, Adolf Behne, Walter Gropius, valamint Josef Hoffmann és Josef Strzygowki professzor

Next

/
Oldalképek
Tartalom