Dr. Balázs Dénes szerk.: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1. (Magyar földrajzi gyűjtemény; Érd, 1985)

ÉRTEKEZÉSEK - Dr. Szabó József: Gondolatok Hunfalvy János életművéről

Dr. Szabó József GONDOLATOK HUNFALVY JÁNOS ÉLETMŰVÉRŐL NÉHÁNY XIX. SZÁZAD KÖZEPI FÖLDRAJZI IRÁNYZAT TÜKRÉBEN ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmány Hunfahy János életmüvének elmélyültebb és differenciáltabb értékeléséhez kivan segítséget nyújtani. Nagy összefoglaló regionális földrajzi munkáinak rövid méltatásán túl arra hívja fel a figyelmet, hogy Hunfahy életművének különösen kiemelkedő értékű fejezetét képezték egyetemi előadásai. Erre pedig alig figyelt fel a „Hunfalvy-irodalom". A tanulmány azt is hangsúlyozza, hogy Hunfahy nak a folyószabályozá­sok tárgyában írt munkái az alkalmazott földrajz hazai megteremtésére irányuló korai kísérletként is érté­kelhetők. Hunfalvy Jánosra rendszerint évfordulók kapcsán szoktak emlékezni. Végiggondolva életpályája főbb állomásait, azt kell megállapítani, hogy 1985 nem kínál semmiféle jeles alkalmat munkásságának fel­idézésére. Hacsak arra nem gondolunk, hogy a 15 éves cipszer fiú, Hunsdorfer János 1835-ben (te­hát 150 éve) hagyja el először szűkebb pátriáját, a Szepességet, hogy a miskolci evangélikus gimná­ziumba iratkozva magyarul kezdjen tanulni. Bizo­nyosan nem a legfontosabb mérföldkő ez a tudós Hunfalvy János (Bars László tusrajza) életében, de alkalmasint az első lépés azon az úton, amely a tátraalji Nagyszalók jobbágyfiából, Huns­dorferből magyarságára büszke Hunfalvyt csinált. A dátumokkal játszadozva talán arra is felfigyel­hetünk, hogy az élete alkonyán járó professzor egyik utolsó jeles tanulmánya éppen 100 éve látott napvilágot a Budapesti Szemlében: ebben az Alföld folyóiról értekezik (HUNFALVY J. 1885). ír tehát az Alföldről, amelynek természeti képét valamennyi magyar táj közül a legsokrétűbben és leghangula­tósabban festette meg Egyetemes földrajza akkor már nyomdában lévő II. kötetében, és ismét el­mondja szigorú véleményét a magyarországi folyó­szabályozásokkal kapcsolatban. Ez a téma élete utolsó évtizedében különösen izgatta, s több vita­iratnak is beillő tanulmányban igyekezett a kérdés földrajzi aspektusait megvilágítani. Szinte jelképes, hogy utolsó, életében megjelent munkája is a víz­szabályozás kérdését taglalja (HUNFALVY J. 1888). Hunfalvy élete egyébként annyira tálcán kínálja a véletlen, de életműve lényegével összefüggő dátum­párhuzamokat, hogy szinte lehetetlen eltekinteni is­mételt felidézésüktől. Arra a különleges egybeesés­re gondolok, hogy a földrajz első magyar egyetemi tanárának születése évében, 1820-ban foglalta el a berlini egyetemen Németország akkor alapított első földrajzi tanszékét az a Karl Ritter, akinek nagy hatású ún. összefoglaló földrajzi irányzatát Hun­falvy későbbi geográfus pályáján munkássága ve­zérfonalának tekintette. Ritter geográfiájának elem­zését választotta akadémiai székfoglalója tárgyául 1859-ben — újabb véletlen! —, mindössze két hó­nappal Ritter halála előtt. Hunfalvy életműve jelen felidézésének terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé az életút és a munkás­ság részletes bemutatását, a legfontosabb esemé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom