Fényes Elek: A magyar Birodalom statisticai, geographiai és történeti tekintetben. 1. kötet. Komárom vármegye (Pest, 1848)

Települések - Kamocsa

102 KOMÁROM. terjed, mellyböl 23% h. belső telek, 699% h. szántóföld, 341% h. rét, 24% erdő, 36 h. mocsár, 255% h. legelő. Egész jobbágytelek van 3 és %, s ezután bir a jobbágyság 97 % h. szántóföldet, 49% h. ka­szálót. Szántófölde és réte a legjobbminöségü, a búza, árpa, zab, ten­geri, burgonya és lenvetés bőven fizeti meg a magot. Szarvasmarha leg­inkább'tenyésztetik, de ügyetlenül, valamint a mezei gazdaságot is ha­nyagul üzi az izsapi földmíves. A határ nyugoti szélét környező Csiliz folyóban jó halászat van. Lakosai közt találtatik 103 r. katholikus, kik a nagymegyeri anyaszentegyházhoz tartoznak, a reformátusok száma pedig 242 lélekre megy, kiknek itt helyben fiókegyházuk van, de kü­lönben a nagymegyeri reformált anyaszentegyházhoz kapcsoltattak. Van itt továbbá 69 nemes családfő, 8 zsellér, 1 csizmadia, 5 takács két le­génnyel, kik a nagymegyeri czéhez tartoznak; 1 kovács, 1 szabó. Bir­tokosok gróf Zichy István, Ábrahám, Kiss, Czina, Györy, László, Füsy, Bozóky, Tamásy, Nagy, nemes családok. Hajdan a komáromi vár uro­dalmához tartozott. Kamocsa, magyar falu, fekszik lapályos síkságon a Vágh bal part­ján, Guttához északra fél, Érsekújvártól nyugotra 2 mértföldnyire. Mi a helység határát illeti, tagosztály, vagy más hiteles felmérés még itt nem lévén, ezt holdakban megmondani nem lehet egyébkínt, hanem hogy Ka­mocsa határa 38 és V 2 régi telket tesz, mellyböl úrbéri föld 31 és % telek, a curiálistáké pedig 7 telek. Földesúri majorság nincs. A job­bágyság földesúri tartozásait pénzben teljesíti. A fentemlített határnak is­mét % része szántóföld, %-de legelő, %-de pedig kaszáló. Szőlője nincs; több lapályos földeit fűzfákkal ülteti be, mellyekböl minden har­madik , vagy nagyedikévi áglemetélés által tűzifát elegendőt szerez. A föld minősége agyagos homok, s ezért leginkább gyökeres és kerti nö­vények termesztetnek, minthogy a föld arra legalkalmasabb s kevés is lévén, gazdasági szempontból legjövedelmezőbb. Termesztetik pedig kü­lönösen veres hagyma, sárga répa, petrezselyem, káposzta, dinnye s. a. t. Az állattenyésztés, valamint a mezei gazdálkodás is meglehetősen dísz­lik, hanem a Vágh folyók gyakori kiöntései miátt sokat szenved. Népes­sége 1340 lélek, kik közül reformáltvallású 1283, r. katholikus 1, zsidó 56. Férfi 663, nő 677. Nemes 274, polgár 1010, zsidó 56, a nyelv egyedül magyar. Telkes jobbágy van 206, zsellér 7, lakó 6, ke­reskedő zsidó 11, mesterembere 19, kik közül szabó 2, kovács 2, mol­nár 5, csizmadia 1, takács 3, bognár 2, asztalos 2, mészáros kettő, egyik zsidó, néha azonban van több is, mint azt a nemes telkeket-birók, vagy zsidó házbérlöi akarják. Legény, vagy inas most itt egy mester­ségre nézve sincs. Reformátusok anyaszentegyházán s iskolán kívül em­lítést érdemel még itt egy olajütö, mellyen keserves izzadással emberi erő tesz szert valamelly kis olajra. Jelenleg jobbagytelki földesurasá­gok: gróf Hunyady Jósef, ki szinte felét birja a helységnek, Balogh

Next

/
Oldalképek
Tartalom