Erdőmérnöki Főiskola - tanácsülések, 1959

1959. január 30.

J e a y z 3 it a a ff v Készült az t.ra<5mórnöki Főiskola Tanácsának a főiskola tanácstermében 1959* jaauár 5©»áa megtartott dióson* Jelen vannakt ^r. Magyar János egyetemi tanár ,foisK.oiai igazgató, elnök, dr.Karacél Leje* egyetemi tanár, tud, igazgatóhelyettes, Gál János tanszékvezető egyetemi docens, okt. igazgatóhelyettes, ár. M*llay János gazáau tji igazgató, Láau&iussy gándor, Kemky Lrnő, uóbox János, btasney .abort, ézfebo Ménes, <<inkier Oszkár tanszékvezető egyetemi tanárok, Csikós György, ? ankétéi Gábor, úomkutl elemér tanszékvezető egyetemi docensek Neuwirth János egyetemi docens, koch Gyula vezető lektor, Kőhidi köbér* oki.erdősaernök, admin*vezető, Bognár uezsőné szem.oszt*vcz*, öunua Mihály egyetemi adjunktus titkár h., hónai tereae egy.adjunktus •Lz.ö. titkár, Heckenast József osztályvezető, a F.M. Szakokt.FŐig. kiküldötte, Béky Albert főmérnök a fen. «g. képviseletében* magyar János: lisztéit Tanács! Tisztelettel köszöntőm a Tanács tfcgj alt, a ÍBldiuüveiéeágyi Minisztérium Szeli ok tata si ée Kieerietügyi Főigazgatóságának kiküldöttét, Heckenast József osztályvezetőt* kai tanácsülésünket ezennel megnyitom* A jegyzőkönyv kitelesi tósére felkérem -»emuuti zlenér és Csikós György tanszékvezető ag;elemi docens kollégákat. Felkérem dr* Karácsi Lajos tanszékvezető egyetemi tanárt, hogy tartsa meg beszámoló jelentését a főiskola oktatóinak továbbképzős-ben 195&«évben elért eredményekről és tegyen javaslatot erűnek a feladatnak az eddigi erodauxiyekhez képest jobb eredményekkel kecsegtető megol­dására. Tárgy.: A rőiskoia oktatóinak továbbképző gében az 1950. évben el­ért eredmények, továbbá tennivalók. Harass! Lajos; jelentésemet igyekeztem rövidre venni ée csak a legssui'eó'gesebb szempontokat foglaltam Írásba, Azt majd vitassuk mag, bogy igy jobb eredményeket érhessünk el a segédéktatok továbbképzésé­ben* azt a jelentést eljuttatom a tanszakvezetőkké*, ue mégis kérem, hadd olvassam Tel, hisz elég rövid* Azt követően kérem észrevételeiket ős hozzászólásaikat* liaraosi Lajos professzor felolvassa a jelentést* /Csatolva*/ liar ácsi Lajos: Tisztelt Tanács} Kövidea foglaltam össze a segéd-f oktatók t'oVábbkepMsével kapcsolatos tapasztalataimat, ás ideológiai képzésről nem tettem említést, mert az külön bizottság felaaata volt* Kngodjék meg, hogy jó példával járjak elő és ezúton mindjárt meg is jf hl vitae r-joi a Tanács igen tisztelt Tagjait a szerdán tartandó erdőmévé-] lés tani előadásomra* áz erdőmüveié standéi 3 olyan témáról tartok elő­adást, amiről eddig nem volt meg sehol sem szó* Lgylk: A hazai fafejék erdőművelési tulajdonságainak vizsgálata*. Másik: Hazánk erdőtájai* Harmadik: Biológiai állomány vagy erdőeserkezet* Matter János: Kérem, tessék i^aracsi Kolléga javaslatához hozzá­szólni. gébor János: Pár szóval szeretnem az elmondottakat kiegesziteni, A ml Hanyagaágunk volt, hogy nem vett Karácsi kolléga arról tudomás hogy Te szára Géza a Földmérés tani tanszék adjunktusa # heti tanúim ny* utón volt a nyár folyamán, speciálisan az aPTii-aál és az Cb± erdőren-

Next

/
Oldalképek
Tartalom