Erdőmérnöki Főiskola / Soproni Műszaki Egyetem Erdőmérnöki Kara - tanácsülések, 1956

1956. november 12.

Bejelentései: és javaslatoi: a tanszerevezetők részéről: Stasney Albert kérdése a Ear mostani szervezetéről: milyen vált ozások t Őrt énie te? Magyar János: A soproni felsőoktatási intézmények kimondották az egyesülést, és a Soproni Műszaki , Egyetem nevet választották. Ez három karból tevődik össze: ^bányamérnök!, erdőmérnöki és föld­mérőmérnöki karból. - Az JSrdőmérnöki Kar ugyanazon szervekből áll, mint amelyek az Erdőmérnöki Főiskolán voltak. Marxista Tanszék nincs. A személyzeti osztályról felsőbb ren­delkezés nem történt, valószínű, hogy a jövőben nem lesz. A f. hó 10-i^ jelentkezőket ^emlékeztetővel szolgálatba állí­tottam. A re nőé lke zes Írásban történt. Szükséges lenne egy Kari Tanács élet re hívása,'mely kisebb számú legyen. Stasney Albert előterjesztése: amely tanszéket nem tanár* vezeti, a'"régi szokáshoz hiven egy tanár adminisztrálja. Tudomásul szolgál, ehhez tartja "magát a dékánhelyettes. Seb or Janos: Alátámasztja Stasney professzor előterjesztését. A dékánnal? Jogában "all me ^tanácskozni szűke bb körben a dolgokat, de utána a kari tanács ele kell vinni az ügyeket. A bejelentések során megállapították, hogy a tanításé ál kapcsolatban a Matematikai Tanszéken nincs Semmi probléma, az ábrázoló geometriai tanszéken, az Brdővédelerntani,tanszéken szintén nincs semmi probléma, s hasonlóan az Erdőrendezéstani tanszéken is minden rend­ben van, teljes a létszám. í A Kémiai tanszéken dr.^Haracsi Lajos professzor szívesen vállalja a megbízatást, s "két munkatáraséi megbeszélte a szükséges problémákat. - Jurcsik István ideiglenesen látná el az oktatás egy részét. Az oktatás fog menni. Haracsi Lajos bejelenti, hogy egy adjunktusát más tanszékre ide i_lenesen segítségül adja. Botvay professzor tanszékén minden rendben van. Tompa Károly: 3 óra oktatás, 3 óra gyakorlat és 25 hallgató van, 2 Tanulócsoporttal. Szent 1stvány né a magvizsgálatot levezeti, a többiekkel ő foglalkozik, Szeretné, ha valaki vállalná a felügye­letet a professzorok közül, s védelme alá venné a Telepítési Tan­széket. - A második félévben lesz csak probléma, mert 7 óra előadás és 7 óra gyakorlat lesz. Tóvábbi bejelentések: A Növénytani Tanszéken pillanatnyilag nincs probléma és Erdőhasználattani Tanszéken sincs. Er döf e ltár ás tani tanszék: 14 óra előadás és 12 óra gyakor­latban ellátja az oktatási feladatot. A gépesítési oktatás ellátá­sa a probléma. A gépesítési oktatás kérdését kell megoldani. A Fatechnológiai Tanszéken nincs nehézség. Üzemtani Tanszéken nincs probléma. Személyzeti vonatkozású kérdések. Farkas Vilmos kérése: Hoffmann Margit^legyen a megosztott gépíró és a takarítást Szabó Ferenc hivatalsegéd lássa el. - Mollay János gazdasági igazgatóhelyettest kérik fel intézkedésre eb­ben az ügyben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom