Kerekes György: Bethlen Gábor fejedelem Kassán 1619-1629 (Kassa. Wiko, 1943)

Bethlen Gábor kassai udvara - Különböző udvari funkcionáriusok

egyik levelében. Többször küldi kényes ügyekben a portára, ahol részére sokat vásárol. (Bornemisza László már 1615 óta vásárlója Bethlennek.) Bejárója Bethlennek 21 éves korában Wesselényi Ferenc is, a későbbi füleki és kassai főkapitány s nádor és a róla elnevezett összeesküvés elindítója (élt 1605— 1667-ig). Bethlen Illésházy Gáspárhoz intézett levelében az általa elfoglalt várának visszaadását kéri. Wesselényi Fe­renc bejárónk — írja — egészségtelen állapota miatt házá­hoz kérezkedvén, (kassai) udvarunkból arról értesít, hogy várát, kastélyát kegyelmed elfoglaltatta. Azért kegyelmesen intjük, sőt parancsoljuk, hogy odaérkezve Wesselényi Fe­rencet teplici kastélyába bocsáttassa be. Egyszersmind adja okát, hogy megérthessük, mi okból kellett azt elfoglalnia. 9 Gyulafehérváron bejárója volt az udvarnak Kasowszky lengyel úrfi. Egyidőre hazájába visszaeresztvén őt, Bethlen utasítja a (lengyelországi útba eső) munkácsi javak proviso­rát, Buday Istvánt, hogy egy kántor (negyedévi) pénz fizeté­sét, 125 frtot, polturával (lengyel névre és mintára vert pénz­zel) adja meg. Bethlen kassai udvara belső emberei voltak még első felesége, Károlyi Zsuzsanna után sógora és tanácsosa, Károlyi Mihály, továbbá Alaghy Menyhért országbíró, zempléni fő­ispán, Bethlen halála után kassai főkapitány. Ezek ketten, midőn őfelsége a kassai bírót fölhívatta az udvarba, a többi urakkal szörnyen panaszkodtak a drágaság miatt. 1 0 Amit pe­dig nem a polgárok és a városok okoztak, hanem a rossz pénz és a három év óta tartó háborúskodás. Gyakran látjuk Alaghy Menyhértet Bethlen kassai udvarában és katonai mustráján Nyári István és Prini (Perényi) urammal és több főemberrel együtt. Thurzó Imrének írja a fejedelem, hogy Alaghy szép sereggel holnap érkezik. Az abauji és zempléni dicátoroknak, adószedőknek elrendeli, hogy bevételeikből Alaghy Menyhértnek „becsületes hívünknek és tanácsunk­nak" (tehát udvari tanácsos is) hűséges szolgálatát és mellet­tünk való forgolódását megtekintve, 500 frtot adjanak (1621). Hogy a fejedelem milyen gondot fordított az udvará­ban lévő úrfiak lovaglásban való kiképzésére is, bizonyítja Czeffey Lászlóhoz, táblai hites ülnökhöz Gyulafejérvárról intézett megbízatása: Egy jó cavalcatort szerezzetek, ha Is­ten Francia- vagy Olaszországba, Nápolyba vagy Párisba visz benneteket. (Tanulmányútra kísérte unokaöccsét, Beth­len Pétert.) Szorgalmasan keressetek egy olyat, ki elégséges tudománnyá 1 tudja lovainkat arte, mesterségesen, művészie. • Ságh 1626. okt. 13. Dr. Szádeczky: Bethlen G. f. lev. Illésházy G.-hoz. 99. lap. 1 0 Gyulafejérvár, 1627. ápr. 17. és Kassa v. jk. 1623. febr. 17. 101

Next

/
Oldalképek
Tartalom