Sziklay János: A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei III. kötet - A Balaton környékének társadalmi földrajza. 5. rész: A Balaton bibliografiája (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1904)

III. Lapok és folyóiratok

.4 Balaton bibliográfiája,. 1 ' BOZÓTH DEZSŐ: Keszthely és környéke. Hazánk s a Külföld. 1867. 15., 16. 1. (Képekkel.) BÖCKH JÁNOS: A Bakony-hegység triasképletének taglalása. Földtani Közlemé­nyek. I. 1871. 19., 29. 1. BÖCKH JÁNOS : A Ceratites Balatonicus egy új lelhelye. Földtani Közlemények. II. 1872. 163. 1. BÖCKH JÁNOS : A Bakony déli részének földtani viszonyai. A M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve. II. 1872. 30 — 166. 1. BRAUN GYULA: A magyarországi kénes hévvizekről. Fürdői Lapok. 1872. 2. 1. BREUER ÁRMIN dr.: Gyógyhelyek mellbetegek számára. Orvosi Hetilap. 16., 26., 35. 1. BULYOVSZKY GYULA: Balatonfüredi képek. Pesti Napló. 1855. 11. 29., 37., 52.1. CZIRBUSZ GÉZA dr.: A halatonmelléki nép életéből. Földr. Közlemények. 1885. 279—295. 1. A Balaton rövid leírásának előrebocsátása után a nép ethnographiájával fog­lalkozik. Körülbelül 75,000 magyar lakja a vidéket. 112 helység harmada Somogyra, a többi az északi partvidékre esik. Ismerteti a lakosság typusát, foglalkozását, kivált­képen a halászatot; hosszabban a lakodalmi szokásokat, lakodalmas nótákkal és áldomásokkal. CSÁSZÁR FERENCZ : A Balaton. Visszaemlékezés. (Adatok Zala megye történeté­hez. III. 183—188. 1.) A gőzhajózás történetére vonatkozólag érdekes adalékok. Csobáncz. Magyarország és a Nagyvilág. 1876 23. 1. (Képpel.) Csopaki kastély, a Balaton partján. Vasárnapi Újság. 1863. 36. 1. (Képpel.) CHOLNOKY JENŐ : Jelentés a balatoni önműködő vízjelzőkészülékek eredményéről. Földr. Közlemények, 1894. 147 151. 1. Ezzel kapcsolatban: A tihanyi mérésről. CHOLNOKY JENŐ: A Balaton színeiről. Földr. Közlemények. 1894. 152—154. 1. DADAY JENŐ dr.: A Balaton mikroskópos állatairól. Földr. Közlemények. 1891. 499—507. 1. DADAY JENŐ dr.: Adatok a Balaton-tó faunájának ismeretéhez. Természettudo­mányi Közlöny. XVII. 306 1 Egy új rákfajt vezet be a tudományba, mely kizárólag a Balatonban tenyé­szik, ezt Pleuroxus balatonicus névvel jelöli. DADAY JENŐ dr.: A vizek apró lakói. Termt. Közlöny. XXI. 313—318. 1. Leírja az állóvizekben lakó Cladocerák életét; különösen a Balatonban ott­honos Leptodoráét. Legérdekesebb a Balatonban és a budapesti városligeti tóban élő Leptodora hyalina. DARNAY KÁLMÁN, SZENTMÁRTONI : Rézkori emlékek Zala megyében. Arch. Értesítő. 1889. 420. 1. A Diszel mellett talált rézkori leletet ismerteti. DEUTSCH FR. JOS . dr.: Magyarország ásványvizeinek térképe az eddig ismert vegvbontások térképével együtt. 1847. Természetbarát 39. sz. DOBROWSKI, ERNST : Ein Märchen des Plattensees. Pester Lloyd. 1889. 242. 1. Egy boszniai délszláv mondát ismertet, melyben a Balaton szerepel. ENTZ GÉZA dr.: A Balaton-bizottság állattani kutatásainak eredményeiről. Föld­rajzi Közlemények. 1894. 154—160. 1. ENDRŐDI SÁNDOR: Angolok Balatonfüreden. Fővárosi Lapok. 1880. 126 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom