Dr. Balázs Dénes szerk.: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1. (Magyar földrajzi gyűjtemény; Érd, 1985)

ÉRTEKEZÉSEK - Dr. Szabó József: Gondolatok Hunfalvy János életművéről

hogy az hálás téma volt. Hiszen ennek az életműnek az arányai valóban impozánsak. Gondoljuk csak meg! Legalább 35 önálló kötet, köztük a három leg­nagyobb lélegzetű (A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása, az Egyetemes földrajz, az Egye­temes történelem) háromszor három kötetben több mint 5000 oldalon, valamint 150—200 különböző tanulmány, cikk, könyvismertetés, fordítás stb. (KELETI K. 1891 j. S ha csak a legismertebbekre gondolunk, ma is nyugodt lelkiismerettel elmond­hatjuk: a maguk idejében hézagpótló munkák vol­tak. Az Akadémia Hunfalvy felé intézett kérdését — hogy ti. írja meg az egyetemes földirat kéziköny­vét —• a reális szükséglet diktálta. Meg kellett már születnie, ha még oly hiányos előmunkálatok ösz­szegzéseként is Magyarország leíró földrajzi össze­foglalásának, és később pedig az egész Föld „egye­temes földrajzának". Senki sem állíthatná (nem is állította), hogy Hunfalvy ezeket a nagyszabású freskókat (valóságos olajfestménynek nevezte MAR­KI S. 1889-ben) nem az elérhető források teljességé­nek óriási munkabírásra valló egybegyűjtésével al­kotta. Hatalmas teljesítmény volt ez! S Hunfalvy életében akadémiai taggá választása után úgy követték egymást az egész magyar geográ­fia szempontjából is fontos események, hogy azok számbavétele és értékelése akárhányszor elvonta a figyelmet a tudományos címek, rangok és elisme­rések hátterében folytatott munka elmélyült vizsgá­latától. Ez egészében véve érthető is, hiszen olyan tudománytörténetinek is tekinthető fordulópontok ezek, amelyek először jelentették a földrajztudomány hivatalos elismerését. A hivatalos elismerés pedig — ha önmagában nem is teremt tudományt, de fel­tétlenül alapokat biztosít a kibontakozáshoz. Hunfalvy révén először (és sokáig utoljára) lett földrajzos tagja az Akadémiának, az egyetemen tanszéket kapott a földrajz, bár az elismerés „sokkal inkább szólt a tudósnak, mint meghatározni oly nehéz diszciplinájának" — írta később joggal TELEKI P. (1922). Hunfalvy volt a Magyar Földrajzi Társaság meg­szervezésének motorja, és az ejső, majd élete végéig mindig újraválasztott elnöke. Ő képviselte a magyar földrajzot külföldön — sok nyelvet kiválóan beszélő diplomata módjára. S nem utolsó sorban életműve terjedelmének mintegy 30%-a alapján kimagasló helye van a magyar statisztika fejlődésében, számon­tartják őt etnográfusaink és történészként sem ismeretlen a neve. Akadémiai taggá választását pl. nyilvánvalóan történészi teljesítményének kö­szönhette, s élete egyik legtitokzatosabb fordulata, hogy a történész Hunfalvy — úgyszólván földrajzi előzmények nélkül — a „földirat" állásáról érteke­zik akadémiai székfoglalójában (HUNFALVY J. 1859). Programadás ez a székfoglaló a magyar geográfia számára, de egyúttal nyilvánvalóan feladatkitűzés saját maga részére is. Mert pályája alapján világos, hogy Hunfalvy annak az alig felmérhető földrajzi tudásnak, amelyet élete végén sajátjának mondha­tott, óriási többségét 40 éves kora után szerezte — autodidakta módon. De hogyan is szerezhette volna másképpen? Hisz az első magyar földrajztanári nemzedéket majd éppen ő kezdi képezni jó 10 év múlva! Hunfalvy földrajzi programja Természetesen nem szabad szó szerint értelmez­nünk Hunfalvy azon kifejezéseit, hogy ő a föld­rajztudomány magyarországi meghonosításán fá­radozik, hiszen a földrajznak volt jeles, ha nem is eléggé ismert magyarországi múltja. De értelmez­hetjük akár szó szerint azt a programot, amely Humboldt és Ritter geográfiai nézetének „meg­honosítására" vonatkozik. Mert e fontos, alig túlértékelhetően fontos földrajzi gondolkodás ak­kor idehaza még tényleg szinte ismeretlen, hiszen Humboldt és főleg Ritter megismertetése is főleg Hunfalvynak köszönhető. Humboldt — mint Hun­falvy többször megfogalmazta — a természet, Rit­ter pedig a történelem oldaláról közeledett a földrajz­hoz, s maga mindig hangoztatta, hogy mindkettőre szükség van. A földrajzosnak a „természetbúvárok vállaira''' kell állnia, és Ritter módjára a természet és a történelem sokoldalú összehasonlításával kell kimutatnia, hogyan hat a — modern kifejezéssel — földrajzi környezet a társadalom fejlődésére. Ismeretes, hogy a ritteri geográfia filozófiai alapja mélységesen idealista, sőt teleologikus ( H UN FAL VY J. 1873). A Föld „az isteni bölcsesség kijelentése látható világ alakjában", a legfőbb célszerűség tár­háza, amely úgy van teremtve, hogy rajta az emberi nem elterjedhessen és fejlődhessen, jellege és adott­ságai így meghatározóak a társadalom fejlődésére. A földrajznak tehát ezért kell a földet vizsgálnia minden természeti jelenségével, az azok közötti kapcsolatokkal egyetemben (összehasonlítások), és levonni a vizsgálatokból a törvényszerűségeket. Szélsőséges földrajzi determinizmusnak minősíthet­jük ezt az elvet még akkor is, ha Ritter, és így Hunfalvy sem tagadta, hogy magának a társadalom­nak is van visszahatása a földre, legfeljebb azt alá­rendelt jelentőségűnek tartotta, és összehasonlító földrajza tárgykörébe gyakorlatilag nem is vonta be. Ennek az alapelvnek a tévedéseit és korlátait ma már nem szükséges bizonyítani. De szükséges han­goztatni, hogy létezett mint logikusan felépített, a földrajzi vizsgálatok számára iránytmutató alapelv, s nem szabadna hallgatni arról, hogy helytelen ki­indulása ellenére tartalmazott olyan részeket, el­jutott olyan következtetésekhez, amelyek tényle­gesen megtermékenyíthették a földrajztudományt. Az összehasonlító földrajz tehát — legalább cél­kitűzései szerint nem elégszik meg a földrajzi tények leltárszerű összegyűjtésével, hanem elvárja a kap­csolatkeresést, a törvényalkotást. Ez a tény pedig óriási változást jelentett az akkor már jó 100 eszten­deje az államismék minden földrajzi nézőpontot nél­külöző anyaghalmazába temetkező földrajz szem­pontjából. Nem vitás, hogy a földrajz nem merülhet ki a ritteri összehasonlítások alkalmazásában, leg­főképpen nem akkor, ha pl. a földfelszínt alap­vetően csak mint geometriai jelenséget (vízszintes és függőleges tagoltság) elemzi, s nem, vagy alig vesz tudomást annak állandó változásáról, s azt nem mint egy állandó fejlődés pillanatnyi állapotát

Next

/
Oldalképek
Tartalom