Selmeczbányaiak emlékkönyve (Budapest, Selmeczbányaiak Egyesülete)

Életrajzok

jutalomban részesítette. Ott léte alatt, mint a Kóburg her­cegi- és Bolgár királyi család udvari kápolnájának kán­tora, Ferdinánd bolgár királytól személyesen kapta meg a bolgár királyi Sándor keresztet. 1919-ben az Alföldre került állásba, majd onnan jelenlegi állomáshelyére, Pilis­maróira (Esztergom m.), ahol 1925. év óta fejt ki érdem­dús tevékenységet. 1934-ben igazgató tanítóvá nevezte ki felettes hatósága. Gyermekei: Mária (oki. tanítónő), Ilona és Rezső szentantali származásúak. selmeczi Pöschl Imre műegyetemi nyilvános rendes tanár. Szüle­tett 1871-ben Selmeczbányán, né­hai selmeczi Pöschl Ede nagyhírű akadémiai tanár fia. Az elemi iskolát és a középiskola I—VI. osztályát a róm. kath. gimnázium­ban Selmeczbányán végezte,­majd Körmöczbányán az állami főreáliskolában érettségizett. To­vábbi tanulmányait 1889—1893. a budapesti műegyetemen végezte s 1893-ban nyert gépészmérnöki oklevelet. Pályáját a műegyetemen kezdte, ahol 1893— 1896-ig tanársegéd volt, majd 1896—1924-ig a Ganz-féle villamossági rt. szolgálatában állott, mint főmérnök. 1920­ban magántanár, 1925-ben pedig nyilv. rendes tanár lett a budapesti műegyetem gyakorlati elektrotechnikai tan­székén. Tanári működése mellett nagy szakirodalmi tevé­kenységet fejt ki s értékes előadásai és értekezései kü­lönböző folyóiratokban jelennek meg. A „Selmeczbányai Egyesület" régi tagja és az egye­sület célkitűzéseinek megértő támogatója. f Posch Adolf Géza oki. fémkohó­mérnök, m. kir. főbányatanácsos. Régi selmeczi patrícius családból származott, amely Tirolból a XIII. század végén telepedett le Sel­meczbányán. Született 1881-ben Selmeczbányán s ugyanott vé­gezte a középiskoláit is és 1899­ben érettségizett. A m. kir. bá­nyászati és erdészeti főiskolán a fémkohómérnöki szakot 1902-ben fejezte be, s 1905-ben nyerte el oklevelét. 1902-ben lépett állami szolgálatba s mint gyakornok a körmöczbányai pénz­verőnél és a kapnikbányai és alsófernezelyi kohóművek­nél szolgált, 1905-ben pedig a budapesti m. kir. főfém­ielző és fémbeváltó hivatalhoz helyeztetett át. 1908-ban, mint s. mérnök ismét az alsófernezelyi (Szatmár m.) kohó­hoz került s itt működött 1911. év őszéig, tervezési és építésvezetési munkálatokkal foglalkozva, emellett azon­ban a kohó, pörkölő és ezüsttelenítő üzemét is vezette. 1911—1917-ig Kohóvölgyön (Szolnok-Doboka m.) szol­gált, mint a műnek önálló vezetője, s nehéz viszonyok között (1914-től, háborús évek) eltöltött hat évi szolgálata után, 1917. év végén Körmöczbányára, a pénzverőhöz helyezték át s a pénzítő mű vezetésével bízták meg. Itt szolgált főmérnöki, majd bányatanácsosi rangban 1919. február végéig, amikor már a csehszlovák közmunkaügyi minisztérium Selmeczbányára, hivatali főnöknek helyezte át, mivel azonban e rendelkezésnek nem tett eleget, a Felvidékről kiutasították. A cseh megszállás előtt azon­ban a pénzverő berendezésének átmentésével szerzett érdemeket. Budapesten 1921—24-ig az „Affinéria" nemes­fémfeldolgozó és fémválasztó intézet rt. technikai igaz­gatója volt; 1925. év elejétől a főfémjelző és fémbeváltó hivatalnál teljesített szolgálatot, 1934. év július hótól már főbányatanácsosi rangban. Szakirodalmi tevékenységet is fejtett ki, röviddel halála előtt jelent meg „Az arany­rendelet és póthatározmányainak ismertetése" című mun­kája. Váratlanul halt meg 1935. szept. 6-án. Korai elmúlá­sával nemcsak a bányásztársadalom, de egyesületünk is kiváló, tevékeny tagját vesztette el. Egyesületünknek egyik alapító tagja és éveken át ügyv. igazgatója volt s ebbeli tisztségében sokat fáradozott az egyesület kultúréletének fejlesztésén. Az ő gondolata volt ennek az emlékkönyvnek elkészítése. 1935. év elején történt lemon­dása után érdemes munkásságának elismeréséül az egyesület örökös tiszt, tagjául választotta. Gyermekei: László, Valéria férj. Ferenczfy Lászlóné és Tibor. Rameshofer Béla oki. bányamér­nök, ny. bányagondnok. György­udvarban (Baranya m.) született 1870-ben. Elemi iskoláit Beremen­den (Baranya m.), középiskoláit a pécsi Cisztercita Rend főgimná­ziumában végezte s ott 1889-ben tett érettségit. Főiskolai tanulmá­nyait Selmeczbányán folytatta, ahol a bányászati és gépépíté­szeti szakiskolákat végezte és ott 1896-ban a bányamérnöki okleve­let megszerezte. 1893-tól 1894-ig szolgálta egyéves önkéntességét Prágában a hidász zászlóaljnál. Ugyanez év decemberében tartalékos had­naggyá lépett elő. 1904-ben a „Rimamurány Salgótarjáni Vasmű R.-T." vezérigazgatósága kinevezte bányagyakor­nokká s 1897-ben bányasegédmérnökké. 1900-ban üzem­főnökké léptették elő a bánszállási kőszénbányájukhoz Sajóvárkonyba. Itt 1916-ig szolgált s innen Salgóra (Sal­gótarján) lett áthelyezve bányagondnoki minőségben, ahol 1931-ben történt nyugdíjazásáig szolgált. Jelenleg Budapesten lakik. f Rauchbauer József dr. piarista gimnáziumi igazgató, házfőnök. Eszteraomban született 1855-ben. Ugyanitt végezte el a gimnázium 6 osztályát. 1871 szeptember 8-án Vácott piarista novicius lett. Az ünnepélyes fogadalmat 1878 jú­niusában tette le s ugyanez év augusztusában szentelték pappá. Kecskeméten kiváló eredménnyel elvégezvén a 7. és 8. osztályt, már az 1874—75. tanévben gya­korló tanár (professor incipiens) Selmeczbányán. Majd az ezt követő 10 évben 1884—85-ig Trencsénben, Léván, Tatán, Nagykárolyban és Nyitrán tanított; a hat következő tanévet pedig Budapesten töl­tötte. Még mint nyitrai tanár 1885-ben megszerezte a tanári oklevelét a bölcseletből és mennyiségtanból, 1891. májusában pedig a kánonjogi doktorátust. Ezután Nagy­károlyban, Vácott, majd Trencsénben tanított. Az 1905— 906. tanévtől kezdve az összeomlásig Selmeczbányán házfőnök és igazgató volt. Az ottani rendház likvidálása után Trencsénben élt nyugalomban haláláig. Igazgatói működése alatt lett a selmeczi piarista gimnázium 1908— 1909. tanévben 8 osztályúvá, s ő volt a régi neves inté­zet utolsó magyar igazgatója. Kiváló pedagógus, nagy hazafi volt, akinek emlékét tanítványainak sokasága őrzi kegyelettel. t madéfalvi Ráduly János min. tanácsos. Székely­keresztúron született 1866-ban és Székelyudvarhelyen érettségizett 1886-ban. A főiskolát 1889-ben Selmecz­bányán végezte és 1890-ben került a székelyudvarhelyi állami erdőhivatalhoz. 1893-ban lett erdőgondnok, 1897­168

Next

/
Oldalképek
Tartalom