Kerekes György: Bethlen Gábor fejedelem Kassán 1619-1629 (Kassa. Wiko, 1943)

Bethlen Gábor kassai udvara - A fejedelem kisérete és testőrsége

sen javítani. Biztosítjuk tisztességes állapota és fizetése felől. De ne valami jámbor inas, hanem ex magister peritis, tudós mester legyen, aki itt az udvarban lévő urfiakat, inasokat és főemberek gyerekeit tanítsa, udvaroljanak neki, mint egyéb fejedelmek udvarában. A franciák közt felette jó trombitások is vannak. Egy ilyen főtrombitást szerezzetek, felette igen kérlek szerető híveink, e nélkül meg ne jöjjetek. d) A FEJEDELEM KÍSÉRETE ÉS TESTŐRSÉGE. Bethlen kassai környezetéhez számítjuk azokat is, akiket többszöri bejövetele alkalmával kíséretében láttunk. Ezek: Rhédey Pál, Széchy György, Kovacsóczy István, Csuthy Gáspár, Prinyi (Perényi) Ferenc, akiről más helyen szólunk. Továbbá Kapy András, kire és Kapy Zsigmondra, Sándorra, Lászlóra nézve Bethlen még első megindulásakor, Debrecen­ből jövet, útközben a szabolcsmegyei Fejértó községben meg­parancsolja, hogy Sáros megye több helyén lévő jószágait különös oltalomba vegyék. Rajtuk megszállani, prédálni, dú­lást elkövetni büntetés terhe alatt senki ne merészel­jen (1619. szept. 15). Kapy István a fejedelem rendeletére Thurn Mátyással együtt Konstantinápolyban járt követség­ben. Egyébként udvari tanácsos volt. Kassai István udvari tanácsos, fiscális direktor, főítélő­mester. A fejedelem többször küldte ki külföldi alkudozá­sokra, így Bécsbe biztosként. Bornemissza János vicegenerá­lissal együtt leánykérőbe kiküldött követ (1624). Bethlen kö­vete II. Ferdinándhoz. A tokaji szerződés fejedelmi biztosa Bornemiszával, Bélaváryval és Lónyai Zsigmonddal együtt. A Brandenburgi Katalinért Berlinbe menő és őt Kassára kí­sérő küldöttség tagja. Kornis Zsigmond főispán, Bethlen tanácsosa és generá­lisa, kiről írja, hogy többször vitézül harcolt. Kiküldöttje Pfalzi Frigyes cseh királlyá való koronázása ünnepélyére. Hadjárataiban, mint hadvezér, előkelő szerepet játszott. A fehérhegyi csatában (1620. nov 8) a Prágában betegen fekvő Bornemissza János helyettese. A besztercebányai gyűlésen Bethlen biztosa. Kovacsóczyval együtt a bécsi leánykérésből ők hozzák Kassára a kosarat. Bethlen halála után I. Rákóczi György győzelmes vezére volt. A fejedelem kíséretében látjuk még: Geréb Andrást, az udvari katonák főkapitányát. Róla írja Bethlen, hogy ,,fején jó seb, karddal csapta kozák" (1621). Bethlen István, a fejedelem öccse és gyakori távolléte folytán erdélyi gubernátor, helytartó. Őfelsége (Bethlen) kegyelmes rendelése szerint évi fizetése 10.000 frt, negyed 102

Next

/
Oldalképek
Tartalom