Fényes Elek: A magyar Birodalom statisticai, geographiai és történeti tekintetben. 1. kötet. Komárom vármegye (Pest, 1848)

Települések - Keszegfalva

VÁRMEGYE. 103 Ferencz, Halasy Eduárd, Lieszkovszky, Ghyczy, Petrics, Rozsos, curiális nemescsaládok: Pethes, Kósa, Pollák. 1540-ben Szentmihályi, Csúzy csáládbeliek, névszerint Csúzy Já­nos, Menyhért örökösei Dévayak, Szentmihályiak, Szentpéteryek új ado­mány útján Kamocsa birtokába bevezettettek. 1747-ben Kamocsa iránt báró Amadé Taddé örök vallomást erőt­lenítö pert indít; lásd bővebben Csúz helység leírását. 1754-ben Ocskay Juliánná,HélaiBalogh Pál hitvese zálogbelike­resetet kezd Hunyady János gondnoka ellen; lásd Csúz. 1756-ban Ocskay Mihály Kamocsay részjószágát Ocskay Julis nővérével elcseréli Gátha, Tétény és Gálos mosonmegyei helységekben birt részjószágokért. 1701-ben Kósa Miklósnak Csúzy László örökösen eladja Iíamo­csában levő jobbágytelkét. 1760-ben Ordódy Antal kamocsai részjószága iránt erötle­nítö pert indít báró Hunyady János ellen, de e per, mivel a felperes mitsein dolgozott, kitöröltetett. 1765-ben Liptay Sándor szinte erötlenítö pert kezd b. Hunyady János ellen, melly kereset azonban hasonlóúl elenyésztetett. Keszeg falva, magyar falu, határos Guttával, Balvány-Szakálas s Vízvár pusztákkal, a Vágh-Duna mellett, Komáromhoz északra 1 7 2 mfldnyire. Határa a szölösi pusztával egybe van olvadva, s a Vágh­Duna által keresztül metszetik, az innenső vagyis a csalóközi rész 1611 hold, mellyből 803 hold szántóföld, 808 hold pedig kaszáló és legelő. Vannak több szigetei is, mellyek náddal és vesszővel szolgálnak. A Vágh-Dunán túleső rész 2500 hold kiterjedésű, melly nagyobbára jó szénáttermö rétség, erdőség, gyümölcsös és nádas posványos terület; a Vágh, Nyitra kiöntéseitől sokat szenved. Folyói: a Vágh-Duna erei, a Dodvágh, a Császta, melly Pozson vármegyéből Vásárúttól jő s nagy és mély erével Ekecs, Apácza-Szakálas, Aszód, Gutta, Bálvány-Szaká­las, Keszegfalva határain kereszstülfolyva a keszegfalvi holt Vághba foly egyik ágával, másikkal a Vágh-Dunába szakad. Jelenleg ugyan a töltések által végképen elfojtatott. Ez érnek árka is épenollyan, mintha hajdan mesterséges csatorna lett volna. Fekete agyagos öntéses földe igen termékeny: dohány is több mint 30 holdban termesztetik az ide­való zsellérek által. Népessége 311 lélek, kik közt kath. férfi 121, nő 125; ref. férfi 4, nő 3; zsidóférfi 5, nő 4; a Vágh-Dunán túl a szigetben lakók száma 25 férfi és 25 nő; van itt továbbá 33 nemes családfő, 1 kovács, 1 szabó, 1 csizmadia, 1 mészáros. A r. katholi­kusok saját templommal és pappal bírnak. Földesurai: Kürthy , Csúzy, Balogh, Missics, Simonyi, Lipovniczky, Sárkány, Malovecz nemes családok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom