Magyar Műemlékvédelem 1949-1959 (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 1. Budapest, 1960)

Párkányi Mihály: A műemléki tervezés kérdései

súlyának megfelelően vezető helyre teszi a város­rendezési elgondolásokat, a mai élet korszerű for­galmi, területfelhasználási igényeit, és érvényre­juttatásukat összehangolja a műemlékvédelem lát­szólag ellentmondó követelményeivel : ügyelve arra, hogy a város fejlesztése ne mossa el a város településtörténelmi fejlődését reprezentáló szerke­zetét, felépítését, az építészeti tradíciókat őrző ut­cákat, tereket. A városépítészet és a műemlék­védelem közötti kölcsönös összefüggések ismereté­ben igyekszik egyrészt a városépítészeti elgondo­lásokat — a műemlékek városképbe való fokozott bevonása útján —• a műemlékvédelem javára is érvényesíteni, másrészt maga is hozzájárul, hogy műemlékhelyreállítási tevékenységei városrende­zési, területrendezési, tájrendezési elgondolások el­indítói lehessenek. A történelmi városszerkezet ku­tatásának nálunk még fiatal, most szerveződő tu­dományának elmélyítésével a műemlékvédelem ré­széről alapvető indítékát adja a történelmi város­részek leendő városrendezési elgondolásának, elő­készíti, hogy az új objektumok, együttesek létesí­tésével kiegészülő városképek, utcaképek a meg­levővel, a régivel harmonikus egységbe ötvöződ­hessenek. (A háború utáni nyugatnémet város­rendezési tervek történelmi városmagot, városszer­kezetet szétrobbantó építkezései intő példái e téma korszerűségének és időszerűségének.) A műemlékvédelem és városépítészet kapcsola­tában rejlő törvényszerűségek kutatása ugyanakkor azzal az előnnyel is jár, hogy kifejleszti az érzé­kenységet a városrendészet eddig másodlagosnak vélt részletkérdései iránt. A városképek, utcaké­pek közelebbi vizsgálata azt mutatja, hogy hatá­suk nemcsak a bennük felsorakozó épületek egyedi architektonikus tulajdonságainak függvénye, hogy az együttessé szerveződő építmények elsősorban nem annyira saját értékükkel, mint összehangolt­ságukkal, egymáshoz való kapcsolatukkal jutnak érvényre. A szocialista műemlékvédelem hatalmas előnye, hogy nem kell megállnia a törvényszerű­ségek puszta felismerésénél, hanem módja és lehe­tősége van ennek városépítészeti gyakorlatba való átültetésére. Elemző vizsgálat alá veszi az utca­képet befolyásoló, alakító részleteket, apróbb eleme­ket. A házak tetőidomai, kéményei, a földszinti kirakatszekrények, lámpák, hirdetések, cégjelzé­sek, feliratok, a homlokzatok szinte észrevétlen elemei : rácsok, ablaktokok, tagozatok stb. ezernyi tényezői lehetnek a városkép alakításának. E té­nyezők tudatos nagyméretű, szervezett alakítása nagy költségbefektetések nélkül is minőségbeli vál­tozást okoz a városkép arculatában, újabb és újabb kifejező eszközt ad a tervező kezébe, mellyel az épületek hatását megjavítja. A helyes érzékű szí­nezés az egyes épület architektonikájának értelmét, tagolását szinte felszínre hozza, kiterjedt alkalma­zása pedig egész utcaképek, városképek hatását javította meg. Az esztétikailag zavaró kaotikus hirdetőtáblák, kirakatszekrények megszüntetése ós az architektúrát is kidomborító újakkal való ki­cserélése, az épületek földszinti üzletsorainak város­képileg átgondolt homlokzati kialakítása, a kis látószög miatt legerőteljesebben érvényesülő föld­szinti homlokzatokon teremtett számos városunk­ban utcaképet eldöntő értelmes rendet, összekap­csolva a történelmi tradíció őrzését a fejlődés helyes szolgálatával. A műemlékvédelmi meg­fontolásokból levont gondolat nem állt meg a vé­dett városképek haláránál. A nagykörút műemlé­kileg legkevésbé sem értékes útvonalának ma is alakuló nagylélekzetű rendezése sokszor vulgáris tarkaságával is már egy műemléki elv városrendé­szetbe való behatolásának műemlékvédelmen túl mutató példáját adja. Ennek taglalása azonban már kívül esik témánk keretein. Nagy vonalakban, röviden áttekintettük a mű­emléki tervezés alapvető kérdéseit. Mondánivakun­kat nem fejezhetjük be annak megállapítása nél­kül, hogy bár a magyar építészetnek az elmúlt tíz év hosszú ideig vitatandó periódusa volt - - a magyar műemlékvédelemben ez idő alatt sikerült olyan sajátos hangot megütni, mellyel méltó helyet kapott a magyar építészet orchesterében. Most munkánk elmélyítéséé lesz a szó. Párkányi Mihály PLANUNGSFRAGEN DER DENKMALPFLEGE Die Abhandlung befaßt sieh mit den Planungsfra­gen fier Denkmalpflege. In der Einleitung überblickt der Verfasser die Nachkriegsgestaltung der die theoretischen Planungsgrundlagen bestimmenden Anschauung des Denkmalschutzes. In bezug auf die Methodik und Gren­zen der Restaurierung gelangte die ungarische Denkmal­pflege bereits vor dem Kriege zur Feststellung der richti­gen Grundsätze, aber die auf die Gesamtheit der Denk­malpflege bezügliche Anschauung mußte nach 1948 grund­legend geändert werden. Die im Leben des Landes einge­tretene Wandlung der sozialen Struktur hat mit der Über­nahme der Denkmäler in gesellschaftliches Eigentum je­nen Gegensatz liquidiert, der früher zwischen dem allge­meinen Denkmalschutz und dem Privatbesitz denkmal­werter Gebäude bestand. Die dialektische Anschauung konnte sich Geltung verschaffen, laut welcher die einzel­nen Denkmäler nicht aus ihren Zusammenhängen her­ausgerissen werden dürfen, die vor Augen hält, daß das Denkmal mit seiner Umgebung, der Straße, dem Platz auf welchem es steht, eine Einheit bildet und es auf seine Umgebung einwirkt, wobei andererseits auf seine Er­scheinung die Umgebung von ausschlaggebendem Einfluß ist, Die Denkmalplanung nimmt einen speziellen Platz in der Bauplanung ein. Ihr Zweck besteht nicht im Zu­standebringen neuer künstlerischer Schöpfungen, son­dern darin, daß die alten Denkmäler unserer Vergangen­heit von neuem belebt werden. Darum sichert die Denk­malplanung, im Gegensatz zu den großen Kunstgattun­gen der Bauplanung, nicht einer neuen Funktion einen neuen Rahmen, sondern projektiert die neue Funktion in die alten Rahmen. Die Wiederherstellungunserer Denk­mäler führt uns zu einem speziellen Problem der Denk­malpflege : zur Frage des Widerspruchs zwischen Alt und Neu. Hierin besteht der grundlegende dialektische Widerspruch der Denkmalpflege, welcher das ganze Ge­biet generell durchdringt, alle sonstigen Widersprüche sind ihm untergeordnet. Die Abhandlung analysiert ein­gehend die Geltendmachung der Dialektik der Denkmal­pflege, von dem einfachen Bestandschutz bis zu den sich auch auf den Städtebau auswirkenden Problemen des I )onkmalschut zes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom