Dr. Balázs Dénes szerk.: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 11. (Magyar Földrajzi Múzeum; Érd, 1992)

ÉRTEKEZÉSEK - A magyar utazók emlékhelyei a Kárpát-medencében. Erdély. I.

Mikes Kelemen (1690-1761) száműzött Törökországban 1. Emlékoszlop szülőháza helyén A Rodostóban írott „Törökországi levelek" szerzője a három­széki Zágon faluban született. A ház természetesen réges-rég elpusztult, de megmaradt a nép emlékezetében. A telken kis virágos kertet alakítottak ki és műkőből készült lapos oszlopon fehér márványtáblát helyeztek el magyar és román szöveggel: Az e helyen épült házban született MIKES KELEMEN 1690-1762 II. Rákóczi Ferenc íródeákja, a Rodostóba száműzött szabadságharcos, a régi magyar széppróza kiváló művelője. In acest loc a fost casa, in care s-a náscut MIKES KELEMEN 1690-1762 apródul lui F. Rákóczi II. luptâtor pentru libertate, exilât in Turcia, unul dintre cei mai de seamä prozatori al literaturii maghütre vechL (Megj.: az emléktáblán hibás a halálozási év, 1761-ben halt meg.) Az emlékmű telke (a volt Mikes-porta) jelenleg Nagy György­né kovásznai lakos tulajdona, árendába bírja a zágoni Molnár Jánosné, az emlékmű gondozója (Mikes u. 1273). 2. „Mikes-tölgyek" Zágonban, M. K. szülőháza helyétől mintegy 200 m-re két idős, pusztuló tölgyfa áll, melyek feltehetően Mikes gyermek­korában is már megvoltak. A fákat 1973-ban védetté nyilvání­tották, és erről tanúskodik a fák lábánál oszlopba vésett szöveg: M ikes-tölgyek. I Stejarii I lui Mikes. I Die Mikes­Eichen. I Monument al I natura ocrotit I conform légii I Nr.9ll973.sz, I törvény által I védett természeti emlék Orbán Balázs (1829-1890) a Közel-Kelet utazója, a Székelyföld leírója 1. Szülőház 0. B. báró az Udvarhely megyei (ma: Maros megye) családi birtokon, Székelylengyelfalván CPolonita) született. Egyes források szerint szülő- vagy lakóháza a Lengyelfalván ma is meglévő Orbán-kúria. Ez az épület azonban csak O. B. halála után készült el, miután a szülőházat lebontották. A házon nincs emléktábla. A meglehetősen elhanyagolt épületben a községi 10 osztályos általános iskola alsó négy osztálya és óvoda működik. 2. Síremlék O. B. két kopjafával ékesített és bronz arcképével díszített, terméskőből rakott síremléke a Székelyudvarhel y melletti Szejkefürdőn található, a fürdővel szembeni domboldalon, ahova a füves réten át székelykapuk sora vezeL - O. B. Budapesten hunyt el, de az volt a kérése, hogy szülőföldjén helyezzék örök nyugalomra. Sajnos a sírhelyet rosszul válasz­tották meg, vízelöntés miatt kétszer is újra kellett temetni. 1921. jún. 19-én volt a harmadik temetése, amikor az összeros­kadt családi sírboltból csontjait új koporsóba téve a mostani síremléknél hantolták el. 1932. máj. 22-én avatták fel a síremléket, mely akkor egy bekerített négyszögű területből állt, bejárati kapuját zsindelyes fatorony alkotta, a kertecske Orbán Balázs kopjafás sírja közepén pedig egy 4 m magas, cserefából faragott kopjafa állt a következő felirattal: ORBÁN BALÁZS 1830-1890, a Székelyföld leírásának írója, tudós és politikus. A mostani időt álló síremléket 1969. okt. 26-án avatták fel; tervezője és a bronz dombormű alkotója a székelyudvarhelyi Orbán Áron szobrászművész. Az arckép körül már a helyes születési évszám szerepel: ORBÁN BALÁZS 1829-1890. (Dénes István közlései szerint.) 3. Kopjafa 0. B. sírjának eredeti kopjafáját a Székelyudvarhelyi Múze­umban őrzik, kiállításon látható. Kb. 3 m magas, tölgyfából készült síroszlop hiányos, erősen korhadó állapotban van. Jól kiolvasható azonban a vésett felirat: Itt nyugszik I ORBÁN BALÁZS 11829-1890. I Székelyföld! I A te leghívebb jiad Ipihen itt, nyugtasd, i míg a kürt riad 4. Székelykapu Díszesen faragott kapu, melyet O. B. hajdani portájáról helyeztek át a szejkefürdői síremléke elé. A sírtól távolodva további válogatottan szép székelykapukat állítottak fel (szá­muk 1992-ben 8 volt). O. B. székely kapuján a kis bejáró fölött a következő felirat olvasható: Az egy igaz Isten segedelmével építette Orbán Balázs 1888. március 24. 5. Nyári lak Egyemeletes, négyszögletes, kissé átalakított kőépület Szej­kefürdőn, a fürdőmedencék mellett. Nyári időszakban itt lakott O. B. és feltehetően itt írta könyveinek java részét. Ennek megörökítésére a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Közművelődési Egyesület (rövidített neve: OBKE) emléktáb-

Next

/
Oldalképek
Tartalom