Selmeczbányaiak emlékkönyve (Budapest, Selmeczbányaiak Egyesülete)

Életrajzok

ban, — 1927. év óta pedig a budapesti m. kir. főfém­jelző hivatalnál. Grillusz Artúr oki. erdőmérnök (ny. m. kir. erdőmérnök) hercegi erdőmester. Született Hodrus­bányán 1889-ben. Iskoláit Buda­pesten és Nagybányán végezte. Főiskolai tanulmányait 1907-ben Selmeczbányán a m. kir. bányá­szati és erdészeti főiskolán, az erdőmérnöki szakon folytatta. 1911-ben állami szolgálatát a kolozsvári erdőigazgatóság terü­letén kezdi, majd a Felvidéken a zsarnócai m. kir. erdőhivatal terü­letének különféle helyein folytatja, így a selmeczbányai m. kir. erdőgondnokságnál is. A világháború végigküzdése után, mint tartalékos honvédfőhadnagy ismét Zsarnócára tér vissza. 1919-ben mérnöki oklevelének megszerzése után, a már Sopronba áthelyezett bánya- és erdőmérnöki főiskolán 4 évig tanársegédként működik, részben az erdőméréstani, részben pedig az erdőrendezéstani tan­széken s innen kerül meghívásra — 12 évi állami szol­gálattól megválva, — az Eszterházy hercegi hitbizomány­hoz, mint annak magyarországi központi erdőrendező­ségének vezetője, s ezen minőségében jelenleg is működik. Grillusz Alfréd oki. vaskohómér­nök, m. kir. vasgyári műszaki tanácsos. Született Budapesten 1894-ben. Középiskolai tanulmá­nyait Budapesten és Selmecz­bányán végezte. Főiskolai tanul­mányait a selmeczbányai m. kir. bányászati főiskolán végzi s vas­kohómérnöki oklevelét Sopronban szerzi meg. 1917-ben kezdi meg szolgálatát Diósgyőrött a m. kir. vas- és acélgyárban, a hengermű­veknél és jelenleg is ott működik. gyürki-i Gyürky Gyula oki. bányamérnök, m. kir. bányaügyi főtanácsos, ny. bányaigazgató. 1860-ban Puszta-Berkin (Nógrád m.) született. Középiskoláit Léván, Esztergomban és Körmöczbányán, majd 1880-ban a selmeczi akadémián a bányászati szakot végezte. 1880­ban bányagyakornok lett az aknasuhatagi kincstári só­bányáknál, 1882-ben szolgálta önkéntesi évét, ezt köve­tőleg a selmeczi Ferenc József aknához került, majd az akadémia bányaműveléstani és bányaméréstaní tan­székre tanársegéddé nevezték ki. 1887-ben a dorogi kő­szénbányához került, majd 1892-ben a Rimamurány— Salgótarjáni vasmű r.-t.-nél, Ózdon bányamérnök, utóbb főmérnök, majd igazgatóhelyettes lett. E vállalatnál 1927-ig működött több bányaüzem vezetőjeként, amikor nyugalomba vonult s a társaság igazgatósági tagja lett. Tartalékos főhadnagy, 5 évig a bányamérnöki államvizs­gák bizottsági tagja volt. Elnyerte 1910-ben a m. kir. bányatanácsosi, 1922-ben a főbányatanácsosi, majd a m. kir. bányaügyi főtanácsosi címet. Élénk tevékenységet fejtett ki a mérnöki kamara taná­csában, a borsódmegyei törvényhatósági bizottságban, elnöke volt különböző társadalmi és szakegyesületnek, tiszteletbeli tagja az Orsz. Bányászati és Kohászati Egye­sületnek stb. Hägen Alfréd oki. vaskohómér­nök, ny. állami vasgyári műszaki főtanácsos. A sárosmegyei Phönix­hután született 1874-ben. Közép­iskoláit Iglón végezte, ugyanott tette le az érettségit is. 1902-ben megszerezte a selmeczbányai akadémián a vaskohászati mér­nöki oklevelét. 1897-ben szolgálta le Pécsett az önkéntesi évét és 1898-ban lett tartalékos hadnagy. Első szol­gálatát a stájerországi Alpine und Montan-Gesellschaft donawitzi gyárában kezdte meg, mint mérnök-asszisztens, résztvett az új acélmű megépítésében, mely Európában akkor az egyedülálló s a legmodernebb gyárak egyike volt. Itt működött 1903-ig, amikor a magyar királyi állami vasgyárakhoz került Zólyombrézóra, ahol egy új acélmű létesítésével és építés-vezetésével, valamint üzembehelyezésével bíza­tott meg. Hivatalos felsőbbsége 1905-ben Német­országba, Luxemburgba, Elszász-Lotharingiába és Fran­ciaországba küldte tanulmányutakra, ahol tudományos búvárkodása után Angolországba utazott a külön­féle acélfajták gyártásának tanulmányozására; 1909-ben Porosz-Sziléziában a Bismarck-Hüttében tartózkodott, ahol a forradásnélküli csövek gyártásához szükséges különleges eljárást vezette be. 1913-ban tudományos expedícióban vett részt a Spitzbergákra. 1914-ben be­vonult, majd a hadianyaggyártáshoz Zólyombrézóra küldetett ki. Itt 1918-ig, mint acélmű-üzemvezető főnök működött, de a cseh megszállás miatt kénytelen volt Budapestre jönni, ahol 1923-ban az állami vasgyárban, mint műszaki főtanácsos került nyugdíjba. 1928-ban mint kohászati hites szakértő a budapesti törvényszékhez kinevezték- 1930-ban részt vett a kairói mérnöki kamara meghívására egy egyiptomi tanulmányúton. Jelenleg mint magánmérnök működik s mint az esseni Krupp-művek képviselője, nevét még szélesebb mérnöki körben teszi ismertté. Felesége néhai Tölg Vilmos fő­bányatanácsos leánya Ella. Händel Vilmos dr. egyetemi nyilv. r. tanár, m. kir. udvari tanácsos, sz. k. százados. Selmeczbányán szüle­tett, néhai Händel Vilmos evang. főesperes fia. A buda­pesti és berlini egyetemeken végezte a jogot. Különféle ösztöndíjakat kapott. Kitüntetéssel vizsgá­zott, 1878-ban nyerte el a doktorátust, 1898—1899-ben szolgálta önkéntesi évét a cs. és kir. 32. gyalogezred­ben. 1900-ban lett rendes tanár a debreceni főiskolán. 1904-ben egyetemi magántanár lett a budapesti egyetem jogi karán. 1918 márciusban udvari tanácsosi méltóság­gal tüntették ki kiváló érdemeiért, 1914—1918-ig részt­vett, mint századparancsnok a világháborúban. 1915 szep­tember óta egyetemi nyilv. r. tanár. 1916-ban édesatyja a „szepesváraljai" előnévvel nemesíttetett. 1919-ben bol­Halász László dr. orvos. Főgim­náziumi tanulmányait a selmecz­bányai evang. lyceumban vé­gezte és ugyanott érettségizett. Orvosi oklevelét 1915-ben Buda­pesten szerezte meg. Több orvos­tudományi társulat tagja és szá­mos orvostudományi értekezés szerzője. Mint katona, megsze­rezte az arany érdemkeresztet és bronz Signum Laudist a kar­dokkal stb. Az Országos Front­harcos Szövetség IX. főcsoport intéző, fegyelmi- és egészségügyi bizottságának r. tagja. 151

Next

/
Oldalképek
Tartalom