Zalabai Zsigmond: Mindenekről számot adok, Hazahív a harangszó

Mindenekről számot adok - X. A gazdasors évtizedei (1850-1918) - 2. Változások a kultúrára

— Megüzenem én a feleségemnek, gondját viselje a két gyermekemnek, sem tüzérnek, sem huszárnak ne adja, mert abból lesz Magyarországnak rabja. A szomorú véget ért Csali Pista, nagyobbik rosszat cserélve föl kisebbel, inkább a betyárkodást választotta, mint a haj­dani kegyetlenül kemény katonaéletet. Hosszú időn keresztül ennek emlékeit is híven őrizgette a nép, siratva bennük ön­magát és fiainak kiszolgáltatottságát. Ennek mértékét megin­dítóan példázza az a történet, amely szerint falumban egyszer, réges-régen a kocsmaudvaron javában állt a bál. „Hát osztán egyszer csak gyün egy katona is, béát a táncosok közé a tánc­kor. Osztán a zapja is ottan vót a katonának, az is ěměnt mégníznyi a táncot. Hát mikor abbahatta a táncot a katona, odament, aszonygya a katonának: — Ki fija maga, öcsémuram? — Hát én bizony a Sípos Jánosé vagyok. — Hát akkor maga az én fijam, én még, aszonygya, a zapja vagyok! Tizenkét esztendeig nem látta, hát nem ösmerte meg a fi­ját. Hát a katonákot úgy fogdosták akkor, kötélve fogták meg a szógákot, és ugy vittík el katonának. Oszt tizénkét esztende­jig, fijam, katonának lénnyi — úszik át adatközlő néném hang­ja méltatlankodásba —, hát az égy örök élet vót! Aki ěbújha­tott, hát az mégméneköt, oszt aki meg nem, vagy széginyebb vót, vagy mi, hát asztat ěvittík. Tizénkét esztendeig katoná­nak lénnyi, osztán mé? Semmit se kapott, csak azt a ruhát, ami akkor rajta vót, abba gyühetett haza. Hát tizenkét eszten­dejig nem látta még a szüleit, a gyerekeit, hát hunné fájt vóna; még hugyan ismerte vóna a zapja még?!" A századfordulón — pár évtized telt el csupán az úrbéres­ség megszüntetése óta — elevenen éltek, fölsajogtak még a jobbágykor emlékei, a kiszolgáltatottság keserű élményei, hol „igaz történetekében csapódva le (mint azt a föntiekben lát­tuk), hol pedig balladában, amely az osztálykorlátok áthágását követő úri „igazságszolgáltatás" elrettentő példáját tartotta fenn a kor kisemberének tudatában: 232

Next

/
Oldalképek
Tartalom